• Na pôde našej školy sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl
     • Na pôde našej školy sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl

     • Z pohľadu stredných škôl je veľmi dôležité pomáhať žiakom pri vyhľadávaní, získavaní a spracovaní užitočných informácií o ďalších možnostiach štúdia zodpovedajúcich požiadavkám praxe. Pri súčasných trendoch sa už možno o pár rokov nenájde skutočný kvalifikovaný odborník v danom remesle či odbore, a práve to vedie k väčšej zodpovednosti a zainteresovanosti nielen zo strany rodičov a detí, ale i samotných základných a stredných škôl, ako aj zástupcov zamestnávateľov.

      Rozhodli sme sa preto zorganizovať v priestoroch našej školy pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl okresu Kežmarok a blízkeho okolia, ktoré sa uskutočnilo v stredu 16.11.2022. S veľkou vďakou sme uvítali ochotnú spoluprácu Mgr. Andrey Magyarovej, metodičky pre výchovné poradenstvo z CPPPaP v Kežmarku, ktorá sa na príprave akcie podieľala spolu s nami.

      Na stretnutí sme výchovných poradcov informovali o študijných a učebných odboroch, ktoré naša škola aktuálne ponúka. Oboznámili sme ich s reálnymi podmienkami každého odboru, v ktorých vykonávajú žiaci odborný výcvik v rámci duálneho vzdelávania. V úvode sa našim kolegom prihovoril riaditeľ školy Ing. Vojtech Wagner, ktorý vyzdvihol nevyhnutnosť vzájomnej spolupráce pri podpore záujmov našich detí v oblasti prípravy na budúce povolanie.

      Veľmi si ceníme, že pozvanie na toto prínosné pracovné stretnutie prijal aj náš potenciálny zamestnávateľ odboru stolár, výrobné družstvo Javorina v Spišskej Belej. Firmu zastupovala personálna manažérka Tatiana Drzewiecka, ktorá všetkým zúčastneným predstavila náplň práce, pracovné podmienky, ako aj benefity plynúce pre žiaka v rámci odbornej praxe.

      Hlavným cieľom stretnutia bolo zdôrazniť, že učebné a študijné odbory na našom type školy sú pre budúcnosť celej našej spoločnosti veľmi dôležité. Veríme, že i touto formou umožníme výchovným poradcom lepšie prezentovať žiakom základných škôl možnosti štúdia u nás. Pritom im budú nápomocné i propagačné materiály obsahujúce aktuálne informácie o škole. Keďže spolupráca škôl v akejkoľvek forme je našou prioritou, plánujeme v blízkej budúcnosti i ďalšie aktivity na zlepšenie informovanosti o vzdelávaní na stredných školách. Jednou z nich je aj pripravovaná Burza stredných škôl s termínom realizácie v januári 2023, o ktorej priniesla prvotnú informáciu na stretnutí Ing. Zlatica Čubanová, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti z ÚPSVaR v Kežmarku.

      Záver nášho neformálneho pracovného dňa sa niesol v príjemnej atmosfére zaujímavej diskusie a chutného občerstvenia pre našich hostí, ktorých sme si uctili aj pripraveným darčekom z rúk našich žiakov.

      Sme presvedčení, že kvalita spolupráce medzi základnou a strednou školou tak nepriamo ovplyvňuje aj povahu pracovného trhu, ktorý môže prosperovať len vtedy, keď ho spoluvytvárajú ľudia, ktorých práca napĺňa a baví. Preto z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa na našom stretnutí zúčastnili, uvedomujú si zmysel našej spolupráce a prišli nás obohatiť aj o nové nápady a myšlienky.

       

      Ing. Martina Marková
      výchovná poradkyňa

    • Naše odbory sme odprezentovali na kežmarskej základnej škole Dr. Daniela Fischera
     • Naše odbory sme odprezentovali na kežmarskej základnej škole Dr. Daniela Fischera

     • Nakoľko získanie kvalitných a motivovaných žiakov do štúdia je dobrým východiskom pre vzdelávanie a prípravu na povolanie a odborné činnosti, využili sme i tento týždeň možnosť odprezentovať sa medzi deviatakmi na ďalšej základnej škole. Do zoznamu navštívených základných škôl nám v utorok pribudla Základná škola Dr. Daniela Fischera v Kežmarku, kde sme sa opäť stretli s veľmi ochotným a otvoreným prístupom zo strany výchovnej a kariérovej poradkyne PaedDr. Dagmar Gáborčíkovej.

