• Sprievodca samotestovaním na COVID-19
     • Sprievodca samotestovaním na COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      počas uplynulých dní obdržali žiaci našej školy (ktorí o to vopred prejavili záujem), testovacie súpravy určené na samotestovanie prítomnosti ochorenia COVID-19 v domácich podmienkach. 

      V priloženom súbore Vám ponúkame jednoduchú príručku, podľa ktorej treba postupovať, ak žiak prejavuje symtómy, ktorými sa zvykne ochorenie COVID-19 prejavovať. Druhý súbor obsahuje príbalový leták (návod na použitie), dodávaný spolu s testovacími súpravami.     • Riaditeľské voľno pre žiakov školy

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje z organizačných dôvodov - v zmysle odporúčania zriaďovateľa PSK v súvislosti s návštevou pápeža Františka v Prešovskom kraji s ktorou súvisia zmeny v doprave a obmedzenia dopravy riaditeľské voľno 14. septembra 2021 pre všetkých žiakov školy.

      Nástup do školy na vyučovanie je 16. septembra 2021 (štvrtok).

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

    • Slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera na začiatku školského roka 2021/2022
     • Slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera na začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

      Dovoľte mi, aby som Vás čo najúprimnejšie privítal pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2021/2022. Zvlášť vítam našich nových prvákov, ktorí sú tu po prvýkrát.

      Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli pre Vás plné pekných zážitkov a mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

      Prvý deň nového školského roka je vždy pre vás, žiakov, ale i nás, učiteľov, výnimočnou udalosťou. Výnimočnou udalosťou preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh, táto symbolika času reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi sa začína Vami, žiakmi prvého ročníka a končí žiakmi posledného ročníka našej školy.  Preto sa v prvom rade obraciam na našich prvákov, na tých, ktorí začínajú novú etapu svojho života. Je to pre vás veľká zmena, väčšina z Vás je iste plná očakávaní, možno i obáv z nového, nepoznaného. Veľmi rád by som túto chvíľu využil na to, aby som Vás naplnil optimizmom a zbavil akéhokoľvek nepokoja a strachu z nového začiatku. Naša škola sa totiž snaží byť nielen miestom, kde prežijete väčšinu pracovného dňa, ale chce byť aj priestorom, v ktorom sa budete dobre cítiť, kde môžete medzi sebou rozvíjať svoje schopnosti, pričom ich výsledky bude mať kto oceniť.

      Vám, žiakom vyšších ročníkov, najmä však žiakom končiacich ročníkov, chcem na prahu nového školského roku popriať najmä veľa síl a energie pri príprave na záverečne resp. maturitné skúšky a na úspešné ukončenie štúdia na našej škole.

      Milí žiaci, tak ako už mnoho rokov vám my, učitelia, budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami. Všetci spoločne učitelia, majstri aj Vy žiaci chceme spoločne stráviť príjemný školský rok.

      Dovoľte mi pri tejto príležitosti osloviť i vás, učiteľov a majstrov odbornej výchovy, o ktorých viem, že si vážite svoju prácu, ste ľudia citliví, s pochopením pre žiacku dušu. Prajem aj Vám v tomto školskom roku veľa zdaru, radosti a naplnenia z vykonávanej práce v prospech našich žiakov.

      Predošlé dva školské roky preverili naše schopnosti reagovať na zložitú, rýchlo sa meniacu situáciu. Aj ten nadchádzajúci nebude ľahký. V súvislostiach s pandémiou ochorenia COVID – 19 sme vykonali množstvo opatrení, aby sme zabezpečili chod školy, vytvorili bezpečné prostredie pre našich žiakov aj zamestnancov. Chcem Vás všetkých vyzvať k tomu, aby sme sa všetci správali zodpovedne, chránili seba aj druhých, boli ohľaduplní, nápomocní, trpezliví, a tak spoločne zvládli situácie, ktoré nám budúcnosť prinesie. Chcem Vás všetkých požiadať o dodržiavanie nevyhnutných protipandemických opatrení. Predovšetkým o používanie dezinfekcie pri vstupe do školy aj počas celého dňa a prekrytia horných dýchacích ciest – rúšok počas pobytu v budovách v interiéri školy. Verím, že to všetko vydržíme a úspešne zvládneme.

      Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. Vám milí žiaci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti a Vám kolegovia, úspešných a múdrych žiakov aby ste im mohli rozdávať len tie najlepšie známky.

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy