• Možnosť poukázať 2% pre Občianske združenie TRI MOSTY


   • Milí študenti, rodičia, priatelia školy,

    obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej činnosti poukázaním 2% zo svojej dane občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok.

    Čo podporíte?

    • výchovné a vzdelávacie činnosti pre vaše deti
    • mimoškolské aktivity
    • športové podujatia 
    • zážitkovo-vzdelávacie podujatia
    • skvalitnenie našej školy
    • pomôžete deťom získať pozitívne hodnoty a užitočné zručnosti


    Všetko čo robíme, môžeme robiť aj vďaka Vám a Vašej podpore. Každú pomoc si veľmi vážime a úprimne za ňu ďakujeme.

    Predvyplnené tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% aj postupy pre jednotlivé subjekty (zamestnanec, živnostník, firma) nájdete v prílohe:    Usmernenie pre fyzické osoby (FO):

    1. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B).

    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

    3. Do daňového priznania vyplňte údaje o našej organizácii do oddielu: “VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona”

    Potrebné údaje sú:

    IČO: 37943626
    Právna forma: Občianske združenie
    Obchodné meno: TRI MOSTY, o.z.
    Sídlo: Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok

    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


    Usmernenie pre právnické osoby (PO):

    1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov PO – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

    POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane.

    Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP  a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v DP, že poukazujete 2% z dane.

    2. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma…nie však poukázaná suma).  Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti DP. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi – dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať po tom, čo nám Daňový úrad pošle informáciu o Vašom rozhodnutí poukázať 2%

    3. Riadne vyplnené DP doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


    Usmernenie pre zamestnancov:

    Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov.

    1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

    2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku u nás neboli dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3€

    3. Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%

    Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.