• Pokračujeme v aktívnej prezentácii našich odborov medzi žiakmi základných škôl
     • Pokračujeme v aktívnej prezentácii našich odborov medzi žiakmi základných škôl

     •  

      Uplynulú stredu 5.10.2022 sme opätovne využili možnosť dostať do povedomia deviatakov základných škôl aktuálne možnosti štúdia na našej škole v budúcom školskom roku. Navštívili sme Základnú školu Sv. Kríža v Kežmarku, kde sme v rámci rodičovského združenia oslovili rodičov našich nádejných prvákov a priblížili im naše jednotlivé učebné a študijné odbory s možnosťou ďalšieho uplatnenia na trhu práce. Ich pozornosť sme upriamili najmä na duálne vzdelávanie v jednotlivých odboroch a oboznámili sme ich s aktuálnymi zamestnávateľmi, s ktorými máme rozbehnutú veľmi dobrú spoluprácu.

      Ďalšou školou, kde sme mali možnosť odprezentovať naše učebné i študijné odbory nielen medzi deviatakmi, ale aj ôsmakmi, bola Základná škola s materskou školou vo Veľkej Lomnici. Žiakom sme poskytli dôležité informácie o ponúkaných možnostiach ďalšieho vzdelávania i spôsobe absolvovania odborného výcviku v rámci duálu, kde sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou a záujmom.

      Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať výchovnej poradkyni ZŠ s MŠ sv. Kríža Ing. Monike Krajčiovej a taktiež výchovnej poradkyni ZŠ s MŠ Veľká Lomnica Mgr. Ľuboslave Šulejovej za ústretovosť a ochotný prístup pri sprostredkovaní týchto prínosných stretnutí. Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme rodičom správne nasmerovať svojich budúcich stredoškolákov pri výbere povolania a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Pripravovali sme raut pri príležitosti prijatia seniorov primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA
     • Pripravovali sme raut pri príležitosti prijatia seniorov primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA

     •  

      Október je mesiacom plným farieb a jesennej krásy, ale aj Mesiacom úcty k starším. V stredu, 5. októbra 2022, preukázali naši žiaci svoje gastronomické zručnosti pri príprave pohostenia pre seniorov a jubilantov mesta Kežmarok v priestoroch Mestského kultúrneho strediska.

      Ďakujeme našim majstrom odbornej výchovy Bc. Zuzane Blaščákovej, Bc. Zdenke Blaščákovej, Ing. Dávidovi Sabolovi a Libuši Rennerovej za raut, ktorým úspešne reprezentovali našu školu. Veľká vďaka patrí samozrejme aj našim šikovným žiakov, ktorí ochotne pripravovali pohostenie na toto podujatie a ukážkovo obsluhovali hostí.

    • Zúčastnili sme sa prezentácie stredných škôl v Spojenej škole v Lendaku
     • Zúčastnili sme sa prezentácie stredných škôl v Spojenej škole v Lendaku

     •  

      V stredu 28.9.2022 sa v rámci rodičovského združenia v Spojenej škole v Lendaku konala prezentácia stredných škôl, na ktorej bola zastúpená aj naša škola. Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie Ing. Slavomíra Huťová a výchovná poradkyňa Ing. Martina Marková predstavili rodičom žiakov 9. ročníkov aktuálne možnosti štúdia na našej škole a odprezentovali jednotlivé študiné a učebné odbory.

      Aj touto formou chceme poďakovať výchovnej poradkyni Spojenej školy v Lendaku Mgr. Márii Hudáčekovej za možnosť odprezentovať našu školu a jednotlivé odbory. Veríme, že poskytnuté informácie pomôžu budúcim prvákom a ich rodičom správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a radi prijmeme pozvanie aj do iných základných škôl v našom regióne. 

       

    • 57. ročník Literárneho Kežmarku
     • 57. ročník Literárneho Kežmarku

     •  

      Pri príležitosti 57. ročníka Literárneho Kežmarku, ktorý sa konal vo štvrtok 29. septembra 2022, pripravili naši žiaci gastronomických odborov v budove Evanjelického lýcea pohostenie pre účastníkov podujatia formou rautu.

