• Aj v tomto roku môžete poukázať 2% občianskemu združeniu TRI MOSTY
     • Aj v tomto roku môžete poukázať 2% občianskemu združeniu TRI MOSTY

     • Milí študenti, rodičia, priatelia školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej činnosti poukázaním 2% zo svojej dane občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok.

      Čo podporíte?

      • výchovné a vzdelávacie činnosti pre vaše deti
      • mimoškolské aktivity
      • športové podujatia 
      • zážitkovo-vzdelávacie podujatia
      • skvalitnenie našej školy
      • pomôžete deťom získať pozitívne hodnoty a užitočné zručnosti

      Všetko čo robíme, môžeme robiť aj vďaka Vám a Vašej podpore. Každú pomoc si veľmi vážime a úprimne za ňu ďakujeme.

       

      Predvyplnené tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% aj postupy pre jednotlivé subjekty (zamestnanec, živnostník, firma) nájdete v prílohe:


      Usmernenie pre fyzické osoby (FO):

      1. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B).

      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

      3. Do daňového priznania vyplňte údaje o našej organizácii do oddielu: “VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona”

      Potrebné údaje sú:

      IČO: 37943626
      Právna forma: Občianske združenie
      Obchodné meno: TRI MOSTY, o.z.
      Sídlo: Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok

      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

      Usmernenie pre právnické osoby (PO):

      1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov PO – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

      POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane.

      Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP  a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v DP, že poukazujete 2% z dane.

      2. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma…nie však poukázaná suma).  Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti DP. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi – dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať po tom, čo nám Daňový úrad pošle informáciu o Vašom rozhodnutí poukázať 2%

      3. Riadne vyplnené DP doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

      Usmernenie pre zamestnancov:

      Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov.

      1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

      2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku u nás neboli dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3€

      3. Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%

      Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

    • Burza stredných škôl 2023
     • Burza stredných škôl 2023

     • V utorok 31.1.2023 sa v priestoroch našej školy konala Burza stredných škôl 2023. Toto podujatie už tradične organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kežmarok. Cieľom Burzy stredných škôl bolo sprístupniť žiakom končiacich ročníkov ZŠ získať čo najviac informácií o študijných a učebných odborov vybraných stredných odborných škôl z nášho regiónu.

      Keďže jednou zo zúčastnených škôl bola aj naša SOŠ Garbiarska Kežmarok, pozrite si, ako vyzerala naša expozícia, a ako prebiehala prezentácia jednotlivých študijných a učebných odborov.

      Na prezentácii našej školy a príprave Burzy sa podieľalo viacero našich žiakov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy, za čo im všetkých srdečne ďakujeme!

      Veríme, že kvalitné učebné a študijné odbory, ktoré naša škola ponúka, návštevníkov zaujali a že pri rozhodovaní o svojej budúcnosti sa rozhodnú správne a vyberú si práve našu školu. Už teraz sa na budúcich prvákov tešíme a dúfame, že od nového školského roka budeme spoločne tvoriť jeden veľký kolektív, ktorý popri nadobúdaní kvalitného vzdelania zažije aj kopec zábavy pri rôznych mimoškolských podujatiach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť života na našej škole.

    • Pozvánka na Burzu informácií žiakov stredných škôl v priestoroch našej školy
     • Pozvánka na Burzu informácií žiakov stredných škôl v priestoroch našej školy

     • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Kežmarok pozýva žiakov ZŠ, ich rodičov, výchovných poradcov, a širokú verejnosť na burzu informácií, ktorá bude zameraná na prezentáciu študijných odborov vybraných stredných odborných škôl.

      Burza informácií sa uskutoční v utorok 31. januára 2023 od 8.30 do 13.00 hod. na Strednej odbornej škole, Garbiarska 1, Kežmarok.

      Súčasťou podujatia bude aj prezentácia našich študijných a učebných odborov a zároveň si budete môcť pozrieť priestory teoretického vyučovania našej školy.

