• Dôležitý oznam pre žiačky triedy I.GŠ a všetkých žiakov triedy II.C

     •  

      Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre žiačky I.GŠ triedy študijného odboru kozmetik a všetkých žiakov II.C triedy od piatku 1. októbra 2021 do piatku 8. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre žiačky I.GŠ triedy študijného odboru kozmetik a všetkých žiakov II.C triedy, prítomných dňa 30. septembra 2021 na vyučovaní, platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) nájdete v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!


      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Zrušenie plánovaného zasadnutia ZRPŠ
     • Zrušenie plánovaného zasadnutia ZRPŠ

     •  

      Vážení rodičia,

      z dôvodu výskytu pozitívne testovaných osôb v našej škole a s tým súvisiacou karanténou niektorých tried sme sa rozhodli zrušiť plánované zasadnutie ZRPŠ, ktoré sa malo konať v stredu 29.9.2021.

      O náhradnom termíne ZRPŠ, v ktorom prebehnú aj voľby zástupcov z radov rodičov do Rady školy, Vás budeme včas informovať na webovej stránke školy, facebookovej stránke školy a prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Ďakujem za pochopenie.

      S pozdravom

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

       

     • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.AN

     • Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov II.AN v dňoch od pondelka 27. septembra do utorka 5. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.AN, prítomných dňa 24. septembra na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!


      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • Dôležitý oznam pre žiakov tried II.GŠ, III.C, I.B, II.B a II.A

     • Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov II.GŠ, III.C, I.B, II.B a II.A v dňoch od pondelka 27. septembra do pondelka 4. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.GŠ, prítomných dňa 23. alebo 24. septembra na vyučovaní a žiakov tried III.C, I.B, II.B a II.A prítomných dňa 24. septembra na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!

       

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Prosba o pomoc pre nášho bývalého žiaka
     • Prosba o pomoc pre nášho bývalého žiaka

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      keďže naša škola nie je len o vzdelávaní, ale snažíme sa spolu tvoriť jednu veľkú rodinu, nenechala nás chladnými prosba o pomoc, ktorá sa v týchto dňoch šíri na facebooku. Záleží nám na každom jednom žiakovi, a to nielen v čase pokiaľ navštevuje našu školu, ale aj po jej ukončení.

      Náš bývalý študent Vladko Isak mal koncom letných prázdnin vážny pracovný úraz na stavbe v Belgicku, kde počas leta brigádoval. Po páde zo strechy vo výške 10m utrpel vážne zranenia, následky ktorých ho zrejme budú sprevádzať po celý život. Prekonal mnohé náročné operácie a ďalšie ho ešte len čakajú.

      Nakoľko sa ešte stále nachádza v nemocnici v Belgicku, rodina oslovila prostredníctvom sociálnej siete facebook jeho priateľov a známych s prosbou o finančnú pomoc. Cieľom tejto zbierky je zabezpečiť Vladkov prevoz na Slovensko. Podrobnosti tohoto nešťastia si môžete prečítať v statuse jeho brata, ktorý zverejnil na facebooku.

      Ak ani Vás toto nešťastie nenechalo chladnými a rozhodli ste sa pomôcť nášmu bývalému spolužiakovi, môžete tak urobiť na čísle účtu 

      SK18 0900 0000 0051 7175 8185

      Do tejto zbierky sa v priebehu budúceho týždňa zapojí aj naša škola.

       

      Ďakujeme

       

       

    • Výzva na voľby členov rady školy
     • Výzva na voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok, vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole, Garbiarska 1 v Kežmarku v kategórii zástupcovia rodičov.

      Do Rady školy sa majú zvoliť dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy. Kandidáta do Rady školy za rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

      Voľby členov Rady školy v termíne do 15. októbra 2021, resp. podľa vývoja epidemiologickej situácie a rozhodnutia hlavného hygienika v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19, zabezpečí riaditeľ školy, ktorý vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre skupinu volených zástupcov. 

      Príloha:
      vyzva_na_volby_clenov_rady_skoly_21.pdf

    • Sprievodca samotestovaním na COVID-19
     • Sprievodca samotestovaním na COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      počas uplynulých dní obdržali žiaci našej školy (ktorí o to vopred prejavili záujem), testovacie súpravy určené na samotestovanie prítomnosti ochorenia COVID-19 v domácich podmienkach. 

