• Pokračujeme v sérii aktuálnych prednášok s príslušníkmi Mestskej polície v Kežmarku
     • Pokračujeme v sérii aktuálnych prednášok s príslušníkmi Mestskej polície v Kežmarku

     •  

      V piatok 8.4.2022 opätovne prijali pozvanie našej školy príslušníci Mestskej polície v Kežmarku, kpt. Marián Frankovič a nprap. Richard Krupka, aby aj ďalším žiakom rôznych študijných a učebných odborov v pútavej a názornej prednáške priblížili problematiku šikanovania, kyberšikanovania a trestnoprávnej zodpovednosti detí a mládeže.

      Študenti opäť aktívne rozpútali diskusiu k tejto v súčasnosti veľmi závažnej téme, čím naznačili, že im vôbec nie je cudzia a majú s ňou i vlastné osobné skúsenosti.

      Oceňujeme najmä ochotný a otvorený prístup príslušníkov Mestskej polície k našej mládeži, za čo im úprimne ďakujeme.

      Vzhľadom k aktuálnosti a dôležitosti tejto témy by sme i v budúcnosti radi pokračovali v ďalšej spolupráci a upriamili pozornosť študentov na zvýšenie ich informovanosti o prevencii drogovej závislosti a iných sociálnopatologických javov.
       

    • Naša škola sa zapojila do programu FINQ
     • Naša škola sa zapojila do programu FINQ

     •  

      V dňoch 5. až 8. apríla 2022 sa riaditeľ našej školy a učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov zúčastnili prezenčného vzdelávania finančnej gramotnosti v programe FINQ, ktoré realizuje Nadácia Slovenskej sporiteľne

      Škola sa tým aktívne zapojila do programu FINQ, ktorý pomáha žiakom základných a stredných škôl rozvíjať kritické myslenie v oblasti finančnej kultúry.  

    • Prednáška s diskusiou s príslušníkmi Mestskej polície v Kežmarku
     • Prednáška s diskusiou s príslušníkmi Mestskej polície v Kežmarku

     •  

      Vo štvrtok 31.3.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška (spojená s diskusiou) na zaujímavú a zároveň aktuálnu tému "Šikanovanie a kyberšikanovanie". Prednášky sa zúčastnili žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov z rôznych študijných a učebných odborov.

      V rámci prednášky mali žiaci možnosť s prílušníkmi mestskej polície interaktívne riešiť aj osobné skúsenosti s danou problematikou. Beseda mala u žiakov pozitívny ohlas, diskutovaná téma ich zaujala a veríme, že bude pre nich aj prínosná.

      Naše poďakovanie patrí príslušníkom Mestskej polície v Kežmarku kpt. Mgr. Bc. Mariánovi Frankovičovi a nprap. Richardovi Krupkovi, ktorí zaujímavým a pútavým spôsobom priblížili žiakom problematiku, pred ktorou netreba zatvárať oči, treba byť o nej informavaný a venovať jej náležitú pozornosť.

    • Príhovor riaditeľa školy ku Dňu učiteľov
     • Príhovor riaditeľa školy ku Dňu učiteľov

     •  

      Milé kolegyne, milí kolegovia.

      O učiteľoch sa už popísalo a pohovorilo veľa, niekedy je naša práca ocenená, ale niekedy aj kritizovaná. O učiteľoch poznáme rôzne myšlienky, citáty od známych aj neznámych autorov, hovoria sa o nich vtipy, niekto nám závidí tzv. prázdniny. Aj o tom je „učiteľský chlebíček“.

      „Učitelia sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Potom, ak im umožnia prejsť, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich znovu, aby stavali svoje vlastné mosty.“
      (neznámy autor)

      Poznáme aj zopár žiackych výrokov o učiteľoch:
      „Najmenej toho robí pán učiteľ. Iba sedí, chodí, počúva a pozerá sa, ako my píšeme.“
      „V škole sa pozerám uprene na pána učiteľa, lebo hovorí sa, že nešťastiu treba hľadieť priamo do očí.“
      „Pred vyučovaním sme sa dozvedeli, že naša učiteľka je chorá. Všetkých nás to nesmierne potešilo.“

      Neviem ako Vy, ale mne sa za tie roky učiteľskej praxe nestalo, aby sa zabudlo na 28. marec. Už pol storočia hovoríme tomuto dňu Deň učiteľov. Je symbolom „vďaky a uznania“ nielen pre učiteľa v pravom význame slova, ale aj pre všetkých tých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Dovoľte mi preto vyjadriť vďaku a uznanie Vám všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorých zásluhou funguje naša škola už pekných pár rokov. Oceňujem Váš profesionálny a ľudský prístup k žiakom, k práci i k prezentácii školy na verejnosti. Napriek všetkému si myslím, že každý učiteľ siaha až na dno svojich profesionálnych aj ľudských hodnôt, aby ukázal tú správnu cestu vzdelávania tým, ktorí mu boli zverení – teda žiakom.

