Charakteristiky jednotlivých odborov a profily absolventov nájdete v hlavnom menu, položka "Zoznam a charakteristika odborov".

 

INFORMÁCIA O MOŽNOSTIACH POBERANIA ŠTIPENDIA NA NAŠEJ ŠKOLE:

Naša škola ponúka aj v tomto školskom roku 2014/2015 pre našich študentov štipendium.

Sociálne štipendium

Je poskytovanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. podľa § 149 štipendium. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského roku a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa (22,61 € až 45,21 €).

Prospechové štipendium

Je poskytované len pre rómskych študentov stredných škôl Nadáciou Rómsky vzdelávací fond. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v 2.  polroku predchádzajúceho školského roku a od pravidelnej dochádzky žiaka do školy (30 € až 45 €).

Viac informácií poskytnú žiakom triedni učitelia. 

 

 

Novinky

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na školský rok 2015/2016 na nadstavbové štúdium

01.07.2015 08:39
Vedenie SOŠ v Kežmarku po vykonanom zápise žiakov do učebných a študijných odborov vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na školský rok 2015/2016 pre nadstavbové štúdium. Termín...

Výsledkové listiny prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium

26.06.2015 14:03
V priložených súboroch si môžete pozrieť výsledky prijímacieho konania na nadstavbové štúdium pre školský rok 2015/2016: podnikanie v remeslach a sluzbac.PDF (474079) spolocne stravovanie.PDF...

Výsledkové listiny prijímacích skúšok - 2.kolo

16.06.2015 12:13
V priložených súboroch si môžete pozrieť výsledky prijímacieho konania na na školský rok 2015/2016 po 2.kole prijímacích skúšok: Výsledkova listina 2. kolo - študijné odbory.PDF (241201) Výsledkova...

Výsledkové listiny prijímacích skúšok na študijné odbory - 1.kolo

14.05.2015 13:27
V priložených súboroch si môžete pozrieť výsledky prijímacieho konania na študijné odbory po 1.kole: Kozmetik.PDF (503783) Mechanik SIZ.PDF (251611) Obchod a podnikanie.PDF...

Prijímačky na šk. rok 2015/2016

31.03.2015 12:46
V priložených súboroch si môžete pozrieť kritéria k prijímaciemu konaniu na šk. rok 2015/2016: kriteria_učebné_odbory_15_16.pdf (2429057) kriteria_stud_odbory_15_16.PDF...

Vianočná výzdoba tried

12.12.2014 18:36
Tento týždeň sa v našej škole niesol v znamení súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Hoci víťazom sa stala IV. LŠ - odbor kozmetik, aj pre ostatné triedy je najväčšou odmenou, že prostredie v ktorom...