• Sprievodca samotestovaním na COVID-19
     • Sprievodca samotestovaním na COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      počas uplynulých dní obdržali žiaci našej školy (ktorí o to vopred prejavili záujem), testovacie súpravy určené na samotestovanie prítomnosti ochorenia COVID-19 v domácich podmienkach. 

      V priloženom súbore Vám ponúkame jednoduchú príručku, podľa ktorej treba postupovať, ak žiak prejavuje symtómy, ktorými sa zvykne ochorenie COVID-19 prejavovať. Druhý súbor obsahuje príbalový leták (návod na použitie), dodávaný spolu s testovacími súpravami.     • Riaditeľské voľno pre žiakov školy

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje z organizačných dôvodov - v zmysle odporúčania zriaďovateľa PSK v súvislosti s návštevou pápeža Františka v Prešovskom kraji s ktorou súvisia zmeny v doprave a obmedzenia dopravy riaditeľské voľno 14. septembra 2021 pre všetkých žiakov školy.

      Nástup do školy na vyučovanie je 16. septembra 2021 (štvrtok).

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

     •  

      Riaditeľstvo SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 v átriu školy. 

      Príchod žiakov do školy bude o 8.30 hod., slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční o 9.00 hod. Následne prebehne zápis do 1. ročníkov.

      Pri vstupe do budovy je potrebné, aby sa každý žiak preukázal a odovzdal triednemu učiteľovi Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.pdf“. Neplnoletí žiaci odovzdajú tlačivo podpísané zákonným zástupcom.

      Plnoletí žiaci s prístupom na EDU PAGE môžu podať „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ elektronicky (na úvodnej stránke v EduPage vyberte možnosť Žiadosti/Vyhlásenia, následne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - platí od 1.9.2021).

      Na základe aktuálne platných predpisov pripomíname, že povinnosťou žiaka je nosiť vo vnútorných priestoroch školy rúško, alebo mať inak prekryté horné dýchacie cesty.

     • Usmernenie pre žiadateľov o stredoškolské štipendium v šk. roku 2021/2022

     •  

      Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona),  § 149 Štipendium.

       

      1. Žiadosť o poskytnutie štipendia

      Stredoškolské štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia.

      Formulár žiadosti je k dispozícii na

      Žiadateľ (plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka), predloží vyplnené a podpísané tlačivo žiadosti  a povinné  prílohy.

      Prílohy k žiadosti:

      1. Riaditeľom školy overená kópia vysvedčenia  za predchádzajúce klasifikačné obdobie (stačí priniesť originál a kópiu – overenie urobí riaditeľ školy spoločne všetkým žiadateľom. Potom vám originál vysvedčenia vrátime).
      2. Žiadateľ o štipendium z titulu hmotnej núdze predloží aktuálne Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, ktoré vám vydajú na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.     
      3. Žiadateľ o štipendium z titulu životného minima predloží aktuálne doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2020.

      Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: 

      • čistý príjem zo závislej činnosti,
      • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti – (Potvrdenie - Výpis na účely priznania stredoškolského  štipendia musí byť potvrdené na Daňovom úrade),
      • dávky sociálneho poistenia (napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.),
      • prídavok na dieťa,
      • daňový bonus,
      • zaopatrovací príspevok,
      • rodičovský príspevok,
      • výživné,
      • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie,
      • dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.,

      a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná (Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z Úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti, potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách).

      Poznámka: mesiac na dátume vystavenia všetkých dokladov sa má zhodovať s mesiacom, v ktorom žiadateľ podá žiadosť o štipendium!!!

       

      2. Poskytnutie štipendia

      2.1 Riaditeľ školy rozhodne o priznaní, výške a začiatku poberania štipendia v súlade s § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

      2.2  Štipendium sa poskytuje na začiatku školského roka na príslušný školský rok počas obdobia školského vyučovania.

      2.3  Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, poskytne sa štipendium v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

      2.4 Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

      • 49,78 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
      • 34,85 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
      • 24,89 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25 % výšky životného minima.

      Sumy životného minima sa podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

      Vzhľadom k tomu, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku  2021/2022  sumy životného minima  majú nasledovné hodnoty:

      • 218,06 € - v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
      • 152,12 € - v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
      • 99,56 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      Vyplnené tlačivá – vyplnenú žiadosť o poskytnutie štipendia spolu s predpísanými prílohami  je potrebné doručiť na personálne odd. p. Zavackej (budova riaditeľstva, 2. poschodie) do pondelka 27. septembra 2021.

       

      Prílohy:

     • Oznam pre žiakov nastupujúcich v šk. roku 2021/2022 do prvého ročníka

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci!

      Za účelom udržania bezpečného prostredia v škole má škola možnosť zabezpečiť antigénové samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka, ktoré sú určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. Za samotesty žiaci neplatia, budú distribuované bezplatne.

      Žiadame Vás o potvrdenie záujmu o takýto druh samotestov odoslaním krátkeho mailu „Mám záujem o AG samotesty, meno a priezvisko žiaka, učebný/študijný odbor“, najneskôr do stredy 25. augusta 2021 do 23.50 hod. na adresu sekretariat@sosgarbiarska.sk.

     • Potvrdenie záujmu o AG testy

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci!

      Za účelom udržania bezpečného prostredia v škole má škola možnosť zabezpečiť antigénové samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka, ktoré sú určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. Za samotesty žiaci neplatia, budú distribuované bezplatne.

      Žiadame Vás o potvrdenie záujmu o takýto druh samotestov na stránke v EduPage (vyberte možnosť Prihlasovanie na úvodnej stránke) do stredy 25. augusta 2021 do 23.50 hod.

       

     • Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK!

     •  

      Milá študentka, milý študent!

      Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK!

      Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu kategóriu ocenenia NAJ ONLINE UČITEĽ. V rámci tej je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí počas uplynulého „covidového“ školského roka vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

      Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore.

      Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk. Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

      Tešíme sa na tvoje nominácie.

      Podmienky k nominovaniu:

      Naj online učiteľ je potrebné posielať nominácie na emailovú adresu nominacie@vucpo.sk do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. Do textu emailu je potrebné uviesť: meno nominovaného učiteľa, školu s adresou a zdôvodnením nominácie (Prečo nominuješ daného učiteľa. Čím ťa zaujal na hodinách a prečo boli jeho hodiny inovatívne, progresívne, zaujímavé, náučné, kreatívne a nezabudnuteľné. Pomôže Ti v tom návrh na ocenenie viď príloha). Ak máš k dispozícii zaujímavú dokumentáciu k danému učiteľovi, môžeš ju pripojiť do prílohy.

      Príloha: Navrh_ocenenie_ucitel.docx

       

      Ďakujeme, že si nájdeš čas a budeš nominovať!

       

      S pozdravom Odbor školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.

     • Oznam o nástupe všetkých žiakov na prezenčné vyučovanie

     •  

      Milí žiaci, 

      od pondelka 17. mája 2021 nastupujú žiaci všetkých ročníkov na prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu.

      Každý žiak musí pri vstupe do školy predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe). Ak nedovŕšil 18 rokov, čestné vyhlásenie podpíše zákonný zástupca. Vyhlásenie sa predkladá len pri prvom nástupe do školy a pri prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

      Covid testy nie sú potrebné.

      V interiéri školy naďalej pre všetkých platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom.

      Tlačivá na stiahnutie:

    • Aktualizovaný oznam pre prijímacie konanie v zmysle aktuálne platných nariadení a právnych predpisov
     • Aktualizovaný oznam pre prijímacie konanie v zmysle aktuálne platných nariadení a právnych predpisov

     •  

      Na základe aktualizovaného usmernenia k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 zo dňa 28. apríla 2021 v červenom okrese - II. stupeň varovania (platí pre náš okres Kežmarok) sa uchádzač o štúdium testom nepreukazuje.

      Pred vstupom do budovy školy bude každému uchádzačovi zmeraná telesná teplota.

      Pri vstupe použite prosím dezinfekciu rúk.

      Počas celej doby konania prijímacej skúšky musí mať uchádzač prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálnej platnej vyhlášky rúškom resp. respirátorom FFP 2.

      Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Rodičia uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

     • Dôležité oznamy pre žiakov ohľadne organizácie vyučovania v najbližšom období

     • Milí žiaci,

      dňa 3. mája 2021 bude z dôvodu konania prijímacích skúšok prezenčnou formou prebiehať dištančná forma výučby žiakov všetkých tried (vrátane tried končiacich ročníkov).

      Od 4. mája 2021 je okres Kežmarok v II. stupni varovania (červený okres). To znamená, že v prezenčnej forme vyučovania pokračujú len žiaci v končiacich ročníkoch. Žiaci ostatných tried budú naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania.

      Od štvrtka 29. apríla 2021 sa žiak základnej alebo strednej školy, ani jeho zákonný zástupca nemusí v škole preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Platí to pre všetky okresy okrem čiernych. Platí teda, že žiaci našej školy, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania,sa už nemusia preukázať negatívnym testom na COVID 19. Nemusíte predkladať ani "Vyhlásenie o bezinfekčnosti".

     • Informácie pre zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu pre učebné odbory:

     • V termíne od 27.4.2021 budú zákonným zástupcom poštou doručované dokumenty, týkajúce sa Prijímacieho konania pre učebné odbory:

      Postupujte, prosím, podľa inštrukcií v týchto dokumentoch.

      1. Ak je Vaše dieťa na našu školu prijaté, je potrebné obratom zaslať tlačivo Potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni.docx, v prípade nástupu v ňom nezabudnúť vyznačiť voľbu cudzieho jazyka, a voľbu náboženstva alebo etiky.

      2. Ak je Vaše dieťa neprijaté pre nedostatok miesta, je možné sa odvolať cez tlačivo Odvolanie.doc.

      Vyplnené tlačivá môžete zasielať aj emailom na adresu sekretariat@sosgarbiarska.sk, prípadne poštou. 

      Tešíme sa na Vás,

       

      Ing. Vojtech Wagner, v. r.
      poverený vedením školy