• Aktualizovaný oznam pre prijímacie konanie v zmysle aktuálne platných nariadení a právnych predpisov
     • Aktualizovaný oznam pre prijímacie konanie v zmysle aktuálne platných nariadení a právnych predpisov

     •  

      Na základe aktualizovaného usmernenia k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 zo dňa 28. apríla 2021 v červenom okrese - II. stupeň varovania (platí pre náš okres Kežmarok) sa uchádzač o štúdium testom nepreukazuje.

      Pred vstupom do budovy školy bude každému uchádzačovi zmeraná telesná teplota.

      Pri vstupe použite prosím dezinfekciu rúk.

      Počas celej doby konania prijímacej skúšky musí mať uchádzač prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálnej platnej vyhlášky rúškom resp. respirátorom FFP 2.

      Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Rodičia uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

     • Dôležité oznamy pre žiakov ohľadne organizácie vyučovania v najbližšom období

     • Milí žiaci,

      dňa 3. mája 2021 bude z dôvodu konania prijímacích skúšok prezenčnou formou prebiehať dištančná forma výučby žiakov všetkých tried (vrátane tried končiacich ročníkov).

      Od 4. mája 2021 je okres Kežmarok v II. stupni varovania (červený okres). To znamená, že v prezenčnej forme vyučovania pokračujú len žiaci v končiacich ročníkoch. Žiaci ostatných tried budú naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania.

      Od štvrtka 29. apríla 2021 sa žiak základnej alebo strednej školy, ani jeho zákonný zástupca nemusí v škole preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Platí to pre všetky okresy okrem čiernych. Platí teda, že žiaci našej školy, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania,sa už nemusia preukázať negatívnym testom na COVID 19. Nemusíte predkladať ani "Vyhlásenie o bezinfekčnosti".

     • Informácie pre zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu pre učebné odbory:

     • V termíne od 27.4.2021 budú zákonným zástupcom poštou doručované dokumenty, týkajúce sa Prijímacieho konania pre učebné odbory:

      Postupujte, prosím, podľa inštrukcií v týchto dokumentoch.

      1. Ak je Vaše dieťa na našu školu prijaté, je potrebné obratom zaslať tlačivo Potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni.docx, v prípade nástupu v ňom nezabudnúť vyznačiť voľbu cudzieho jazyka, a voľbu náboženstva alebo etiky.

      2. Ak je Vaše dieťa neprijaté pre nedostatok miesta, je možné sa odvolať cez tlačivo Odvolanie.doc.

      Vyplnené tlačivá môžete zasielať aj emailom na adresu sekretariat@sosgarbiarska.sk, prípadne poštou. 

      Tešíme sa na Vás,

       

      Ing. Vojtech Wagner, v. r.
      poverený vedením školy