      Nádejných stredoškolákov sme pútavou formou prostredníctvom prezentácie a následnej diskusie uviedli do sveta duálneho vzdelávania a oboznámili ich s možnosťami štúdia v učebných a študijných odboroch na našej škole.

      Pozitíva absolvovania odbornej praxe priamo u zamestnávateľov, s ktorými naša škola spolupracuje, sme im opäť priblížili cez osobné skúsenosti našich študentov. V konkrétnych odboroch vzdelávania sme im predstavili predovšetkým možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Pozornosť žiakov sme upriamili i na jednu z nezanedbateľných predností našej školy, ktorou je po ukončení štúdia získanie medzinárodného dokladu o vzdelaní – certifikátu IES akceptovaného po celom svete.

      Veríme, že si budúci absolventi základnej školy zo stretnutia i tentokrát odniesli cenné informácie o výhodách odborného vzdelávania a zužitkujú ich pri neľahkom rozhodovaní o svojom ďalšom štúdiu. Spomínanej základnej škole zo srdca ďakujeme za prejavený záujem a spoluprácu, v ktorej by sme radi v budúcnosti pokračovali i naďalej.

    • Vyskúšali sme si využitie virtuálnej reality na hodinách manažmentu osobných financií - projekt VR Generation
     • Vyskúšali sme si využitie virtuálnej reality na hodinách manažmentu osobných financií - projekt VR Generation

     • Maturanti našich študijných odborov sa dnes (15.11.2022) preniesli do virtuálneho sveta. Prostredníctvom 3D okuliarov a mobilnej aplikácie učitelia manažmentu osobných financií spestrili hodiny žiakom aj touto zábavnou formou.

      Žiaci získavali nové informácie zo sveta financií a upevňovali si ich práve touto zážitkovou aktivitou. Naša škola naďalej spolupracuje s Tatrabankou a.s., ktorá prostredníctvom projektu VR Generation zlepšuje finančnú gramotnosť žiakov stredných škôl.

      Túto aktivitu plánujeme realizovať aj v nasledujúcom školskom roku, na čo sa už teraz tešia aj žiaci nižších ročníkov.

    • Pokračujeme v prácach na rekonštrukcii chodníkov
     • Pokračujeme v prácach na rekonštrukcii chodníkov

     • Viacerí z nás dnes čakali Martina na bielom koni, ale žiaľ, vyzerá to tak, že ostaneme sklamaní. Netypicky teplé počasie bez snehu sme teda využili a už od septembra sme sa pustili do postupnej rekonštrukcie chodníkov v areáli našej školy, ako aj k vybudovaniu bezbariérového vstupu do budovy.

      Financie na zakúpenie potrebného materiálu nám poskytol náš starostlivý zriaďovateľ - Prešovský samosprávny kraj (za čo veľmi pekne ďakujeme). Práce realizujeme vo vlastnej réžii - pod dohľadom majstrov sa na nich podieľajú žiaci z odborov murár a stavebná výroba.

      Veríme, že postupnou obnovou exteriéru školy prispejeme nielen k skrášleniu prostredia pre žiakov, ale vynovený vzhľad školského areálu ocenia aj obyvatelia a návštevníci nášho mesta Kežmarok.

    • Rozvíjame i naďalej intenzívnu spoluprácu so základnými školami
     • Rozvíjame i naďalej intenzívnu spoluprácu so základnými školami

     • Keďže v súčasných podmienkach je odborné vzdelávanie a príprava našej mládeže pre trh práce rozhodujúcou doménou, považujeme za nevyhnutné systematicky podporovať žiakov pri prechode na strednú školu. Kvalita kariérového poradenstva na základných školách je jednou z našich priorít. Získať záujemcov o štúdium na niektoré odbory nie je vôbec jednoduché, preto sa neustále snažíme hľadať cestu, ako sa čo najviac priblížiť mysleniu mladých ľudí. Usilujeme sa stále aktívnejšie komunikovať s potencionálnymi uchádzačmi o štúdium u nás najmä formou osobnej prezentácie našej strednej školy na pôde ďalších základných škôl.