      V priloženom súbore Vám ponúkame jednoduchú príručku, podľa ktorej treba postupovať, ak žiak prejavuje symtómy, ktorými sa zvykne ochorenie COVID-19 prejavovať. Druhý súbor obsahuje príbalový leták (návod na použitie), dodávaný spolu s testovacími súpravami.     • Riaditeľské voľno pre žiakov školy

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje z organizačných dôvodov - v zmysle odporúčania zriaďovateľa PSK v súvislosti s návštevou pápeža Františka v Prešovskom kraji s ktorou súvisia zmeny v doprave a obmedzenia dopravy riaditeľské voľno 14. septembra 2021 pre všetkých žiakov školy.

      Nástup do školy na vyučovanie je 16. septembra 2021 (štvrtok).

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

    • Slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera na začiatku školského roka 2021/2022
     • Slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera na začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

      Dovoľte mi, aby som Vás čo najúprimnejšie privítal pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2021/2022. Zvlášť vítam našich nových prvákov, ktorí sú tu po prvýkrát.

      Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli pre Vás plné pekných zážitkov a mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

      Prvý deň nového školského roka je vždy pre vás, žiakov, ale i nás, učiteľov, výnimočnou udalosťou. Výnimočnou udalosťou preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh, táto symbolika času reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi sa začína Vami, žiakmi prvého ročníka a končí žiakmi posledného ročníka našej školy.  Preto sa v prvom rade obraciam na našich prvákov, na tých, ktorí začínajú novú etapu svojho života. Je to pre vás veľká zmena, väčšina z Vás je iste plná očakávaní, možno i obáv z nového, nepoznaného. Veľmi rád by som túto chvíľu využil na to, aby som Vás naplnil optimizmom a zbavil akéhokoľvek nepokoja a strachu z nového začiatku. Naša škola sa totiž snaží byť nielen miestom, kde prežijete väčšinu pracovného dňa, ale chce byť aj priestorom, v ktorom sa budete dobre cítiť, kde môžete medzi sebou rozvíjať svoje schopnosti, pričom ich výsledky bude mať kto oceniť.

      Vám, žiakom vyšších ročníkov, najmä však žiakom končiacich ročníkov, chcem na prahu nového školského roku popriať najmä veľa síl a energie pri príprave na záverečne resp. maturitné skúšky a na úspešné ukončenie štúdia na našej škole.

      Milí žiaci, tak ako už mnoho rokov vám my, učitelia, budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami. Všetci spoločne učitelia, majstri aj Vy žiaci chceme spoločne stráviť príjemný školský rok.

      Dovoľte mi pri tejto príležitosti osloviť i vás, učiteľov a majstrov odbornej výchovy, o ktorých viem, že si vážite svoju prácu, ste ľudia citliví, s pochopením pre žiacku dušu. Prajem aj Vám v tomto školskom roku veľa zdaru, radosti a naplnenia z vykonávanej práce v prospech našich žiakov.

      Predošlé dva školské roky preverili naše schopnosti reagovať na zložitú, rýchlo sa meniacu situáciu. Aj ten nadchádzajúci nebude ľahký. V súvislostiach s pandémiou ochorenia COVID – 19 sme vykonali množstvo opatrení, aby sme zabezpečili chod školy, vytvorili bezpečné prostredie pre našich žiakov aj zamestnancov. Chcem Vás všetkých vyzvať k tomu, aby sme sa všetci správali zodpovedne, chránili seba aj druhých, boli ohľaduplní, nápomocní, trpezliví, a tak spoločne zvládli situácie, ktoré nám budúcnosť prinesie. Chcem Vás všetkých požiadať o dodržiavanie nevyhnutných protipandemických opatrení. Predovšetkým o používanie dezinfekcie pri vstupe do školy aj počas celého dňa a prekrytia horných dýchacích ciest – rúšok počas pobytu v budovách v interiéri školy. Verím, že to všetko vydržíme a úspešne zvládneme.

      Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. Vám milí žiaci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti a Vám kolegovia, úspešných a múdrych žiakov aby ste im mohli rozdávať len tie najlepšie známky.

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy