• Pozvánka na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 7. októbra 2020 (streda) o 15.30 v triedach v budove školy, následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      Súčasťou zasadnutia bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy. Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru do 5.10.2020 do 12.00 na sekretariáte riaditeľstva školy.

      Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 7.10.2020 o 16.00 v jednotlivých triedach. V prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, uskutoční sa o 17.00 druhé kolo voľby, pri ktorom už nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.

      Zasadnutie bude realizované za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s Covid19. Pri vstupe do budovy použite prosím dezinfekciu, každému bude pri vstupe do budovy odmeraná telesná teplota a vstup  bude umožnený len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať počas celého zasadnutia.

      Poslanie a funkciu Rady školy definuje zákon č. 596/2003 Z.z.:
      Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejne záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní verejnú kontrolu, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.