      Z histórie výchovy a vzdelávania je známe, že každá spoločnosť a všetci pokrokoví pedagógovia kládli na prácu učiteľa a vychovávateľa vysoké nároky. Vždy ju spájali s takými vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah k práci, osobný príklad a podobne. Je ťažko vyrátať všetky vlastnosti, ktorými má pedagóg disponovať. Jeho práca je vysoko tvorivá hlavne preto, že vychovať zo žiakov osobnosti si vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, veľa tvorivých pedagogických úvah, vychádzajúcich zo sústavného štúdia, vzdelávania a analyzovania výsledkov svojej práce. Naša budúcnosť závisí aj od našej práce, od toho, ako mladú generáciu pripravíme na vstup do spoločnosti, od toho, akými vedomosťami a mravnými kvalitami ju vyzbrojíme.

      Hoci je tento deň ako každý iný – predsa je čímsi výnimočný! Aj keď sme každý deň na pracovisku spolu, venujeme sa skôr pracovným povinnostiam a v návale práce a hektike životného tempa nie je veľa času na spoločné stretnutia. Využime preto práve tento „DEŇ UČITEĽOV“ na to, aby sme sa odreagovali od stresujúcich myšlienok a venujme si navzájom svoj čas.

      Všetci vieme, že prežívame dnes ťažkú dobu, na jednej strane ešte stále pretrváva pandémia COVIDu a na druhej strane máme veľké riziko vzniku vojny a denne sledujeme trpké osudy našich susedov na Ukrajine. Pevne všetci veríme, že sa situácia upokojí a vrátime sa snáď k normálnemu životu aký tu bol pred vznikom pandémie.

      Na záver chcem ešte raz vysloviť slová vďaky všetkým zamestnancom – pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a celkovom „imidži“ našej školy.

      Jar a Deň učiteľov patria k sebe a aj keď v prírode tento rok jarné teplo ešte chýba, nech nechýba v našich srdciach. Nechajme prebudiť svoju „učiteľskú dušu“ naplno a napriek všetkému a všetkým buďme učiteľmi hodnými tohto mena...

      Prajem Vám všetkým nádhernú jar a všetko dobré ku Dňu učiteľov!


      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ SOŠ Garbiarska 1
      Kežmarok

    • Možnosť venovať 2% z Vašich už zaplatených daní občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok
     • Možnosť venovať 2% z Vašich už zaplatených daní občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok

     •  

      Milí rodičia a priatelia našej školy,

      ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok.

      Získané finančné prostriedky z minulých rokov boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Z darovaných finančných prostriedkov podporujeme našich žiakov pri rôznych podujatiach a súťažiach.

      O Vašu štedrosť a priazeň sa uchádzame opäť aj v tomto roku. Chceme Vás touto cestou požiadať o 2% z Vašich už zaplatených daní z príjmov, o ktorých rozhodujete VY SAMI. 

      Nenechajte Vaše 2% štátu, PODPORTE NÁS :-)


      Údaje o prijímateľovi:

      Obchodné meno: TRI MOSTY, občianske združenie
      IČO: 379 43 626

      Vyhlasenie_2p_dan_z_prijmov_FO_2022.pdf

     • Svetový deň Downovho syndrómu

     •  

      Školský parlament organizuje aj v tomto školskom roku podujatie pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu.

      Obuj si aj Ty v pondelok 21. marca 2022 ponožky rôznej farby, alebo veľkosti. Vyjadríš tak svoju sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     •  

      Na budúci týždeň, teda od pondelka 21.2.2022 do piatka 25.2.2022, nás čakajú jarné prázdniny. Následne sa žiaci vrátia do školy v pondelok 28.2.2022 a podľa doteraz platných pokynov musia mať aj aktuálne vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Želáme všetkým príjemný oddych, veľa zábavy a zdraviu prospešných aktivít.

     • Valentínska pošta

     •  

      Pri príležitosti dňa sv. Valentína mali žiaci a učitelia našej školy možnosť obdarovať sa navzájom odkazmi, milým slovom alebo vyznaním v podobe textu vo valentínskom srdiečku, ktoré študenti I.GŠ (odbor klientsky manažér pošty) počas podujatia VALENTÍNSKA POŠTA doručili adresátom.

      Všetkým obdarovaným vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili deň.

     • Akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta Kežmarok

     •  

      V piatok 28.1.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta Kežmarok.

      Aj takýmto spôsobom si pripomíname pamätné okamihy dejín, ktoré významne ovplyvnili život nielen v našom meste, ale aj v celom regióne.

    • Organizácia vyučovania od pondelka 10.1.2022
     • Organizácia vyučovania od pondelka 10.1.2022

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci,

      prajeme Vám všetko najlepšie, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2022.

      Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách pokračuje od pondelka 10. januára 2022 prezenčnou formou. Od tohto termínu sa opäť budeme riadiť Školským semaforom zverejneným na stránke Ministerstva školstva.

      Upozorňujeme žiakov a rodičov aj na nasledovné povinnosti:

      • nosiť počas hodín a prestávok v interiéroch školy rúško,
      • nezabudnúť predložiť písomné vyhlásenie_o_bezpríznakovosti pred nástupom do školy po 3 a viac dňoch,
      • pred nástupom na vyučovanie sa otestovať domácim AG samotestom, ktorý poskytla škola, oznámiť triednemu učiteľovi použitie domáceho AG samotestu,
      • oznámiť triednemu učiteľovi pozitívny výsledok testu žiaka, alebo nariadenú karanténu z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou.

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • Beseda o prírodnej kozmetike

     •  

      V piatok 10. decembra 2021 sa žiačky končiacich ročníkov študijného odboru kozmetik a učebných odborov kaderník, manikér-pedikér zúčastnili besedy s RNDr. Máriou Slavkovskou, výrobkyňou prírodnej pleťovej kozmetiky.

      V priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici mali žiačky možnosť si rozšíriť vedomosti z oblasti prírodnej kozmetiky, spoznať jednotlivé kozmetické prípravky na rôzne typy pleti s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti.

     • Vianočná zbierka pre rodiny v núdzi

     • Pod záštitou Žiackej školskej rady v spolupráci s triedou III.GŠ sme sa s týmto rokom rozlúčili vianočnou zbierkou pre rodiny v núdzi, ktorým sme aj takouto formou chceli spríjemniť vianočný čas.

     • Aj naša škola sa tento rok zapojila do predvianočnej aktivity Krabička lásky ❤

     • Pod záštitou Žiackej školskej rady prebehla počas týždňa zbierka niečoho sladkého, slaného, teplého, mäkkého či voňavého. Dnes sme z darovaných maličkostí vyrobili 10 krásnych krabičiek lásky, ktoré odovzdáme cez kontaktnú osobu do Domova dôchodcov v Kežmarku.

      Aj týmto spôsobom chceme našim starkým poďakovať za i obetavosť, energiu a lásku a popriať im požehnaný predvianočný čas.

    • Vzdelávací cyklus "Finančná akadémia"
     • Vzdelávací cyklus "Finančná akadémia"

     •  

      V mesiaci november sa na našej škole uskutoční vzdelávací cyklus "Finančná akadémia", ktorý realizuje nadácia Partners, pod hlavičkou dlhodobého vzdelávacieho projektu „Deň finančnej gramotnosti“.

      Na prvej lekcii, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 4.11.2021, sa žiaci oboznámili s problematikou hospodárenia a rodinným rozpočtom. Ďalšími zaujímavými témami budú poistenie, investovanie a dôchodkové piliere. Vzdelávací cyklus absolvujú žiaci maturitných ročníkov (kozmetik, klientsky manažér pošty a mechanik SIZ). Na záver kurzu je pre absolventov vzdelávania pripravený krátky test, v ktorom majú možnosť vyhrať záujímavé ceny od nadácie Partners.

      Aj touto formou chceme zatraktívniť vyučovací proces a ponúknuť žiakom možnosť získať nové informácie a zdokonaliť sa v oblasti financií.

    • Po jesenných prázdninách je potrebné predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka
     • Po jesenných prázdninách je potrebné predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      nakoľko bola v čase jesenných prázdnin prerušená  dochádzka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,  pri nástupe do školy 2. novembra 2021 je potrebné predložiť vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      Plnoletí žiaci to môžu predložiť v aplikácii EduPage (ÚVOD-Žiadosti/Vyhlásenia), ostatní písomne, tlačivo si môžete stiahnuť tu.

      Prosíme všetkých žiakov, ktorí majú domáci AG samotest, aby sa pred nástupom do školy otestovali a triednemu učiteľovi predložili oznámenie o jeho použití. Ak žiak bude mať pozitívny výsledok AG samotestu, alebo bude v deň nástupu do školy v karanténe, oznámi to svojmu triednemu učiteľovi najneskôr 2.11.2021 do 8.00 hod.

      Zostaňte zdraví!

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Prezentačný deň cvičných firiem
     • Prezentačný deň cvičných firiem

     •  

      V stredu 20.10.2021 sme sa zúčastnili "online" prezentačného dňa cvičných firiem v rámci projektu "Finačná gramotnosť a výchova k podnikaniu", ktorý organizovala Obchodná akadémia Poprad s triedami I. AN - podnikanie v remeslách a službách, spoločné stravovanie IV.GŠ - kozmetik, mechanik SIZ, klientsky manažér pošty.

      Študenti mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním cvičných firiem na danej škole a obohatiť tak svoje vedomosti v podnikateľskej oblasti.

    • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.GŠ
     • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.GŠ

     •  

      Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov triedy II.GŠ v dňoch od piatku 22. októbra 2021 do stredy 27. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.GŠ, prítomných dňa 19. a 20. októbra 2021 (utorok, streda) na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa.

      Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • Pozvánka na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia


     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v utorok 12. októbra 2021 o 15.30 hod. v triedach v budove školy. Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      Súčasťou zasadnutia bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy.

      Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 12.10.2021 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach, v prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, uskutoční sa o 17.00 druhé kolo voľby pri ktorom už nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri vstupe do budovy odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník).

      Vyhlásenie si môžete stiahnuť_tu, alebo si ho prevziať a vypísať pri vstupe do budovy školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.


      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy