• Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK!

     •  

      Milá študentka, milý študent!

      Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK!

      Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu kategóriu ocenenia NAJ ONLINE UČITEĽ. V rámci tej je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí počas uplynulého „covidového“ školského roka vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

      Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore.

      Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk. Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

      Tešíme sa na tvoje nominácie.

      Podmienky k nominovaniu:

      Naj online učiteľ je potrebné posielať nominácie na emailovú adresu nominacie@vucpo.sk do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. Do textu emailu je potrebné uviesť: meno nominovaného učiteľa, školu s adresou a zdôvodnením nominácie (Prečo nominuješ daného učiteľa. Čím ťa zaujal na hodinách a prečo boli jeho hodiny inovatívne, progresívne, zaujímavé, náučné, kreatívne a nezabudnuteľné. Pomôže Ti v tom návrh na ocenenie viď príloha). Ak máš k dispozícii zaujímavú dokumentáciu k danému učiteľovi, môžeš ju pripojiť do prílohy.

      Príloha: Navrh_ocenenie_ucitel.docx

       

      Ďakujeme, že si nájdeš čas a budeš nominovať!

       

      S pozdravom Odbor školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.

     • Oznam o nástupe všetkých žiakov na prezenčné vyučovanie

     •  

      Milí žiaci, 

      od pondelka 17. mája 2021 nastupujú žiaci všetkých ročníkov na prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu.

      Každý žiak musí pri vstupe do školy predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe). Ak nedovŕšil 18 rokov, čestné vyhlásenie podpíše zákonný zástupca. Vyhlásenie sa predkladá len pri prvom nástupe do školy a pri prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

      Covid testy nie sú potrebné.

      V interiéri školy naďalej pre všetkých platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom.

      Tlačivá na stiahnutie:

    • Aktualizovaný oznam pre prijímacie konanie v zmysle aktuálne platných nariadení a právnych predpisov
     • Aktualizovaný oznam pre prijímacie konanie v zmysle aktuálne platných nariadení a právnych predpisov

     •  

      Na základe aktualizovaného usmernenia k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 zo dňa 28. apríla 2021 v červenom okrese - II. stupeň varovania (platí pre náš okres Kežmarok) sa uchádzač o štúdium testom nepreukazuje.

      Pred vstupom do budovy školy bude každému uchádzačovi zmeraná telesná teplota.

      Pri vstupe použite prosím dezinfekciu rúk.

      Počas celej doby konania prijímacej skúšky musí mať uchádzač prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálnej platnej vyhlášky rúškom resp. respirátorom FFP 2.

      Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Rodičia uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

     • Dôležité oznamy pre žiakov ohľadne organizácie vyučovania v najbližšom období

     • Milí žiaci,

      dňa 3. mája 2021 bude z dôvodu konania prijímacích skúšok prezenčnou formou prebiehať dištančná forma výučby žiakov všetkých tried (vrátane tried končiacich ročníkov).

      Od 4. mája 2021 je okres Kežmarok v II. stupni varovania (červený okres). To znamená, že v prezenčnej forme vyučovania pokračujú len žiaci v končiacich ročníkoch. Žiaci ostatných tried budú naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania.

      Od štvrtka 29. apríla 2021 sa žiak základnej alebo strednej školy, ani jeho zákonný zástupca nemusí v škole preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Platí to pre všetky okresy okrem čiernych. Platí teda, že žiaci našej školy, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania,sa už nemusia preukázať negatívnym testom na COVID 19. Nemusíte predkladať ani "Vyhlásenie o bezinfekčnosti".

     • Informácie pre zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu pre učebné odbory:

     • V termíne od 27.4.2021 budú zákonným zástupcom poštou doručované dokumenty, týkajúce sa Prijímacieho konania pre učebné odbory:

      Postupujte, prosím, podľa inštrukcií v týchto dokumentoch.

      1. Ak je Vaše dieťa na našu školu prijaté, je potrebné obratom zaslať tlačivo Potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni.docx, v prípade nástupu v ňom nezabudnúť vyznačiť voľbu cudzieho jazyka, a voľbu náboženstva alebo etiky.

      2. Ak je Vaše dieťa neprijaté pre nedostatok miesta, je možné sa odvolať cez tlačivo Odvolanie.doc.

      Vyplnené tlačivá môžete zasielať aj emailom na adresu sekretariat@sosgarbiarska.sk, prípadne poštou. 

      Tešíme sa na Vás,

       

      Ing. Vojtech Wagner, v. r.
      poverený vedením školy

     • Maturitná a záverečná skúška sa v tomto šk. roku vykonáva administratívne, účasť žiakov na prezenčnom vyučovaní je dôležitá pre úspešné hodnotenie a klasifikáciu

     • Milí žiaci,

      v našej škole naďalej pokračuje prezenčné vyučovanie tried končiacich ročníkov. Účasť na prezenčnom vyučovaní  je dôležitá pre Vaše úspešné hodnotenie a klasifikáciu za druhý polrok školského roka 2020/2021, čo je podmienkou vykonania maturitnej a záverečnej skúšky.

