• Oznam pre žiakov, ktorí poberajú sociálne štipendia

     • Sociálne štipendiá za mesiac máj 2020 sa budú vyplácať v utorok 23.6.2020 v čase od 9.00 do 11.00 hod. v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy.

      Žiak, ktorý si príde po štipendium musí mať rukavice, rúško a vlastné pero na podpis (v prípade ak nebude mať jednu z týchto vecí nebudú mu vyplatené peniaze). Žiaci pristúpia k okienku po jednom ostatní čakajú pred budovou školy. Žiak si prevezme obálku s peniazmi, podpíše prevzatie vlastným perom a ihneď odchádza z budovy.

      Žiadame žiakov aby dodržali stanovené termíny aj opatrenia aby mohli dostať svoje peniaze.

     • Organizácia vyučovania do konca šk. roka 2019/2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci !

      Na základe pokynov MŠVVaŠ SR je možné od 22. júna 2020 realizovať prezenčné vyučovanie v stredných školách.

      Na základe odporúčania Prešovského samosprávneho kraja vedenie našej školy rozhodlo nasledovne:

      • do konca školského roka 2019/2020 sa bude realizovať dištančné vzdelávanie podľa pokynov učiteľov a majstrov odbornej výchovy,
      • odovzdávanie učebníc a vysporiadanie záväzkov na teoretickom a praktickom vyučovaní bude dňa 26.6.2020 (piatok) podľa pokynov triednych učiteľov a majstrov odbornej výchovy,
      • odovzdávanie vysvedčení bude dňa 30.6.2020 (utorok) o 9.00 hod v budove školy.


     • Ako si predĺžiť platnosť preukazu ISIC?

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      aby ste aj školskom roku 2020/2021 mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      1. Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze).

      2. Priložte preukaz k terminálu v škole u Ing. Huťovej od 15.6. do 19.6. na riaditeľstve na 2. poschodí každý pracovný deň od 10.00 do 11.00 alebo od 22.6. v kabinete INF, keďže už nastupujete aj vy do školy, prípadne k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

      3. Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

      V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.

       

      S platným preukazom bude môcť vaše dieťa:

      1. Denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.

      2. Využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk

      3. Uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk

      4. Uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka

      5. Mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk

      6. Využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

       

     • Informácie ohľadom preukazu žiaka ISIC/EURO<26

     • Upozorňujeme rodičov, ktorí majú záujem o vystavenie preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre svoje dieťa, aby priniesli vypísanú žiadosť a poplatok, prípadne aj fotografiu (fotografia teraz nie je podmienkou, nalepí sa dodatočne) osobne do 15.6.2020 na riaditeľstvo školy, Garbiarska 1, Kežmarok2. poschodie - p. Zavacká, resp. Kunáková, denne do 12.00 hod., prípadne po telefonickej dohode na čísle 052  /452 3038, 052 / 452 3353.

     • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

      1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
      2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.
      3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.
      4. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
       1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
       2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
       3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
       4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
       5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
       6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
       7. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 11.
       8. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.
      5. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 11.
      6. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval,“ vykoná internú časť maturitnej skúšky podľa bodu 11.
      7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.
      8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov do predmetovej maturitnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v predmetovej maturitnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním internej časti maturitnej skúšky.
      9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
      10. Okresné úrady v sídle kraja
       1. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 19. mája 2020 určia konkrétne termíny internej časti maturitnej skúšky.
       2. Predseda školskej maturitnej komisie oznámi riaditeľovi svojej strednej školy do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej maturitnej komisie. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
      11. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. alebo neboli administratívne hodnotení.
       1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať.
       2. Výber konkrétnej formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky závisí od povahy študijného odboru, materiálnych a personálnych podmienok strednej odbornej školy a aktuálnej epidemiologickej situácie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.
       3. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
       4. Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie.
       5. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
       6. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
       7. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2).
      12. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      13. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne.
      14. Opravná maturitná skúška za školský rok 2018/2019 prebieha nasledovne:
       1. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
       2. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
      15. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:
       1. Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.
       2. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.
       3. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