      Tentokrát sme využili priestor na intenzívnu prezentáciu našich ponúkaných učebných a študijných programov na základných školách v Spišskej Belej. V pondelok sme zavítali na Základnú školu J. M. Petzvala, kde sa nás veľmi ochotne ujala výchovná poradkyňa Mgr. Dagmar Popovičová a sprostredkovala nám príjemné stretnutie so zvedavými deviatakmi. Nakoľko je našou hlavnou snahou predovšetkým uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, spomínanú základnú školu sme navštívili aj s potencionálnym zamestnávateľom Javorina, výrobné družstvo Spišská Belá, s ktorým máme rozbehnutú veľmi efektívnu spoluprácu v rámci duálneho vzdelávania. Firmu reprezentovali jej zamestnanci – personálna manažérka Tatiana Drzewiecka a manažér výroby Miloš Šeliga, ktorý žiakom ozrejmil, prečo má význam študovať to, čo je v danom regióne potrebné.

      Nevynechali sme ani Základnú školu M. R. Štefánika v Spišskej Belej, kde oceňujeme osobný záujem výchovnej poradkyne Ing. Ľudmily Brinckovej, aby nám umožnila bližšie predstaviť našu školu a priamo prísť medzi deviatakov. Nakoľko i naši druháci už majú bohaté skúsenosti s prácou u zamestnávateľov v rámci duálu, dali sme im možnosť osobne sa odprezentovať medzi budúcimi mladšími spolužiakmi.

      Spoluprácu so základnými školami považujeme naozaj za zmysluplnú, preto si nesmierne vážime ústretový prístup obidvoch základných škôl a úprimne im ďakujeme. Sme presvedčení, že tak spoločne prispejeme k výberu správnej strednej školy, ktorá bude zodpovedať záujmom a schopnostiam našich detí.

    • Oslovili sme ďalších budúcich absolventov základných škôl
     • Oslovili sme ďalších budúcich absolventov základných škôl

     • Nakoľko aj rozhodnutie o výbere budúceho povolania predstavuje pre študentov mnohokrát beh na dlhé trate, pokračovali sme aj minulý týždeň v „maratóne návštev“ deviatakov na ďalších základných školách v našom okolí. Cieľom bolo opäť pomôcť deťom zorientovať sa v širokej ponuke štúdia.

      Tentokrát bola centrom našej pozornosti ZŠ v Ľubici, kde nám stretnutie s končiacimi žiakmi sprostredkovala výchovná poradkyňa RNDr. Michaela Mačáková. Oboznámili sme ich opäť s možnosťami štúdia na našej škole, ale aj obsahom vzdelávania a uplatnením v jednotlivých učebných a študijných odboroch. Deviataci so záujmom počúvali informácie o duálnom vzdelávaní, i špecifikách a výhodách práce u zmluvných zamestnávateľov, ktoré im osobne priblížili naši žiaci.

      Naša ďalšia cesta smerovala do ZŠ s MŠ v Stráňach pod Tatrami, kde nás veľmi srdečne privítala výchovná poradkyňa Mgr. Katarína Hutyrová. Tu sme sa zoznámili nielen so žiakmi deviatych, ale i ôsmych ročníkov, ktorým sme porozprávali taktiež o možnostiach štúdia v 2-ročných učebných odboroch.

      Na obidvoch základných školách sme boli milo prekvapení príjemnou a pohostinnou atmosférou, ako aj veľmi ústretovým a ochotným prístupom. Odmenou za našu snahu nám bol otvorený záujem zo strany žiakov o ďalšie dôležité informácie, ktoré sme im sprostredkovali aj cez pripravené propagačné materiály.

      Obidvom kolegyniam na týchto základných školách vyslovujeme úprimnú vďaku a veríme, že naše dobré vzťahy a vzájomná spolupráca sa budú i naďalej v blízkej dobe rozvíjať.

    • Zúčastnili sme sa kultúrneho podujatia – premietania filmu "Slobodní"
     • Zúčastnili sme sa kultúrneho podujatia – premietania filmu "Slobodní"

     • Pri príležitosti blížiaceho sa novembrového výročia Nežnej revolúcie dostali naši žiaci druhého ročníka študijných odborov a prvého ročníka nadstavbového štúdia jedinečnú možnosť rozšíriť si svoj kultúrny a historický obzor. Vo štvrtok 27. októbra sme navštívili Kino Iskra v Kežmarku, kde sme si pozreli nádherný dokumentárny film režiséra a scenáristu Slavomíra Zrebného s názvom "Slobodní".