      Tešíme sa na Vás!

    • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov, pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Kežmarok
     • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov, pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Kežmarok

     • V piatok 27.1.2023 sa naši žiaci z tried I.B, I.GŠ a III.B zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov, ktorý sa konal pri príležitosti 78. výročia oslobodenia nášho mesta Kežmarok. Akt sa konal na nádvorí mestského hradu v Kežmarku, a následne v parku pri tanku T-34/85.

      Považujeme za potrebné si túto udalosť pripomínať, a zároveň vzdať úctu a vyjadriť našu vďaku osloboditeľom, ktorí v ťažkých časoch, na sklonku 2. svetovej vojny, neváhali položiť svoje životy za náš národ, za naše mesto a za našu slobodu. Ďakujeme.

    • Aj nový rok sme odštartovali spoluprácou so základnými školami
     • Aj nový rok sme odštartovali spoluprácou so základnými školami

     • Vzhľadom k tomu, že termín odovzdávania prihlášok deviatakov na ďalšie štúdium sa neúprosne blíži, chceme byť aj naďalej nápomocní pri výbere tej správnej strednej školy.

      V novom roku naša prvá cesta viedla na Spojenú školu v Lendaku, kde nám príjemné stretnutie so žiakmi 4 končiacich tried sprostredkovala výchovná poradkyňa Mg. Mária Hudáčeková. Záujem žiakov o nami ponúkané učebné i študijné odbory nás úprimne potešil, čo sa ukázalo v ich živej diskusii týkajúcej sa predovšetkým duálneho vzdelávania. Otázky boli smerované najmä na systém štúdia a výhody duálnej praxe pre študenta.

      Sme radi, že sme mohli deviatakov osloviť ešte pred nástupom na lyžiarsky výcvik, za čo patrí spomínanej základnej škole naša srdečná vďaka. Študentom prajeme krásne zážitky na snehu a zároveň veríme, že mnohí z nich budú od septembra navštevovať práve brány našej školy.

    • Nezabudli sme ani na ďalších absolventov základných škôl
     • Nezabudli sme ani na ďalších absolventov základných škôl

     •  Nakoľko je pre nás veľmi dôležité rozbehnúť spoluprácu so všetkými základnými školami v našom regióne, aj uplynulý týždeň sme naše kroky smerovali medzi deviatakov ďalších troch základných škôl.

      Tentokrát sme našu pozornosť upriamili na Základná školu v Krížovej Vsi, kde nám prínosné stretnutie sprostredkovala výchovná poradkyňa Mgr. Dagmar Stoklasová.

      Ďalšou navštívenou školou bola Základná škola v Toporci, kde sa nás ochotne ujala výchovná poradkyňa Mgr. Alena Hanakovičová a pani riaditeľka Ing. Nataša Kovalská. Umožnili nám vstúpiť medzi budúcich absolventov a priblížiť im možnosti štúdia u nás.

      Poslednou navštívenou školou bola Základná škola s materskou školou v Holumnici, kde nás medzi deviatakov zaviedla výchovná poradkyňa Mgr. Alena Vavreková. Aj tu nás žiaci zahrnuli množstvom zvedavých otázok ohľadom výhod duálneho vzdelávania a predmetom ich záujmu boli aj možnosti uplatnenia po ukončení štúdia v jednotlivých odboroch.

      Sme veľmi radi, že sme aspoň malou mierou prispeli k neľahkému rozhodovaniu detí o budúcom profesionálnom živote a zároveň zo srdca ďakujeme všetkým základným školám za ústretovú spoluprácu.  

    • Konzultačné rodičovské združenie
     • Konzultačné rodičovské združenie

     • Stredná odborná škola Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje rodičom žiakov, že v stredu 14.12.2022 sa bude konať konzultačné rodičovské združenie.

      V prípade potreby konzultácie ohľadom prospechu a dochádzky žiakov môžete kontaktovať učiteľov telefonicky alebo cez edupage. V závažných prípadoch budú učitelia v škole k dispozícii v čase od 8.00 do 14.00 hod.

