• Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

     •  

      Riaditeľstvo SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 v átriu školy. 

      Príchod žiakov do školy bude o 8.30 hod., slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční o 9.00 hod. Následne prebehne zápis do 1. ročníkov.

      Pri vstupe do budovy je potrebné, aby sa každý žiak preukázal a odovzdal triednemu učiteľovi Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.pdf“. Neplnoletí žiaci odovzdajú tlačivo podpísané zákonným zástupcom.

      Plnoletí žiaci s prístupom na EDU PAGE môžu podať „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ elektronicky (na úvodnej stránke v EduPage vyberte možnosť Žiadosti/Vyhlásenia, následne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - platí od 1.9.2021).

      Na základe aktuálne platných predpisov pripomíname, že povinnosťou žiaka je nosiť vo vnútorných priestoroch školy rúško, alebo mať inak prekryté horné dýchacie cesty.

     • Usmernenie pre žiadateľov o stredoškolské štipendium v šk. roku 2021/2022

     •  

      Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona),  § 149 Štipendium.

       

      1. Žiadosť o poskytnutie štipendia

      Stredoškolské štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia.

      Formulár žiadosti je k dispozícii na

      Žiadateľ (plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka), predloží vyplnené a podpísané tlačivo žiadosti  a povinné  prílohy.

      Prílohy k žiadosti:

      1. Riaditeľom školy overená kópia vysvedčenia  za predchádzajúce klasifikačné obdobie (stačí priniesť originál a kópiu – overenie urobí riaditeľ školy spoločne všetkým žiadateľom. Potom vám originál vysvedčenia vrátime).
      2. Žiadateľ o štipendium z titulu hmotnej núdze predloží aktuálne Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, ktoré vám vydajú na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.     
      3. Žiadateľ o štipendium z titulu životného minima predloží aktuálne doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2020.

      Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: 

      • čistý príjem zo závislej činnosti,
      • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti – (Potvrdenie - Výpis na účely priznania stredoškolského  štipendia musí byť potvrdené na Daňovom úrade),
      • dávky sociálneho poistenia (napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.),
      • prídavok na dieťa,
      • daňový bonus,
      • zaopatrovací príspevok,
      • rodičovský príspevok,
      • výživné,
      • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie,
      • dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.,

      a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná (Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z Úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti, potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách).

      Poznámka: mesiac na dátume vystavenia všetkých dokladov sa má zhodovať s mesiacom, v ktorom žiadateľ podá žiadosť o štipendium!!!

       

      2. Poskytnutie štipendia

      2.1 Riaditeľ školy rozhodne o priznaní, výške a začiatku poberania štipendia v súlade s § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

      2.2  Štipendium sa poskytuje na začiatku školského roka na príslušný školský rok počas obdobia školského vyučovania.

      2.3  Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, poskytne sa štipendium v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

      2.4 Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

      • 49,78 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
      • 34,85 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
      • 24,89 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25 % výšky životného minima.

      Sumy životného minima sa podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

      Vzhľadom k tomu, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku  2021/2022  sumy životného minima  majú nasledovné hodnoty:

      • 218,06 € - v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
      • 152,12 € - v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
      • 99,56 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      Vyplnené tlačivá – vyplnenú žiadosť o poskytnutie štipendia spolu s predpísanými prílohami  je potrebné doručiť na personálne odd. p. Zavackej (budova riaditeľstva, 2. poschodie) do pondelka 27. septembra 2021.

       

      Prílohy:

     • Oznam pre žiakov nastupujúcich v šk. roku 2021/2022 do prvého ročníka

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci!

      Za účelom udržania bezpečného prostredia v škole má škola možnosť zabezpečiť antigénové samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka, ktoré sú určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. Za samotesty žiaci neplatia, budú distribuované bezplatne.

      Žiadame Vás o potvrdenie záujmu o takýto druh samotestov odoslaním krátkeho mailu „Mám záujem o AG samotesty, meno a priezvisko žiaka, učebný/študijný odbor“, najneskôr do stredy 25. augusta 2021 do 23.50 hod. na adresu sekretariat@sosgarbiarska.sk.

     • Potvrdenie záujmu o AG testy

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci!

      Za účelom udržania bezpečného prostredia v škole má škola možnosť zabezpečiť antigénové samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka, ktoré sú určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. Za samotesty žiaci neplatia, budú distribuované bezplatne.

      Žiadame Vás o potvrdenie záujmu o takýto druh samotestov na stránke v EduPage (vyberte možnosť Prihlasovanie na úvodnej stránke) do stredy 25. augusta 2021 do 23.50 hod.