• Zoznam a charakteristika odborov

   •  

    4-ročné študijné maturitné odbory:
     
    klientsky manažér pošty (3795 K)

    Absolvent tohto odboru sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, Poštovej banky, iných bankových domov, podnikateľských subjektov aj v oblasti finančného poradenstva. Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia, marketingu, bankovníctva a poštových služieb a finančného poradenstva. Spozná     produkty a naučí sa pracovné postupy, ktoré sa využívajú pri poskytovaní služieb v komerčných bankách. V priebehu štúdia sa naučí získavať, analyzovať a   využívať odborné a prevádzkovo – ekonomické informácie, obsluhovať kancelársku a výpočtovú techniku. Absolvent zvládne základy logistiky a zasielateľstva. Štúdium sa končí získaním výučného listu a maturitného vysvedčenia a vytvára predpoklad pre ďalší rozvoj študenta na vysokej škole.

    kozmetik (6446 K)
    Atraktívny odbor určený pre dievčatá, ktoré majú vzťah k estetike a úprave zovňajšku. Študentky vykonávajú odbornú prax v našom kozmetickom salóne s moderným vybavením, ktorý poskytuje kozmetické služby pre verejnosť. Študentky sa pravidelne zúčastňujú školení  s odborníkmi o najnovších trendoch v oblasti kozmetiky a dermatológie a sú úspešné na medzinárodných súťažiach. 
    Rámcový učebný plán: rup_kozmetik.pdf
     
    mechanik stavebnoinštalačných zariadení (3658 K)

    Univerzálny odbor stavebného zamerania, ktorého absolvent vie vykonávať montážne a demontážne práce a opravy inštalácií a ústredného vykurovania, montáž, údržbu a opravy potrubia, armatúr, dopravných a meracích zariadení, vie čítať a vypracovať technickú dokumentáciu stavby, zohľadniť konštrukčné, technologické, statické, ekonomické a ekologické hľadiská. Aktuálna situácia na trhu práce  uvádza nárast dopytu po stavebných profesiách tohoto zamerania. Absolvent má možnosť ďalej študovať na vysokej škole.
    Rámcový učebný plán: rup_mechanik.pdf

    obchod a podnikanie (6352 M)
    Vyhľadávaný odbor ekonomického zamerania, ktorý absolventa pripraví pre pracovné pozície samostatného referenta, pomocného ekonóma, fakturanta, pracovníka obchodu a služieb, ale aj na samostatnú podnikateľskú činnosť. Absolvent ovláda účtovnú evidenciu v ekonomickom softvéri KROS, rôznu obchodnú korešpondenciu (aj v cudzích jazykoch), založenie a fungovanie všetkých typov podnikov. Štruktúra a kvalita vedomostí v tomto odbore je tiež dobrým štartovacím základom pre štúdium na vysokej škole. 
    Rámcový učebný plán: rup_obchod_a_podnikanie.pdf

     
    3-ročné učebné odbory:
     
    manikér, pedikér (6424 H)

    Absolvent  učebného  odboru  manikér – pedikér  je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne vykonávať manikérske a pedikérske práce. Ovláda klasickú manikúru, francúzsku manikúru, kreslenie a zdobenie nechtov, lepenie umelých nechtov, masáže rúk a nôh, ošetrenie dolných končatín – nechtov, lakovanie nechtov, depiláciu, epiláciu. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má vedomosti zo zdravovedy, ortopédie, dermatológie, hygieny a tiež  z oblasti podnikania v trhovej ekonomike a z fungovania podnikov. Odborná prax sa realizuje v kozmetickom salóne našej školy.

    hostinský, hostinská (6489 H)
    Kvalifikovaný odborník pre oblasť gastronómie sa uplatní ako kuchár alebo čašník. Uplatnenie nájde v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach poskytujúcich stravovacie služby, či už ako samostatný pracovník alebo živnostník. Praktické vyučovanie prebieha priamo v stravovacom zaradení školy a je obohatené o účasť na gastronomických súťažiach. 
    Rámcový učebný plán: rup_hostinsky.pdf

    čašník, servírka (6444 H)
    Absolvent je pripravený uplatniť sa v strediskách spoločného stravovania ako čašník, hlavný čašník, servírka s možnosťou získania barmanských zručností. Ovláda techniku obsluhy, príjem a registráciu objednávok a ich zúčtovanie.
    Rámcový učebný plán: rup_casnik_servirka.pdf

    kuchár (6445 H)
    Absolvent vykonáva technologickú prípravu jedál vrátane špecialít domácej aj zahraničnej gastronómie. Ovláda normovanie a kalkuláciu, ako aj zostavenie jedálneho lístka. Získané zručnosti si upevňuje (podobne ako odbor čašník/servírka) pri organizovaní slávnostných hostín priamo v stredisku praktickej prípravy v našej škole.
    Rámcový učebný plán: rup_kuchar.pdf

    strojný mechanik (2464 H)
    Absolvent učebného odboru strojný mechanik je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby a v stavebníctve, vie samostatne vykonávať pracovné činnosti pre ktoré sa pripravoval. Zvádne pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií, ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom a razenia kyslíkom. Pozná podstatu a organizáciu montážnych prác, ovláda technologické postupy pri montáži, kontrole a funkčnosti strojov a zariadení. Praktické zručnosti nedobúda v stredisku praktického vyučovania priamo pri výrobe zákaziek pre školu a verejnosť.
     
    stolár (3355 H)

    Absolvent  nájde uplatnenie v sériovej alebo individuálnej výrobe stolárskych výrobkov. Ovláda  prácu s drevom a obsluhu základných strojov a zariadení používaných v stolárskej výrobe. Praktické zručnosti získava v stredisku praktického vyučovania priamo pri výrobe zákaziek pre školu a verejnosť.
    Rámcový učebný plán: rup_stolar.pdf

    murár (3661 H)
    Absolvent sa vie orientovať v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, obklady a dlažby, vykonávať betonárske práce, tepelné a zvukové izolácie i  rekonštrukcie stavieb.
    Rámcový učebný plán: rup_murar.pdf

    kaderník (6456 H)
    Absolvent je kvalifikovaný odborník vo vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch, ktorý vie samostatne navrhnúť úpravu účesu, vhodný strih, farbu a odborne poskytnúť poradenské služby. Praktické zručnosti získava v stredisku praktického vyučovania v našej škole, ale aj účasťou na slovenských aj medzinárodných súťažiach.
    Rámcový učebný plán: rup_kadernik.pdf


    2-ročné učebné odbory:
     
    výroba konfekcie (dievčatá aj chlapci - 3178 F)

    Kvalifikovaný odborník, ktorý vie zhotoviť jednoduchú konfekciu z rôznych textílií, ovláda opravy a úpravy odevov. Odbor je vhodný pre dievčatá. Získané vedomosti a zručnosti sú dobre uplatniteľné nielen na trhu práce, ale aj v bežnej domácnosti.
    Rámcový učebný plán: rup_vyroba_konfekcie.pdf
     
    stavebná výroba (chlapci - 3686 F)

    Absolvent vie zhotoviť nosné a výplňové murivo, vnútorné a vonkajšie omietky, obklady a dlažby. Taktiež je schopný vykonávať zatepľovanie budov. Zručnosti a vedomosti tohoto odboru sú dobre využiteľné v rôznych firmách stavebného zamerania, ako aj pri budovaní vlastného domu.
    Rámcový učebný plán: rup_stavebna_vyroba.pdf
     
    Žiaci 2 - ročných učebných odborov si môžu počas štúdia v našej škole dokončiť základné vzdelanie formou Kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou. Absolventi tohoto kurzu môžu ďalej pokračovať v štúdiu v ktoromkoľvek trojročnom učebnom odbore a následne získať výučný list.  

    2-ročné denné nadstavbové študijné odbory:
     
    spoločné stravovanie (6421 L)

    Rámcový učebný plán: UP_spolocne_stravovanie.pdf

    vlasová kozmetika (6426 L)
    Rámcový učebný plán: UP_vlasova_kozmetika.pdf

    podnikanie v remeslách a službách (6403 L)
    Rámcový učebný plán: UP_podnikanie_v_remeslach.pdf

    Výučné listy a maturitné vysvedčenia našej školy sú na základe certifikácie IES platné na celom svete.