• Pozvánka na prijímacie skúšky na študijné odbory (mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, kozmetik)
     • Pozvánka na prijímacie skúšky na študijné odbory (mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, kozmetik)

     • Riaditeľ SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok na základe prihlášky podanej na štúdium na tunajšej škole pozýva žiakov na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 2. mája 2024 -  1. kolo 1. termín, resp. dňa 6. mája 2024 - 1. kolo 2. termín.

      Žiak sa dostaví do školy o 08.00 hod.

      Žiakovi bol pridelený kód pre prijímacie skúšky, ktorý si prevezme pri registrácií. Pod týmto kódom bude uvedený aj vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajoch.

      Žiak si prinesie písacie potreby, počas PS nesmie používať mobilný telefón. Na matematike je možné pri výpočte použiť kalkulačku.           

      V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok  do 8.00 hodiny.

      Výsledok prijímacej skúšky bude zverejnený  na základe  výsledkovej listiny dňa 17. mája 2024 – 1.kolo pre všetky odbory (2. ročné štúdium, 3. ročné štúdium a 4. ročné štúdium).

      V prijímacom konaní na SOŠ sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie do 22.5.2024  na strednú školu.

      Nezasielajú sa, ak uchádzať bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zák. zástupcoch, alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí sa SOŠ sa vo väčšej miere stane relevantým zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia.

      Prílohy:

    • Triedne schôdze rodičovského združenia
     • Triedne schôdze rodičovského združenia

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje rodičom žiakov, že v stredu 17.4.2024 o 15.30 hod. sa v budove školy budú konať triedne schôdze rodičovského združenia.

      Nakoľko tieto triedne schôdze sú posledné v tomto šk. roku, budú zamerané hlavne na konzultáciu dochádzky a prospechu žiakov, prípadne riešenie iných problémov.

      Rozpis jednotlivých učební, v ktorých budú schôdze prebiehať, bude umiestnený pri vrátnici.

      Všetkých rodičov srdečne pozývame!

    • Upracme svet, upracme Slovensko
     • Upracme svet, upracme Slovensko

     • Aj naša škola sa v pondelok 15.4.2024 pripojila k medzinárodnej iniciatíve "Upracme svet, upracme Slovensko", ktorej cieľom je nielen počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie.

      Tak ako naši otcovia a mamy, dedkovia a babky, vychádzali do ulíc s metlami, lopatami či hrabľami v rukách, aby spoločne pracovali na jedinom cieli – urobiť svoje okolie čistejším, krajším a útulnejším miestom pre život, tak aj my sme chceli prispieť k tomu, aby sme vyčistili a skrášlili okolie našej školy.

      Do tejto aktivity sa zapojili takmer všetci žiaci našej školy. Ďakujeme, že im nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijú!

    • Úspech našich žiačok na súťaži v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike
     • Úspech našich žiačok na súťaži v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

     • Vo štvrtok 11. apríla 2024 sa konal v priestoroch koncertnej sály Reduty v Spišskej Novej Vsi 27. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike.

      V súťažnej kategórii "Kreatívny spoločenský účes" sa v silnej konkurencii umiestnila naša Danka Halčinová (prváčka, kaderníčka) na krásnom 3. mieste.

      V kategórii "HIGH FASHION - MÓDNA PREHLIADKA" získala Lea Ilavská (prváčka, kozmetička) pekné 4. miesto.

      Obom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

      Príspevok TV Reduta o tejto súťaži si môžete pozrieť tu.

    • Na súťaži Mladý stavbár sme obsadili 5. miesto
     • Na súťaži Mladý stavbár sme obsadili 5. miesto

     • Na 2. ročníku súťaže odborných zručností pre žiakov stredných škôl MLADÝ STAVBÁR, ktorá sa konala 11. apríla 2024 v Spišskej Novej Vsi, za našu školu súťažili Erik Pisarčík a Marek Ryš, žiaci 3. ročníka odboru murár. Umiestnili sa na peknom 5. mieste.

       Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy! 

    • Výstava Tatranské sedmové karty
     • Výstava Tatranské sedmové karty

     • Kežmarská grafička a umelkyňa Katka Cermanová predstavuje v týchto dňoch vo Výstavnej sieni mesta Kežmarok svoj projekt Tatranské sedmové karty, na ktorých zobrazuje známe osobnosti Vysokých Tatier (od Beaty Lasky až po Laca Kulangu) a tiež flóru a faunu Tatier.

      Máme radosť, že sme mali možnosť vypočuť si výklad od samotnej autorky výstavy.