• Maturitná a záverečná skúška sa v tomto šk. roku vykonáva administratívne, účasť žiakov na prezenčnom vyučovaní je dôležitá pre úspešné hodnotenie a klasifikáciu

     • Milí žiaci,

      v našej škole naďalej pokračuje prezenčné vyučovanie tried končiacich ročníkov. Účasť na prezenčnom vyučovaní  je dôležitá pre Vaše úspešné hodnotenie a klasifikáciu za druhý polrok školského roka 2020/2021, čo je podmienkou vykonania maturitnej a záverečnej skúšky.

      Podľa Vašich výsledkov a záujmu Vám môžeme pre hodnotenie a klasifikáciu za druhý polrok školského roka 2020/2021 nariadiť komisionálne preskúšanie. 

      Aj napriek tomu, že sa v tomto školskom roku maturitná a záverečná skúška vykonáva administratívne, neučíte sa "zbytočne". Všetky vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudnete v škole na vyučovaní, využijete v reálnom živote, v práci a pri ďalšom štúdiu. To, čo sa v škole naučíte, Vám nikto nevezme.

      Žiaci ostatných tried pokračujú v dištančnom vyučovaní.

     • Prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov pokračuje po jarných prázdninách

     • Milí žiaci!

      Po jarných prázdninách od 1. marca 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie končiacich ročníkovv triedach II.AU, III.A, III.B, III.C, IV.GŠ a  II.AN. Vaša účasť na prezenčnom vyučovaní je dôležitá najmä z hľadiska intenzívnej prípravy na maturitnú a záverečnú skúšku.

      Podmienkou vstupu do školy je odovzdať vypísané „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ žiaka a predložiť k nahliadnutiu negatívny test, u neplnoletého žiaka aj negatívny test rodiča, platný na týždeň od 1.3 do 5.3.2021.

      Žiaci sa budú riadiť platným rozvrhom hodín.

      Pre žiakov ostatných tried pokračuje dištančná forma vyučovania.

     • Od stredy 10.2.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie

     • Milí rodičia, milí žiaci!

      Od stredy 10. februára 2021 začíname prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov na teoretickom vyučovaní v triedach III.A, III.B, IV,GŠ, II.AN a na odbornom výcviku v triede II.AU.

      Bližšie informácie sme Vám odoslali v správe na EduPage.

     • Obnovenie prezenčného vyučovania pre končiace ročníky

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      prezenčné vyučovanie plánujeme obnoviť v našej škole pre končiace ročníky v stredu 10. februára 2021.

      Dnes bude na EduPage zverejnený FORMULÁR na vyplnenie pre žiakov končiacich ročníkov. Prosíme všetkých žiakov II.AU, III.A, III.B, III.C. IV.GŠ a II.AN, aby vyplnili zverejnený formulár do nedele 7. februára do 18.00 hod.

      Upozorňujeme Vás, že došlo k zmene  MOBILNÝCH ODBEROVÝCH MIEST  v Kežmarku. Testovanie nebude v budove riaditeľstva našej školy, ale na víkendové testovanie Kežmarok spúšťa tri odberné miesta: Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, Arénu Kežmarok a Základnú školu s Materskou školou Nižná Brána.

      Odberné miesta budú bez nutnosti registrácie, avšak uprednostnení budú registrovaní záujemcovia o testovanie.

      Doporučujeme Vám preto registrovať sa. Bližšie informácie na webovej stránke korona.kezmarok.sk

      Ďalšie informácie budeme aktualizovať na webovej stránke školy a na facebooku.

     • Od pondelka 8.2.2021 plánujeme obnoviť prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky

     • Milí žiaci,

      v budúcom týždni plánujeme obnoviť prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov (II.AU, III.A, III.B, III.C, IV.GŠ, II.AN). Podmienkou je však negatívny test žiakov a zákonného zástupcu neplnoletého žiaka - nie starší ako 7 dní.
      Otestovať sa môžete po vlastnej línii, alebo v budove riaditeľstva našej školy (Garbiarska 1, Kežmarok) pravdepodobne v sobotu 6. februára 2021.

      Ďalšie informácie sledujte zajtra na web stránke alebo facebooku školy.

     • Plošné testovanie na ochorenie COVID-19

     •  

      Milí žiaci,

      upozorňujeme Vás, že vláda vyhláškou obmedzila slobodu pohybu a pobytu osôb (zákaz vychádzania) „bez negatívneho testu“ aj po 26. januári 2021.