      Podľa Vašich výsledkov a záujmu Vám môžeme pre hodnotenie a klasifikáciu za druhý polrok školského roka 2020/2021 nariadiť komisionálne preskúšanie. 

      Aj napriek tomu, že sa v tomto školskom roku maturitná a záverečná skúška vykonáva administratívne, neučíte sa "zbytočne". Všetky vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudnete v škole na vyučovaní, využijete v reálnom živote, v práci a pri ďalšom štúdiu. To, čo sa v škole naučíte, Vám nikto nevezme.

      Žiaci ostatných tried pokračujú v dištančnom vyučovaní.

     • Prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov pokračuje po jarných prázdninách

     • Milí žiaci!

      Po jarných prázdninách od 1. marca 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie končiacich ročníkovv triedach II.AU, III.A, III.B, III.C, IV.GŠ a  II.AN. Vaša účasť na prezenčnom vyučovaní je dôležitá najmä z hľadiska intenzívnej prípravy na maturitnú a záverečnú skúšku.

      Podmienkou vstupu do školy je odovzdať vypísané „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ žiaka a predložiť k nahliadnutiu negatívny test, u neplnoletého žiaka aj negatívny test rodiča, platný na týždeň od 1.3 do 5.3.2021.

      Žiaci sa budú riadiť platným rozvrhom hodín.

      Pre žiakov ostatných tried pokračuje dištančná forma vyučovania.

     • Od stredy 10.2.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie

     • Milí rodičia, milí žiaci!

      Od stredy 10. februára 2021 začíname prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov na teoretickom vyučovaní v triedach III.A, III.B, IV,GŠ, II.AN a na odbornom výcviku v triede II.AU.

      Bližšie informácie sme Vám odoslali v správe na EduPage.

     • Obnovenie prezenčného vyučovania pre končiace ročníky

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      prezenčné vyučovanie plánujeme obnoviť v našej škole pre končiace ročníky v stredu 10. februára 2021.

      Dnes bude na EduPage zverejnený FORMULÁR na vyplnenie pre žiakov končiacich ročníkov. Prosíme všetkých žiakov II.AU, III.A, III.B, III.C. IV.GŠ a II.AN, aby vyplnili zverejnený formulár do nedele 7. februára do 18.00 hod.

      Upozorňujeme Vás, že došlo k zmene  MOBILNÝCH ODBEROVÝCH MIEST  v Kežmarku. Testovanie nebude v budove riaditeľstva našej školy, ale na víkendové testovanie Kežmarok spúšťa tri odberné miesta: Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, Arénu Kežmarok a Základnú školu s Materskou školou Nižná Brána.

      Odberné miesta budú bez nutnosti registrácie, avšak uprednostnení budú registrovaní záujemcovia o testovanie.

      Doporučujeme Vám preto registrovať sa. Bližšie informácie na webovej stránke korona.kezmarok.sk

      Ďalšie informácie budeme aktualizovať na webovej stránke školy a na facebooku.

     • Od pondelka 8.2.2021 plánujeme obnoviť prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky

     • Milí žiaci,

      v budúcom týždni plánujeme obnoviť prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov (II.AU, III.A, III.B, III.C, IV.GŠ, II.AN). Podmienkou je však negatívny test žiakov a zákonného zástupcu neplnoletého žiaka - nie starší ako 7 dní.
      Otestovať sa môžete po vlastnej línii, alebo v budove riaditeľstva našej školy (Garbiarska 1, Kežmarok) pravdepodobne v sobotu 6. februára 2021.

      Ďalšie informácie sledujte zajtra na web stránke alebo facebooku školy.

     • Plošné testovanie na ochorenie COVID-19

     •  

      Milí žiaci,

      upozorňujeme Vás, že vláda vyhláškou obmedzila slobodu pohybu a pobytu osôb (zákaz vychádzania) „bez negatívneho testu“ aj po 26. januári 2021.

      Je pripravený plán návratu žiakov do školy, bude však závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Vzhľadom k tomu Vám odporúčame zistiť si, kde sa bude realizovať tzv. plošné testovanie cez víkend a zúčastniť sa ho.

      Testovanie, o ktorom sa uvažovalo – žiaci, rodičia a učitelia, tak ako bol návrh MŠVVaŠ SR sa nebude realizovať, teda testovanie je vo vlastnom záujme žiakov a po vlastnej línii.

      V sobotu 23. januára a v nedeľu 24. januára 2021 bude testovanie prebiehať aj v budove riaditeľstva našej školy.

      O stave otvorenia školy Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky a sociálnych sietí.