    • Naši žiaci sa úspešne zapojili do FINN kvízu
     • Naši žiaci sa úspešne zapojili do FINN kvízu

     • Nadácia NN pripravila pre študentov stredných škôl kvíz z oblasti finančnej gramotnosti. Kvíz obsahoval úlohy z oblasti matematiky a ekonomiky. Výsledky krajského kola súťaže v ktorom sa zúčastnilo 985 žiakov z Prešovského kraja nás potešili. Prihlásení boli aj niektorí naši žiaci II.GŠ a I.GŠ, z ktorých sa 10 stali úspešnými riešiteľmi.

      K úspechu im srdečne blahoželáme!

    • Deň otvorených dverí - 7.12.2022
     • Deň otvorených dverí - 7.12.2022

     • V stredu 7. decembra 2022 naša škola otvorila svoje dvere pre všetkých záujemcov o štúdium, ich rodičov, ale aj širokú verejnosť. Ak Vám to včera náhodou nevyšlo a nestihli ste nás navštíviť osobne, prinášame Vám veľkú fotogalériu z toho podujatia.

      Naďalej platí, že pre uchádzačov o štúdium sme k dispozícii kedykoľvek - stačí nás navštíviť a my Vám radi poskytneme všetky informácie, týkajúce sa učebného, alebo študijného odboru o ktorý máte záujem.

    • Ozdobili sme živý vianočný stromček pred školou
     • Ozdobili sme živý vianočný stromček pred školou

     • K Vianociam neodmysliteľne patrí vianočný stromček, symbol Vianoc, ktoré si bez neho snáď už nevieme ani predstaviť. Počas týchto predvianočných dní vznikali rukami našich šikovných žiačok krásne polystyrénové snehové vločky. Po náročnej ručnej práci bola radosť dievčat o to väčšia, keď sa chlapcom, našim žiakom, podarilo s odvahou pomôcť majstrovi odbornej výchovy, Patrikovi Scholtzovi, pri ozdobovaní živého vianočného stromčeka. Ako prebiehala príprava vianočných ozdôb a zdobenie stromčeka, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      Prajeme všetkým krásny predvianočný čas.

    • Vianočná potravinová zbierka pre rodiny v núdzi
     • Vianočná potravinová zbierka pre rodiny v núdzi

     • V pondelok 19.12.2022 sa v priestoroch našej školy uskutoční zbierka pre rodiny v núdzi. Prispieť môžete nielen potravinami, ale aj finančne.

      Zbierka prebieha pod záštitou školského parlamentu.

      Do zbierky môžete prispieť: trvanlivými potravinami (konzervy, kompóty, instantné polievky, múka, cukor, soľ, cestoviny, ryža, strukoviny, trvanlivé mlieko, sirup, ovsené vločky, lekvár, olej ...), potravinami pre deti (výživa, sladkosti, chipsy...) a tiež kozmetikou.

       

      VŠETKÝM DARCOM ĎAKUJEME A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, LÁSKY A POROZUMENIA V NOVOM ROKU 2023.

       

      študenti a zamestnanci SOŠ Garbiarska

       

    • Oslovili sme aj rodičov deviatakov na základných školách
     • Oslovili sme aj rodičov deviatakov na základných školách

     • V mnohých rodinách s deviatakmi už intenzívne rozmýšľajú o strednej škole, na ktorej bude ich dieťa pokračovať v štúdiu a príprave na povolanie. Zvažujú záujmy a prirodzené sklony dieťaťa, ako aj študijné výsledky v škole. „Naše deti si zaslúžia dobré školy v regióne“ – týmto heslom sa riadime i my, preto sa pri voľbe vhodnej strednej školy snažíme pomôcť rodičom, ale najmä žiakom. Nakoľko sa pre deviatakov nezadržateľne blíži obdobie podávania prihlášok na stredné školy, sústredili sme sa v týchto dňoch opäť na prezentáciu našej školy na dvoch základných školách v regióne.

      Začiatkom týždňa sme navštívili ZŠ vo Vrbove, kde nám umožnila osloviť tunajších deviatakov výchovná poradkyňa Mgr. Jana Mlynarčíková. Žiakov sme informovali o aktuálne ponúkaných študijných a učebných odboroch a zároveň sme im priblížili výhody štúdia v duálnom vzdelávaní. Deviataci sa pýtali predovšetkým na možnosti uplatnenia sa našich absolventov po ukončení štúdia a viacerí prejavili záujem prísť si pozrieť priestory našej strednej odbornej školy počas Dňa otvorených dverí.

      Ďalšou školou, kam smerovali naše kroky, bola ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku, kde nás veľmi srdečne privítala výchovná poradkyňa Ing. Mariola Jankočková. Tu sa nám podarilo osloviť v rámci rodičovského združenia rodičov našich potenciálnych záujemcov o štúdium. Rozšírili sme im obzor o možnostiach štúdia na našej škole, oboznámili sme ich s kooperujúcimi zamestnávateľmi v rámci duálneho vzdelávania a vyzdvihli sme aj iné dôležité atribúty rozhodujúce pri výbere strednej školy – vzdialenosť, medzinárodný certifikát o vzdelaní IES a doplnkové aktivity našej školy. Rodičia nás na záver našej prezentácie ocenili milým potleskom a prejavili záujem o nami ponúkané propagačné materiály.

      Obidvom základným školám za ochotu a ústretovosť úprimne ďakujeme a veríme, že našu vzájomnú spoluprácu budeme rozvíjať v budúcnosti i naďalej.

    • Ponuka práce: Sekretárka riaditeľa školy
     • Ponuka práce: Sekretárka riaditeľa školy

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru sekretárku riaditeľa školy.

      Viac informácií o tejto pracovnej ponuke sa dočítate tu: Voľné pracovné miesto - sekretárka

      Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie sekretárka školy" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 15.12.2022.

      Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.12.2022 na základe pozvania.
       

    • Zúčastnili sme sa Superpohára žiačok a žiakov vo florbale
     • Zúčastnili sme sa Superpohára žiačok a žiakov vo florbale

     • Vo štvrtok 24.11.2022 a v piatok 25.11.2022 prebehlo okresné kolo vo florbale pod názvom "Superpohár žiačok a žiakov vo florbale". Naši chlapci vo štvrtok, aj napriek skvelému výkonu, nepostúpili zo skupiny a tak nehrali o medaily.

      Na druhý deň hrali naše dievčatá, ktoré nás veľmi potešili a umiestnili sa na krásnom 2.mieste.

      Všetkým reprezentantom sa chceme poďakovať za skvelý prístup na tréningoch a za reprezentáciu našej školy.

    • Pokračujeme v tradičnej ušľachtilej akcii Kvapka ľudskosti
     • Pokračujeme v tradičnej ušľachtilej akcii Kvapka ľudskosti

     • Krv je jedna z najvzácnejších vecí, ktoré môžu ľudia darovať zo seba. Prispieť vlastnou kvapkou krvi mohol vo štvrtok 24.11.2022 každý, kto sa neváha akoukoľvek mierou podieľať na záchrane ľudského života.

      V priestoroch našej školy sa v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR konal už 13. ročník nádhernej humanitárnej akcie Kvapka ľudskosti. Po dvojročnej pandemickej prestávke túto príležitosť využilo viac ako dlhoročných darcov krvi, ale aj mnoho odvážnych mladých darcov. Svoju krv prišli darovať predovšetkým naši študenti, učitelia, ale i ostatní občania mesta Kežmarok a jeho okolia. Jednoducho všetci tí, ktorí majú svoje srdce otvorené i pre druhých.

      Svojou prítomnosťou prišli podujatie osobne podporiť aj zástupcovia Mesta Kežmarok a ďalší hostia, ktorých na pôde našej školy srdečne privítal krátkym príhovorom pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner.

      Táto akcia nie je len o odvahe človeka, ale predovšetkým o ľudskosti a ušľachtilosti. Preto si nesmierne vážime všetkých darcov, ktorým patrí naša veľká úcta a vďaka. Dnes sú to iní, ktorí potrebujú pomôcť, no zajtra to môže byť ktokoľvek z nás. Ďakujeme.

    • Kvapka ľudskosti 2022
     • Kvapka ľudskosti 2022

     • Darovať krv je jedna z najvzácnejších vecí, aké môžeme spraviť pre záchranu ľudského života. Vedieme k tomu aj našich žiakov a po vynútenej dvojročnej pandemickej prestávke opäť oznamujeme všetkým sympatizantom školy a širokej verejnosti, že vo štvrtok 24. novembra 2022 môžete prísť k nám opäť darovať krv na 13. ročník podujatia Kvapka ľudskosti.

      Odbery sa budú vykonávať v čase od 8.00 do 11.00 hod. v spoločenskej miestnosti riaditeľstva školy na Garbiarskej ulici č.1 v Kežmarku.

      Všetkých srdečne pozývame 

    • Krabičky plné lásky
     • Krabičky plné lásky

     • Potešme i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich! Naplňme krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice nezabudnite vložiť aj kúsok svojho srdca! Mali by obsahovať z každého trošku.

      Zbierka prebehne v našej škole v dvoch termínoch:

      • Nepárny týždeň - piatok 25.11.2022 (počas 3. vyučovacej hodiny)
      • Párny týždeň - streda 30.11.2022 (počas 3. vyučovacej hodiny)

      Akcia prebieha pod záštitou školského parlamentu.

       

      ČO BY MALA OBSAHOVAŤ KRABIČKA?

      Krabičku pre neznámeho seniora pripravujeme z lásky, tak, ako to v tenmoment cítime. Vkladáte do nej kus svojho srdca a každý to, čo si môžedovoliť. Radi by sme však všetkých starkých v zariadeniach potešili rovnako, preto majú naše krabičky šablónu, čo by mali obsahovať. Každá krabička by mala byť naplnená rovnomerne a obsahovať aspoň po jednej ztýchto kategórií.

       

      NIEČO SLADKÉ

      (napr. keksíky, perníčky, šalviové cukríky, hroznový cukor, DIA keks, DIAčokoláda,piškóty, plnený croissant, ovocné detské taštičky, detská výživa,krabičkovýdžúsik, maslový keks, venčeky, džem, mäkké sušené ovocie,detský nápoj so ,,sosáčikom,, na pitie)

       

      NIEČO SLANÉ

      (napr. slané keksy, tyčinky, praclíky, kukuričné chrumky apod.)

       

      NIEČO TEPLÉ

      (napr. káva, čaj, cappuccino, horúca čokoláda, Melta, Caro)

       

      NIEČO MÄKKÉ

      (napr. teplé ponožky, papuče, rukavice, čiapka, šál, textilné vreckovky,malý mäkký uteráčik)

       

      NIEČO VOŇAVÉ

      (napr. napríklad sprchový gél, šampón, tekuté mydlo, vlhčené servítky,telové mlieko, sprej, krém na ruky, krém na nohy, krém na tvár, balzamna pery, zubná pasta, corega tablety, toaletná voda, parfum)

       

      NIEČO NA ZÁBAVU

      (napr. krížovky, osemsmerovky, sudoku, časopisy (Slovenka, Život, Žena aživot, Napísal život, Zdravie), kniha básní, pekný román, duchovná literatúra, knihy s pozitívnou tematikou, žreb pre šťastie, vlastnoručne napísaný list)

       

      NIEČO ZO SRDCA

      (napr. kresbičky, ručné výrobky, prázdne pohľadnice s nalepenou známkou, drobnú vianočnú dekoráciu, soška anjelika, malý vankúšik, malý plyšový macko do ruky, náramok na ruku,ruženec, pekná šálka, veselý pohár so slamkou, hrebienok, lapač snov)