      Tento film je silným príbehom priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi“ a zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrcholom ich úsilia bola Sviečková manifestácia, na ktorej nenásilne prejavili protest proti režimu tisíce ľudí.

      Dokument je o tom, ako človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám. Je príbehom priateľstva, ktoré zmenilo Slovensko.

      V rámci tohto podujatia sa žiaci mali možnosť stretnúť s významným historikom Františkom Neupauerom, rodákom zo Slovenskej Vsi, a zároveň aj slovenským konzervatívnym politikom Františkom Mikloškom, ktorí dokumentárny film pútavo uviedli. Pán Mikloško bol organizátorom verejnej Sviečkovej manifestácie, ktorá bola predohrou Nežnej revolúcie v roku 1989.

      Veríme, že sme i týmto spôsobom prispeli k úcte tých, ktorí odhodlane bojovali za našu náboženskú a občiansku slobodu.

    • Návšteva divadelného predstavenia Jesus Christ Superstar v Prešove
     • Návšteva divadelného predstavenia Jesus Christ Superstar v Prešove

     • V stredu 26.10.2022 navštívili zamestnanci našej školy divadelné predstavenie Jesus Christ Superstar v Divadle Jonáša Záborského v Prešove v réžii Michala Náhlíka.

      Rocková opera zachytávala posledný týždeň života Ježiša Krista. Hudba znela v komplexnom celku. Vypočuli sme si rock, gospel, folk i funk. Pútavá scéna, špeciálne efekty a výnimočné tanečné a herecké výkony zaujali divákov.

      Každý si prišiel na svoje a odchádzali sme s pekným umeleckým zážitkom. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia, ktoré upevnia kolegiálne vzťahy.

    • Prednášky „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“
     • Prednášky „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“

     • V stredu 26.10.2022 sa v našej škole uskutočnili dve interaktívne prezentácie, ktoré zabezpečovala n.o. SEEDS z Bratislavy. Diskutovanými témami boli „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“. Týchto prezentácií sa zúčastnili žiaci nadstavbového štúdia a študijných odborov.

      Prednášky žiakov zaujali, nakoľko boli spojné s aktívnym zapojením sa žiakov do diskusie k preberaným témam.

      Téma „Slovensko, ako ho nepoznáme“ obsahovala interaktívny miniprieskum verejnej mienky, krásne fotografie cestovateľa a dokumentaristu Pavla Barabáša, a navyše sa žiaci zapojili do súťaže, ako dobre poznajú svoju krajinu.

      Problematika „Riziká sociálnych sietí“ bola zameraná na mimoriadne aktuálnu tému - čo dobré nám prinášajú sociálne siete a v čom nám naopak škodia.

      S neziskovou organizáciou SEEDS spolupracuje naša škola už 3. rok a v priebehu tohoto školského roka ich veľmi radi privítame aj s ďalšími zaujímavými témami. Za včerajšie interaktívne prezentácie im aj touto formou ďakujeme :)

    • Naše kozmetičky na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave
     • Naše kozmetičky na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave

     • Tak a máme to za sebou! V piatok 21.10.2022 naše žiačky - kozmetičky súťažili na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave. Tohtoročnou témou súťaže boli Benátky.

      Súťažiaca Oľha Šhkarupilo z I.GŠ maľovala na tvár spolužiačky Poliny Klymčhuk a modelkou pre súťažiacu Dominiku Lukáčovú zo IV.GŠ bola Viktória Budzáková. 

      Pozrite si fotografie, ktoré dokumentujú prípravu, nápaditosť a precíznosť prác našich žiačok. Sme na Vás hrdí! Predviedli ste svoje umenie, reprezentovali seba a našu školu. Ďakujeme. 

      Žiačky na súťaž pripravila majsterka odbornej výchovy Bc. Viera Adámková, krásne účesy upravila naša žiačka Gabriela Porubovičová a majsterka odbornej výchovy Bc. Eva Cehuľová. Organizátorom súťaže Majstrovstvá Slovenska Facepeinting 2022 bola Asociácia Bodypainterov Slovenska v spolupráci so ŠIOV a tieto majstrovstvá boli súčasťou výstavy Interbeauty Incheba 2022.

    • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2022 v Bratislave
     • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2022 v Bratislave

     • Krása, zdravie a starostlivosť – Medzinárodný veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY je zárukou najnovších trendov v oblasti starostlivosti o pleť, telo, vlasy a nechty. Ani naša škola si nenechala ujsť príležitosť zúčastniť sa tejto výstavy. V piatok 20. októbra 2022 navštívili naše žiačky veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY 2022 na výstavisku INCHEBA Expo v Bratislave. 

