• Školský parlament

   •  

    Školský parlament je zriadený podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 26 a v súlade s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č.291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok.

    Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri tom neporušovala iné zákony platné v Slovenskej republike. Plní funkciu kontaktu medzi žiakmi a vedením školy.

    V školskom roku 2023/2024 má Školský parlament 17 členov - zástupcov študijných a nadstavbových odborov.


    Výbor Školského parlamentu:
     

    Predseda: Veronika Svitanová - III.GŠ

    Zástupkyňa žiakov v Rade školy: Veronika Svitanová - III.GŠ

    Podpredseda: Samuel Kitz – III.GŠ

    Koordinátorka ŠP: Mgr. Zuzana Jurská

    Členovia:

    • Samuel Badžo – I.GŠ
    • Veronika Mišalková – I.GŠ
    • Milan Nikolovski – I.GŠ
    • Natália Nováková – I.GŠ
    • Simona Dunková – II.GŠ
    • Vanesa Polhošová – II.GŠ
    • Laura Polhošová – II.GŠ
    • Juliana Mišalková – II.GŠ
    • Lívia Sulírová – II.GŠ
    • Dominika Gelátová – III.GŠ
    • Patrícia Pištová – III.GŠ
    • Lukáš Kolodzej – III.GŠ
    • Sofia Solárová – IV.GŠ
    • Adrián Kaňa – IV.GŠ
    • Gabriela Porubovičová – II.AN

     

    Dokumenty Školského parlamentu pri SOŠ Garbiarska: