• Školský parlament

   • Školský parlament je zriadený podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 26 a v súlade s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č.291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok.

    Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri tom neporušovala iné zákony platné v Slovenskej republike. Plní funkciu kontaktu medzi žiakmi a vedením školy.

    V školskom roku 2022/2023 má Školský parlament 7 členov - zástupcov študijných a nadstavbových odborov.


    Predseda: Veronika Svitanová - II.GŠ
    Podpredseda: Samuel Kitz – II.GŠ
    Koordinátorka Školského parlamentu: Mgr. Zuzana Jurská


    Členovia:

    • Sofia Solárová – III.GŠ
    • Adrián Kaňa – III.GŠ
    • Tobias Schonwiesner - IV.GŠ
    • Edita Gánovská – II.AN
    • Gabriela Porubovičová – I.AN


    Dokumenty Školského parlamentu: