Zloženie kabinetov v šk. roku 2018/2019

 

Názov kabinetu

Mená učiteľov v kabinete

  Klapka

Zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie
 
Ing. Vojtech Wagner
 
 121
 

Názov kabinetu

Mená učiteľov v kabinete

  Klapka

Slovenský jazyk a literatúra
 
Mgr. Monika Juchová
Mgr. Zuzana Jurská
Mgr. Ján Husár
Ing. Zuzana Glodžáková
 122
Cudzie jazyky
Ing. Mária Kozáková
Mgr. Lucia Bednarčíková
Mgr. Romana Hablovičová
Bc. Marián Timko
 136
Informatika
Ing. Slavomíra Huťová
Ing. Martin Sokáč
Ing. Martin Valluš
 117
Drevo, služby
Mgr. Mária Pjonteková
MVDr. Drahomíra Jurášková
 125
Telesná výchova

(kabinet v telocvični na
ul. Nižná brána)

Mgr. Mária Galliková
Mgr. Igor Vaverčák
052 / 452 29 10
Ekonomika I.
Ing. Jana Bretzová
Ing. Dana Gašparová
Mgr. Jarmila Husáková
Mgr. Ing. Dana Chebanová
Ing. Martina Marková
Ing. Monika Sokáčová
 127
Ekonomika II.
Ing. Martin Šimonov
Ing. Marek Gáborčík
Mgr. Karol Žembovič
 128
Stavba
Mgr. Vladimír Janeček
Ing. Juraj Soska
Ing. Marta Mašteníková
 126
Nemecký jazyk
Matematika
Výroba konfekcie
 
Mgr. Iveta Grigláková
Mgr. Mária Galliková
Bc. Lýdia Koreňová
123
Výchovný poradca
PaedDr. Palmíra Kendžírová
 135

 

 

PaedDr. Palmíra Kendžírová