      Sprievodný program, obohatený o súťaže kaderníkov, kozmetikov a vizážistov, bol určený pre odborníkov a žiakov stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovali žiačky Olha Shkarupilo (I.GŠ) a Dominika Lukáčová (IV.GŠ). Dievčatám ďakujeme za ich vzornú reprezentáciu našej školy, ako aj žiačkam z tried I.AN (podnikanie v remeslách a službách), III.GŠ (kozmetik) a III.C (kaderník), ktoré prišli svoje spolužiačky podporiť.

      Počas veľtrhu sa naše žiačky mali možnosť oboznámiť s novými módnymi trendmi v oblasti vizáže, obohatiť svoje teoretické vedomosti, a taktiež porovnať kvalitu svojej práce s prácou svojich konkurentov. Nečakaným, a zároveň milým prekvapením, bolo pre nás aj stretnutie a krátky rozhovor s bývalým Ministrom školstva, Mgr. Branislavom Gröhlingom.

      Veríme, že žiačky účasť na veľtrhu v mnohom inšpirovala a motivovala zapojiť sa do súťaže aj v budúcom školskom roku.

    • Navštívili sme ďalšie základné školy v našom regióne
     • Navštívili sme ďalšie základné školy v našom regióne

     • Uplynulý týždeň bol opäť bohatý na prínosné stretnutia so žiakmi deviatych ročníkov základných škôl, ktorým sme sa pokúsili pútavým spôsobom rozšíriť obzor o možnostiach štúdia na našej škole.

      Už po druhýkrát sme znova prijali pozvanie na Základnú školu s materskou školou vo Veľkej Lomnici, ktorá disponuje veľkým počtom žiakov, a teda aj potenciálnych záujemcov o štúdium u nás. Výchovná poradkyňa Mgr. Ľuboslava Šulejová nás opäť ochotne privítala a umožnila nám osobne osloviť deti pri výbere ich budúceho povolania.

      Naše ďalšie kroky smerovali do Základnej školy s materskou školou v Slovenskej Vsi, kde nás milo privítal výchovný poradca Mgr. Ivo Imrich a sprostredkoval nám príjemné stretnutie s aktuálnymi deviatakmi. Úprimne nás potešil záujem detí o štúdium v učebných a študijných odboroch práve na našej škole, čo sa prejavilo v ich živej diskusii.

      Na záver sme navštívili Základnú školu – Grundschule v Kežmarku, kde sa nás ujal výchovný poradca Mgr. Jakub Jendrejčák a umožnil nám odprezentovať naše odbory nielen medzi deviatakmi, ale i ôsmakmi. Nápomocní pri prezentáciách nám boli i naši žiaci druhých a tretích ročníkov študijných odborov, ktorí budúcich stredoškolákov oboznámili s náplňou práce i samotným prístupom zamestnávateľov k žiakom na odbornom výcviku v rámci duálneho vzdelávania. Podobne aj tu sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou.

      Všetkým našim kolegom na spomínaných základných školách ešte raz úprimne ďakujeme za ústretovosť a veríme, že ich absolventov budeme môcť v septembri privítať práve na pôde našej strednej školy. Zároveň sa tešíme, že v našej spolupráci budeme i naďalej pokračovať a uľahčíme tak spoločne rozhodovanie o budúcnosti nielen deťom, ale aj rodičom.

    • Návšteva Výstavnej siene v Kežmarku
     • Návšteva Výstavnej siene v Kežmarku

     • Vo štvrtok 20.10.2022 naši žiaci v rámci predmetu Estetická výchova navštívili kežmarskú výstavnú sieň.

      V novembri sa tešíme na výstavu kežmarských výtvarníkov.

    • Prezentácia spoločnosti IES (International Education Society)
     • Prezentácia spoločnosti IES (International Education Society)

     • V stredu 19.10.2022 sa v našej škole uskutočnila prezentácia spoločnosti IES (International Education Society), ktorá pomáha absolventom sa uplatniť na trhu práce, jednak doma na Slovensku, ale hlavne v zahraničí.