      Občerstvenie pripravili pod dohľadom majstrov odbornej výchovy Ing. Sabola, Ing. Bizubovej a Libuše Rennerovej.

    • 29. september - Svetový deň srdca
     • 29. september - Svetový deň srdca

     •  

      Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 29. september ako „Svetový deň srdca“. Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000.

      Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti a tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo–cievnych ochorení a propagovať význam prevencie týchto ochorení.

      Témou tohtoročnej kampane je „Použite srdce na spojenie", zameriava sa na naliehavú potrebu nájsť rôzne a inovatívne spôsoby ako spojiť ľudí so zdravím srdcom, najmä v oblastiach a komunitách s nižšími zdrojmi.

      Jednoduché a užitočné rady, ako sa preventívne vyhnúť srdcovo-cievnym ochoreniam si môžete prečítať tu: 

    • Pozvánka na rodičovské združenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie

     •  

      Vážení rodičia,
      pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2022 (streda) o 15.30 v triedach v budove školy, následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      Súčasťou zasadnutia bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy. Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru do 19.9.2022 do 12.00 hod. na sekretariáte riaditeľstva školy. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 21.9.2022 o 16.00 v jednotlivých triedach, v prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, uskutoční sa o 17.00 druhé kolo voľby, pri ktorom už nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.

      Poslanie a funkciu Rady školy definuje zákon č. 596/2003 Z.z.:
      Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejne záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní verejnú kontrolu, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.


      Tešíme sa na Vašu účasť.

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

     • Zúčastnili sme sa jubilejného 10. Poľovníckeho dňa v Kežmarku


     • V nedeľu 11.9.2022 sa v Kežmarku konal v poradí už 10. Poľovnícky deň. Podobne, ako po minulé roky, ani tentokrát na ňom nechýbal stánok našej školy s ponukou chutných jedál a nápojov.

      Veľká vďaka všetkým žiakom a majstrom odbornej výchovy, ktorí prezentovali našu školu.

     • Príprava rautu na Festivale hudby, spevu a tanca seniorov

     •  

      V sobotu 10. septembra 2022 sa naši žiaci zúčastnili prípravy rautu na Festivale hudby, spevu a tanca seniorov v priestoroch MsKS v Kežmarku.

      Žiakov koordinovali majstri odbornej výchovy Bc. Zuzana Blaščáková a Ing. Dávid Sabol.

    • Hlasujeme za K Park v Kežmarku!
     • Hlasujeme za K Park v Kežmarku!

     •  

      Mesto Kežmarok sa zapojilo do súťaže Kaufland Park. Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu je veľmi dôležitá. Preto sa rozhodla Spoločnosť Kaufland dať mestám a mestským častiam možnosť zúčastniť sa projektu o nové športovo-oddychové areály Kaufland Park a dopriať tak svojim obyvateľom miesto pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu.

      Hlasovanie verejnosti prebieha na stránke www.kauflandpark.sk.

      Návštevník, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania sa na stránke pri prvej návšteve zaregistruje. Pokiaľ má už na stránke vytvorený účet, tak sa doň musí prihlásiť. Na registráciu použije e-mailovú adresu. Návštevník bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas mestu/mestskej časti, ktorú si návštevník zvolil. Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

      Keďže park ponúka možnosti na  zmysluplné využitie voľného času, je určite tým správnym miestom na relax, stretnutia s priateľmi, športovanie či iné aktivity. 

      Z uvedeného dôvodu sa aj naša škola rozhodla spropagovať túto súťaž a vyzvať našich žiakov a všetkých sympatizantov školy, aby hlasovali za tento projekt, ktorý určite poteší všetkých obyvateľov a návštevníkov nášho mesta Kežmarok. Navyše sa môžete zapojiť do súťaže o 30 elektrických kolobežiek!

    • Slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera na začiatku školského roka 2022/2023
     • Slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera na začiatku školského roka 2022/2023

     •  

      Vážení pedagógovia a milí študenti,

      Dnes, 5. septembra sa otvoria brány škôl a opäť vstúpime do nového školského roka, ktorý bude takým, akým mu dovolíme byť. Úspešným, pokiaľ vynaložíme potrebné úsilie, priateľským, pokiaľ budeme okolo seba rozsievať lásku a ponúkať pomocnú ruku, nezabudnuteľným, pokiaľ si v sebe uchováme významné a jedinečné okamihy, alebo strateným a bezvýznamným, pokiaľ si nevšimneme príležitosti a skvelých ľudí, ktorí okolo nás prejdú.

      Srdečne Vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka 2022/2023. Zvlášť vítam našich nových prvákov, ktorí sú tu po prvýkrát. Vitajte v našej škole a prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý v nej strávite.

      Veľmi rýchlo ubehli dva mesiace letných prázdnin. Pevne verím, že ste prežili mnoho pekných zážitkov a načerpali ste nové sily na úspešné štúdium. Čaká Vás mnoho nových úloh, skúseností a vedomosti ale popri tom sú v škole dôležité aj dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

      Prvý deň nového školského roka je vždy pre vás, žiakov, ale i nás, učiteľov, výnimočnou udalosťou. Tento deň je Vašim ďalším pomyselným krokom na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh sa začína Vami, žiakmi prvého ročníka a končí žiakmi posledného ročníka našej školy.  Naši noví prváci vstupujú do novej etapy svojho života zo žiakov základnej školy sa stávajú  študenti - stredoškoláci. Určite to je pre vás veľká zmena, ste plný očakávaní, možno aj obáv z toho ako to bude, či to zvládnete. Chcem Vás povzbudiť a zbaviť akéhokoľvek nepokoja a strachu z nového začiatku. Naša škola, v ktorej  prežijete značnú časť dňa sa totiž snaží byť aj miestom v ktorom sa budete dobre cítiť, kde môžete rozvíjať svoje schopnosti a za výsledky budete aj ocenení.

      Vám, žiakom vyšších ročníkov, najmä však žiakom končiacich ročníkov, ktorých čaká záverečná alebo maturitná skúška chcem popriať najmä veľa síl a energie pri príprave na úspešné ukončenie štúdia na našej škole. Čakajú Vás dôležité skúšky a je len na Vás koľko času budete venovať na ich úspešne zvládnutie a koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím vám vo všetkom palce.

      Pod vedením pedagógov sa v škole učíte spoznávať náš svet a vzťahy v ňom, prenikať do neviditeľného, poznať to, čo ste doteraz nepoznali, učíte sa pohybovať v spoločnosti, byť úspešnými v živote aj v práci, na ktorú sa pripravujete, osvojujete si nové zručnosti, stretávate prvé lásky, priateľov, zažívate prvé sklamania, ale aj prvé väčšie úspechy. Práve v škole dospievate a meníte sa. Je to práve škola, kde si vyberáte svoju ďalšiu cestu a svoje povolanie.

      Srdečne vítam aj nové posily v našom pedagogickom zbore a prajem im aby sa u nás dobre cítili a boli úspešní vo svojej práci s Vami novými študentami. Je to pani učiteľka pre gastronomické odbory Mgr. Andrea Bachleda, učiteľ pre strojárske odbory Ing. Peter Mašteník a majsterka OV pre odbor predavač a gastronomické odbory  Bc. Zuzana Blaščáková. Zmeny sú aj vo vedení školy. Zástupkyňou pre teoretické vyučovanie je Ing. Slavomíra Huťová a zástupkyňou pre praktické vyučovanie je Ing. Marta Mašteníková, výchovnou poradkyňou je Ing. Martina Marková a karierový poradca a koordinátor duálneho vzdelávania je Ing. Monika Sokáčová.

