• Oznam o dištančnej forme vzdelávania

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom, že vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania online a využívať stránku (alebo aplikáciu) edupage, prostredníctvom ktorej ich budú učitelia informovať, akým spôsobom bude výuka daného predmetu prebiehať.  V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní. Upozorňujeme žiakov, že podľa platných pokynov je možné aj v súčasnej situácii nariadiť vykonanie komisionálnej skúšky (napr. u tých žiakov, ktorí sa aktívne nezapájali do dištančnej formy štúdia).

      Veríme, že žiaci si na túto formu vyučovania rýchlo zvyknú a budú sa snažiť o naštudovanie maximálneho množstva učiva (podľa platných tematických plánov).