      Študentom bol predstavený medzinárodný certifikát, ktorý táto spoločnosť vydáva a je celosvetovo akceptovaný. Naša škola je jednou z mála škôl v našom regióne, ktorá je touto spoločnosťou certifikovaná, čím výrazne zvyšuje šance našich absolventov nájsť si kvalitné zamestnanie kdekoľvek na svete.

      Výsledkom procesu certifikácie vzdelávacej inštitúcie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň školy. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento doklad môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil štúdium na našej škole.

      Naši študenti môžu získať certifikáty IES a IEI, sú vydávané v slovenskom a anglickom jazyku a na požiadanie v mnohých iných jazykoch.

    • Zúčastnili sme sa okresného kola v bedmintone
     • Zúčastnili sme sa okresného kola v bedmintone

     • Dievčatá a chlapci z našej školy sa dnes (19.10.2022) zúčastnili okresného kola v bedmintone. Dievčatá sa umiestnili na 5. mieste a chlapci na 3. mieste. 

      Za reprezentáciu školy im ďakujeme a chlapcom gratulujeme k dosiahnutému výsledku. 

    • Návšteva pobočiek Slovenskej pošty
     • Návšteva pobočiek Slovenskej pošty

     • Pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner spolu s Ing. Monikou Sokáčovou - školskou kariérnou poradkyňou navštívili 10 pobočiek Slovenskej pošty, kde sa opätovne od septembra rozbehla výučba odborného výcviku odboru Klientský manažér pošty.

      Veríme, že v školskom prostredí získané teoretické vedomosti žiaci postupne upevnia na strediskách Slovenskej pošty aj o praktické skúsenosti. Našich študentov môžete stretnúť na pobočkách Slovenskej pošty od Popradu, cez Kežmarok, až po Starú Ľubovňu.

    • Pokračujeme v aktívnej prezentácii našich odborov medzi žiakmi základných škôl
     • Pokračujeme v aktívnej prezentácii našich odborov medzi žiakmi základných škôl

     •  

      Uplynulú stredu 5.10.2022 sme opätovne využili možnosť dostať do povedomia deviatakov základných škôl aktuálne možnosti štúdia na našej škole v budúcom školskom roku. Navštívili sme Základnú školu Sv. Kríža v Kežmarku, kde sme v rámci rodičovského združenia oslovili rodičov našich nádejných prvákov a priblížili im naše jednotlivé učebné a študijné odbory s možnosťou ďalšieho uplatnenia na trhu práce. Ich pozornosť sme upriamili najmä na duálne vzdelávanie v jednotlivých odboroch a oboznámili sme ich s aktuálnymi zamestnávateľmi, s ktorými máme rozbehnutú veľmi dobrú spoluprácu.

      Ďalšou školou, kde sme mali možnosť odprezentovať naše učebné i študijné odbory nielen medzi deviatakmi, ale aj ôsmakmi, bola Základná škola s materskou školou vo Veľkej Lomnici. Žiakom sme poskytli dôležité informácie o ponúkaných možnostiach ďalšieho vzdelávania i spôsobe absolvovania odborného výcviku v rámci duálu, kde sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou a záujmom.

      Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať výchovnej poradkyni ZŠ s MŠ sv. Kríža Ing. Monike Krajčiovej a taktiež výchovnej poradkyni ZŠ s MŠ Veľká Lomnica Mgr. Ľuboslave Šulejovej za ústretovosť a ochotný prístup pri sprostredkovaní týchto prínosných stretnutí. Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme rodičom správne nasmerovať svojich budúcich stredoškolákov pri výbere povolania a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Pripravovali sme raut pri príležitosti prijatia seniorov primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA
     • Pripravovali sme raut pri príležitosti prijatia seniorov primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA

     •  

      Október je mesiacom plným farieb a jesennej krásy, ale aj Mesiacom úcty k starším. V stredu, 5. októbra 2022, preukázali naši žiaci svoje gastronomické zručnosti pri príprave pohostenia pre seniorov a jubilantov mesta Kežmarok v priestoroch Mestského kultúrneho strediska.

      Ďakujeme našim majstrom odbornej výchovy Bc. Zuzane Blaščákovej, Bc. Zdenke Blaščákovej, Ing. Dávidovi Sabolovi a Libuši Rennerovej za raut, ktorým úspešne reprezentovali našu školu. Veľká vďaka patrí samozrejme aj našim šikovným žiakov, ktorí ochotne pripravovali pohostenie na toto podujatie a ukážkovo obsluhovali hostí.