      Prílohy:

      Priloha_c.1.rtf

      Priloha_c.2.rtf

      Pokyny_pre_skusku_-_infografika.pdf

      Casova_os_pre_stredne_skoly_-_riaditelov_a_ucitelov.pdf

      Casova_os_pre_ziakov_a_rodicov.pdf

      Ako_sa_vypocita_moja_znamka.pdf

      Co_su_pribuzne_skupiny_predmetov.pdf

       

     • Oznam

     • Milí žiaci, vážení rodičia, milí učitelia,

      Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga zo dňa 26. marca 2020 sa až do odvolania prerušuje vyučovanie na všetkých školách v SR.

      MATURITNÉ SKÚŠKY
      Pre tento školský rok sa ruší externá časť a písomná forma internej časti MS. Ústna forma internej časti MS sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30.6.2020. Minister ubezpečil všetkých maturantov, že určite budú mať možnosť do 30.6.2020 zmaturovať.

      ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
      Záverečné skúšky učebných odborov vrátane ich praktickej časti sa uskutočnia najskôr po dvoch týždňoch od odvolania prerušenia vyučovania.

      PRIJÍMACIE SKÚŠKY
      Prihlášky na štúdium na SŠ bude možné podať do 15.5.2020, pričom potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30.6.2020.

      Minister predpokladá, že školský rok skončí 30.6.2020 a letné prázdniny budú v obvyklom termíne.

      Informácie budeme priebežne aktualizovať. Prajem Vám veľa zdravia a veľsíl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie.


      PhDr. Marta Sabolová
      riaditeľka školy, v.r.

       

     • Videá pre maturantov: čo je dôležité pri v externej a internej časti maturitnej skúšky zo SJL a čo nás čaká pri ústnej maturite

     • Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá o maturitnej skúške Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite

       

      Všetky videá o maturite sú dostupné na našej webovej stránke aj tu:

      Link  na video Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395

      Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646

      Link na video Ako prebieha maturitná skúška?  je tu https://vimeo.com/392086164

      Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju skúšku dospelosti.  

     • Študentské parlamentné voľby 2020

     • V piatok 7. februára 2020 sme pre žiakov na našej škole opäť organizovali simulované študentské voľby, tentoraz išlo o celoslovenskú študentskú akciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.

      Voľby dali žiakom príležitosť vyskúšať si na vlastnej koži situáciu, v ktorej sa reálne ocitnú o pár rokov, no mnohí už o pár dní. Vedieť sa zorientovať vo volebnej miestnosti, v zoznamoch volených kandidátov, či ocitnúť sa za volebnou plentou a pod dohľadom komisie vhodiť lístok do volebnej urny - tomu čelili viacerí žiaci prvý krát.

      Azda to mladým ľuďom pomôže a v skutočnom živote pristúpia k svojim volebným právam zodpovedne, keďže účasť v týchto simulovaných voľbách bola pomerne nízka - 34,19 %. Naši žiaci by do parlamentu svojimi hlasmi poslali 6 politických subjektov:

      Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (so ziskom 22,03 % platných hlasov), SME RODINA (19,49 %), Sloboda a Solidarita (13,56 %), Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia (12,71 %), ZA ĽUDÍ (5,93 %) a VLASŤ (5,93 %).

     • Študentské voľby 2020

     • Aj v školskom roku 2019/2020 záleží na hlase mladých ľudí. V piatok 7.2. pre žiakov na našej škole opäť organizujeme simulované študentské voľby, tentoraz ide samozrejme o parlamentné voľby.

      Ak ste výber svojich kandidátov odkladali na neskôr, je čas to napraviť. Zajtra počas vyučovania príďte odovzdať svoj hlas a pripravte sa tak na skutočné voľby, ktorými spoluvytvárame budúcnosť nás všetkých. 

     • Školský karneval (6.2.2020)

     • Ani tento rok u nás v škole na úvod februára nesmeli chýbať karnevalové masky, prevleky a zábava ;) Ďakujeme zúčastneným pedagógom i žiakom.