      Predošlé školské roky preverili naše schopnosti reagovať na zložitú, rýchlo sa meniacu situáciu. V súvislostiach s pandémiou ochorenia COVID – 19 sme vykonali množstvo opatrení, aby sme vytvorili bezpečné prostredie pre našich žiakov aj zamestnancov. Chcem Vás všetkých vyzvať k zodpovednému správaniu sa k sebe navzájom k ohľaduplnosti medzi sebou a k dodržiavaniu nevyhnutných protipandemických opatrení. Verím, že to všetko vydržíme a úspešne zvládneme.

      Prajem vám všetkým pohodový a úspešný školský rok. Vám milí žiaci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti a Vám kolegovia, úspešných a múdrych žiakov aby ste im mohli rozdávať len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.

      „Najdlhšia cesta, ktorú musí človek prejsť, je v ňom samom.“ Želám vám všetkým, aby ste na tejto ceste boli veľmi pozornými žiakmi, aby ste čo najmenej opakovali svoje chyby a každý  problém, s ktorým sa v živote stretnete, nech je pre vás lekciou a výzvou, ktorá vás posunie ďalej, k splneniu vášho sna.

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

       

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023


     • Riaditeľstvo SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022. Príchod žiakov do školy bude v čase 8.30 hod. Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční o 9.00 hod. Následne prebehne zápis žiakov do 1. ročníkov.

      Podľa aktuálne platnej legislatívy je potrebné, aby sa každý žiak preukázal a odovzdal triednemu učiteľovi "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Neplnoletí žiaci odovzdajú tlačivo podpísané zákonným zástupcom.

      Plnoletí žiaci s prístupom na EduPage môžu podať „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ elektronicky (na úvodnej stránke v EduPage vyberte možnosť Žiadosti/Vyhlásenia, následne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti).


    • Zúčastnili sme sa na slávnostnom oceňovaní najlepších študentov u zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s.
     • Zúčastnili sme sa na slávnostnom oceňovaní najlepších študentov u zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s.

     •  

      Dňa 23.6.2022 sa študentka I. GŠ triedy, odbor Klientsky manažér pošty Veronika Svitanová spolu s koordinátorkou duálneho vzdelávania na našej škole Ing. Monikou Sokáčovou zúčastnili na slávnostnom oceňovaní najlepších študentov u zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s.

      Slávnostne stretnutie sa uskutočnilo na ústredí Slovenskej pošty v Banskej Bystrici a zúčastnili sa ho najlepší študenti 4 škôl - z Trenčína, Banskej Bystrice, Žiliny a Kežmarku. Toto stretnutie zorganizoval Ing. Juraj Donoval, PhD., riaditeľ ľudských zdrojov v spolupráci s Mgr. Angelou Lazorovou a Mgr. Zuzanou Koštialikovou, ktoré sú zodpovedné za organizáciu duálneho vzdelávania v SlSp.

      Stretnutie sa nieslo v príjemnej neformálnej atmosfére, spoločne sme prediskutovali systém vyučovania na jednotlivých školách a hľadali možnosti, ako tento odbor ešte viac zatraktívniť pre budúcich študentov. Zároveň nám bola predstavená vízia podpory pre stredné aj vysoké školy.

      V závere stretnutia prebehlo slávnostné odovzdávanie certifikátov a cien navrhnutým študentkám. 


      Ing. Monika Sokáčová
      koordinátor duálneho vzdelávania SOŠ Garbiarska Kežmarok

     • Festival študentského remesla 2022 – prípravy na Historický sprievod mestom

     •  

      Pod názvom "Historický sprievod mestom" sa uskutočnil sprievod študentov stredných a základných škôl, ktorý bol súčasťou už 8. ročníka Festivalu študentského remesla v Kežmarku.

      Žiačky našej školy, II.GŠ (odbor kozmetik) a žiačky I.A, II.C (odbor kaderník), sa svedomito a tvorivo zhostili tejto úlohy a pripravili do sprievodu skvelé rekvizity. Ako prebiehala príprava rekvizít si môžete pozrieť vo fotogalérii.