      Je pripravený plán návratu žiakov do školy, bude však závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Vzhľadom k tomu Vám odporúčame zistiť si, kde sa bude realizovať tzv. plošné testovanie cez víkend a zúčastniť sa ho.

      Testovanie, o ktorom sa uvažovalo – žiaci, rodičia a učitelia, tak ako bol návrh MŠVVaŠ SR sa nebude realizovať, teda testovanie je vo vlastnom záujme žiakov a po vlastnej línii.

      V sobotu 23. januára a v nedeľu 24. januára 2021 bude testovanie prebiehať aj v budove riaditeľstva našej školy.

      O stave otvorenia školy Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky a sociálnych sietí.

     • Oznam o dištančnej forme vzdelávania

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom, že vyučovanie od pondelka 11. januára  2021 bude s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pokračovať dištančnou formou podľa nového, čiastočne upraveného rozvrhu.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania online a využívať stránku (alebo aplikáciu) edupage, prostredníctvom ktorej ich budú učitelia informovať, akým spôsobom sa bude výučba daného predmetu realizovať. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Nástup  žiakov do školy bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

    • Zbierka Hodina deťom
     • Zbierka Hodina deťom

     • Naša škola, sa podobne ako po minulé roky, aj tentokrát zapojí do zbierky Hodina deťom. 

      Záleží nám na našich deťoch a ich budúcnosti. Nastala doba, kedy potrebujú našu pomoc ešte viac. 19. novembra sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne.

      Zbierka sa uskutoční v pôvodnom termíne 19.11. a v nasledujúcich týždňoch online: prostredníctvom online darov na https://www.hodinadetom.sk/ alebo alebo cez SMS v hodnote 4 € na číslo 800.

       

     • Oznam o dištančnej forme vzdelávania

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom, že vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania online a využívať stránku (alebo aplikáciu) edupage, prostredníctvom ktorej ich budú učitelia informovať, akým spôsobom bude výuka daného predmetu prebiehať.  V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní. Upozorňujeme žiakov, že podľa platných pokynov je možné aj v súčasnej situácii nariadiť vykonanie komisionálnej skúšky (napr. u tých žiakov, ktorí sa aktívne nezapájali do dištančnej formy štúdia).

      Veríme, že žiaci si na túto formu vyučovania rýchlo zvyknú a budú sa snažiť o naštudovanie maximálneho množstva učiva (podľa platných tematických plánov).

     • Pozvánka na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 7. októbra 2020 (streda) o 15.30 v triedach v budove školy, následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      Súčasťou zasadnutia bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy. Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru do 5.10.2020 do 12.00 na sekretariáte riaditeľstva školy.

      Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 7.10.2020 o 16.00 v jednotlivých triedach. V prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, uskutoční sa o 17.00 druhé kolo voľby, pri ktorom už nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.

      Zasadnutie bude realizované za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s Covid19. Pri vstupe do budovy použite prosím dezinfekciu, každému bude pri vstupe do budovy odmeraná telesná teplota a vstup  bude umožnený len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať počas celého zasadnutia.

      Poslanie a funkciu Rady školy definuje zákon č. 596/2003 Z.z.:
      Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejne záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní verejnú kontrolu, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021

     • Riaditeľstvo SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020.

      Na základe platných predpisov pripomíname, že povinnosťou žiaka je nosiť v priestoroch školy rúško, alebo mať inak prekryté horné dýchacie cesty.

      Z dôvodu povinného merania teploty pri vstupe do budovy bude príchod žiakov do školy v čase od 8.00 do 8.50. Následne pôjdu žiaci do tried podľa rozpisu, ktorý bude vyvesený pri vstupe do budovy. Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční o 9.00 v triedach. Následne prebehne zápis do 1. ročníkov.

      Potvrdenia o návšteve školy budú vydávať triedni učitelia po zápise žiakov.

     • Harmonogram vydávania vysvedčení dňa 30. júna 2020

     • Vysvedčenia budú odovzdávať triedny učitelia v učebniach na prízemí v novej časti budovy školy v nasledujúcom časovom rozpise:

      • 8:30 - I.AU, I. AN
      • 9:00 - I.GŠ, II.GŠ, III.GŠ
      • 9:30 - I.A, I.B, I.C
      • 10:00 - II.A, II.B, II.C