• Oznam

     • Milí žiaci, vážení rodičia, milí učitelia,

      Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga zo dňa 26. marca 2020 sa až do odvolania prerušuje vyučovanie na všetkých školách v SR.

      MATURITNÉ SKÚŠKY
      Pre tento školský rok sa ruší externá časť a písomná forma internej časti MS. Ústna forma internej časti MS sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30.6.2020. Minister ubezpečil všetkých maturantov, že určite budú mať možnosť do 30.6.2020 zmaturovať.

      ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
      Záverečné skúšky učebných odborov vrátane ich praktickej časti sa uskutočnia najskôr po dvoch týždňoch od odvolania prerušenia vyučovania.

      PRIJÍMACIE SKÚŠKY
      Prihlášky na štúdium na SŠ bude možné podať do 15.5.2020, pričom potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30.6.2020.

      Minister predpokladá, že školský rok skončí 30.6.2020 a letné prázdniny budú v obvyklom termíne.

      Informácie budeme priebežne aktualizovať. Prajem Vám veľa zdravia a veľsíl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie.


      PhDr. Marta Sabolová
      riaditeľka školy, v.r.