Zoznam odborov

 

4-ročné študijné maturitné odbory:

 
 • klientsky manažér pošty (3795 K)

Absolvent tohto odboru sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, Poštovej banky, iných bankových domov, podnikateľských subjektov aj v oblasti finančného poradenstva. Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia, marketingu, bankovníctva a poštových služieb a finančného poradenstva. Spozná     produkty a naučí sa pracovné postupy, ktoré sa využívajú pri poskytovaní služieb v komerčných bankách. V priebehu štúdia sa naučí získavať, analyzovať a   využívať odborné a prevádzkovo – ekonomické informácie, obsluhovať kancelársku a výpočtovú techniku. Absolvent zvládne základy logistiky a zasielateľstva. Štúdium sa končí získaním výučného listu a maturitného vysvedčenia a vytvára predpoklad pre ďalší rozvoj študenta na vysokej škole.

 • kozmetik (6446 K)
Atraktívny odbor určený pre dievčatá, ktoré majú vzťah k estetike a úprave zovňajšku. Študentky vykonávajú odbornú prax v našom kozmetickom salóne s moderným vybavením, ktorý poskytuje kozmetické služby pre verejnosť. Študentky sa pravidelne zúčastňujú školení  s odborníkmi o najnovších trendoch v oblasti kozmetiky a dermatológie a sú úspešné na medzinárodných súťažiach. 
 
Rámcový učebný plán: kozmetik.pdf (104922)
 
 • mechanik stavebnoinštalačných zariadení (3658 K)

Univerzálny odbor stavebného zamerania, ktorého absolvent vie vykonávať montážne a demontážne práce a opravy inštalácií a ústredného vykurovania, montáž, údržbu a opravy potrubia, armatúr, dopravných a meracích zariadení, vie čítať a vypracovať technickú dokumentáciu stavby, zohľadniť konštrukčné, technologické, statické, ekonomické a ekologické hľadiská. Aktuálna situácia na trhu práce  uvádza nárast dopytu po stavebných profesiách tohoto zamerania. Absolvent má možnosť ďalej študovať na vysokej škole.

Rámcový učebný plán: mechanik.pdf (107709)

 • obchod a podnikanie (6352 M)
Vyhľadávaný odbor ekonomického zamerania, ktorý absolventa pripraví pre pracovné pozície samostatného referenta, pomocného ekonóma, fakturanta, pracovníka obchodu a služieb, ale aj na samostatnú podnikateľskú činnosť. Absolvent ovláda účtovnú evidenciu v ekonomickom softvéri KROS, rôznu obchodnú korešpondenciu (aj v cudzích jazykoch), založenie a fungovanie všetkých typov podnikov. Štruktúra a kvalita vedomostí v tomto odbore je tiež dobrým štartovacím základom pre štúdium na vysokej škole. 
 

Rámcový učebný plán: obchod_a_podnikanie.pdf (114022)

 

3-ročné učebné odbory:

 
 • manikér, pedikér (6424 H)

Absolvent  učebného  odboru  manikér – pedikér  je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne vykonávať manikérske a pedikérske práce. Ovláda klasickú manikúru, francúzsku manikúru, kreslenie a zdobenie nechtov, lepenie umelých nechtov, masáže rúk a nôh, ošetrenie dolných končatín – nechtov, lakovanie nechtov, depiláciu, epiláciu. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má vedomosti zo zdravovedy, ortopédie, dermatológie, hygieny a tiež  z oblasti podnikania v trhovej ekonomike a z fungovania podnikov. Odborná prax sa realizuje v kozmetickom salóne našej školy.

 • hostinský, hostinská (6489 H)

Kvalifikovaný odborník pre oblasť gastronómie sa uplatní ako kuchár alebo čašník. Uplatnenie nájde v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach poskytujúcich stravovacie služby, či už ako samostatný pracovník alebo živnostník. Praktické vyučovanie prebieha priamo v stravovacom zaradení školy a je obohatené o účasť na gastronomických súťažiach. 

Rámcový učebný plán: hostinský.pdf (100830)

 • čašník, servírka (6444 H)

Absolvent je pripravený uplatniť sa v strediskách spoločného stravovania ako čašník, hlavný čašník, servírka s možnosťou získania barmanských zručností. Ovláda techniku obsluhy, príjem a registráciu objednávok a ich zúčtovanie. 

Rámcový učebný plán: čašník_servírka.pdf (102009)

 • kuchár (6445 H)

Absolvent vykonáva technologickú prípravu jedál vrátane špecialít domácej aj zahraničnej gastronómie. Ovláda normovanie a kalkuláciu, ako aj zostavenie jedálneho lístka. Získané zručnosti si upevňuje (podobne ako odbor čašník/servírka) pri organizovaní slávnostných hostín priamo v stredisku praktickej prípravy v našej škole.

Rámcový učebný plán: kuchár.pdf (100767)

 • strojný mechanik (2464 H)
Absolvent učebného odboru strojný mechanik je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby a v stavebníctve, vie samostatne vykonávať pracovné činnosti pre ktoré sa pripravoval. Zvádne pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií, ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom a razenia kyslíkom. Pozná podstatu a organizáciu montážnych prác, ovláda technologické postupy pri montáži, kontrole a funkčnosti strojov a zariadení. Praktické zručnosti nedobúda v stredisku praktického vyučovania priamo pri výrobe zákaziek pre školu a verejnosť.
 
 • stolár (3355 H)

Absolvent  nájde uplatnenie v sériovej alebo individuálnej výrobe stolárskych výrobkov. Ovláda  prácu s drevom a obsluhu základných strojov a zariadení používaných v stolárskej výrobe. Praktické zručnosti získava v stredisku praktického vyučovania priamo pri výrobe zákaziek pre školu a verejnosť.

Rámcový učebný plán: stolár.pdf (97526)

 • murár (3661 H)

Absolvent sa vie orientovať v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, obklady a dlažby, vykonávať betonárske práce, tepelné a zvukové izolácie i  rekonštrukcie stavieb.

Rámcový učebný plán: murár.pdf (100483)

 • kaderník (6456 H)

Absolvent je kvalifikovaný odborník vo vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch, ktorý vie samostatne navrhnúť úpravu účesu, vhodný strih, farbu a odborne poskytnúť poradenské služby. Praktické zručnosti získava v stredisku praktického vyučovania v našej škole, ale aj účasťou na slovenských aj medzinárodných súťažiach.

Rámcový učebný plán: kaderník.pdf (97607)


2-ročné učebné odbory:

 
 • výroba konfekcie (dievčatá aj chlapci - 3178 F)
Kvalifikovaný odborník, ktorý vie zhotoviť jednoduchú konfekciu z rôznych textílií, ovláda opravy a úpravy odevov. Odbor je vhodný pre dievčatá. Získané vedomosti a zručnosti sú dobre uplatniteľné nielen na trhu práce, ale aj v bežnej domácnosti.
 
Rámcový učebný plán: vyroba_konfekcie.pdf (84798)
 
 • stavebná výroba (chlapci - 3686 F)
Absolvent vie zhotoviť nosné a výplňové murivo, vnútorné a vonkajšie omietky, obklady a dlažby. Taktiež je schopný vykonávať zatepľovanie budov. Zručnosti a vedomosti tohoto odboru sú dobre využiteľné v rôznych firmách stavebného zamerania, ako aj pri budovaní vlastného domu.
 
Rámcový učebný plán: stavebná výroba.pdf (87640)
 
Žiaci 2 - ročných učebných odborov si môžu počas štúdia v našej škole dokončiť základné vzdelanie formou Kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou. Absolventi tohoto kurzu môžu ďalej pokračovať v štúdiu v ktoromkoľvek trojročnom učebnom odbore a následne získať výučný list. 
 


2-ročné denné nadstavbové študijné odbory:

 
 • spoločné stravovanie (6421 L)

        Rámcový učebný plán: UP_spoločné_stravovanie.pdf (97149)

 • vlasová kozmetika (6426 L)

         Rámcový učebný plán: UP_vlasová_kozmetika.pdf (96680)

 • podnikanie v remeslách a službách (6403 L)

        Rámcový učebný plán: UP_podnikanie_v_remeslách.pdf (93096)

Výučné listy a maturitné vysvedčenia našej školy sú na základe certifikácie IES platné na celom svete.