• Záverečné skúšky 2023
     • Záverečné skúšky 2023

     • V uplynulých dňoch mali žiaci učebných odborov možnosť predviesť zručnosti aj teoretické vedomosti nadobudnuté počas svojho štúdia na našej škole.

      Kuchári, čašníci, hostinskí, murári, stolári, strojní mechanici, kaderníčky, ale aj výroba konfekcie a stavebná výroba - tí všetci dokázali, že čas strávený v škole nebol márny a že si do života odnášajú kvalitnú výbavu pre vykonávanie poctivého remesla, či dobrej práce.

      S viacerými sa budeme stretávať ďalšie dva roky na nadstavbovom štúdiu, ostatným prajeme, aby si v živote našli svoje miesto, ktoré ich bude baviť ale aj dobre živiť a aby im ostali hlavne tie pekné spomienky na roky strávené v školských laviciach na Garbine..

    • Exkurzia v pobočke Tatrabanky
     • Exkurzia v pobočke Tatrabanky

     • V pondelok 19.6.2023 sa žiaci z odboru Klientský manažér pošty zúčastnili exkurzie v kežmarskej pobočke Tatrabanky. V novozrekonštruovaných priestoroch nás privítala pani riaditeľka Ing. Judita Uličná. Ukázala nám krásne zmodernizovaný interiér pobočky a následne pomohla žiakom prepojiť teoretické vedomosti z predmetu bankovníctvo s praxou.

      Žiakom zodpovedala na otázky, vysvetlila moderný systém prijímania a vzdelávania zamestnancov v TB, vysvetlila moderné technológie, ktoré sú v banke využívané a ktoré pomáhajú klientom v bežnom živote, vysvetlila viaceré vkladové a úverové bankové produkty.

      Chceme sa veľmi poďakovať pani riaditeľke za spoločný čas, za nové poznatky a informácie.

    • Festival študentského remesla 2023
     • Festival študentského remesla 2023

     • V piatok 9. júna 2023 sa už tradične konal v našom meste 9. ročník Festivalu študentského remesla, ktorého neoddeliteľnou súčasťou ako každoročne sme boli aj my. Naša škola opäť prispela nemalou mierou k zachovaniu tejto nádhernej tradície, ktorá je skvelou ukážkou šikovnosti a zručnosti predovšetkým našej mladej generácie.

      Celé podujatie odštartoval na námestí v Kežmarku veľkolepý „Historický sprievod mestom“, ktorí tvorili študenti základných a stredných škôl prezentujúci rôzne historické remeslá v prekrásnych dobových kostýmoch. Nechýbali ani naši študenti všetkých ročníkov učebných a študijných odborov, ktorí sa nadšene zhostili tejto úlohy a užili si celú slávnostnú atmosféru.

      Výrobkami našich šikovných žiakov vyprodukovaných spoločne s majstrami počas odborného výcviku sme zaplnili náš prezentačný stánok priamo na nádvorí Kežmarského hradu. Odozva zo strany verejnosti bola obrovská, návštevníci podujatia boli veľmi milo prekvapení, čo všetko dokážu naši študenti zhotoviť a ich prácu úprimne ocenili.

      Veľká vďaka patrí tiež všetkým našim zúčastneným žiakom a ich majstrom, ktorí nás vzorne reprezentovali v súťažiach zameraných na remeslá z oblasti vizážistiky, tvorby účesov, výroby konfekcie, ako aj našim stolárom a murárom. Dokázali, že sú pre prax vo svojom odbore naozaj veľmi dobre pripravení a za svoju snahu boli aj náležite ocenení.

      Osobitne srdečne blahoželáme študentom III.A triedy a ich dosiahnutému úspechu. Žiaci v učebnom odbore stolár – Adam Mačičák a Jaroslav Špak - sa umiestnili na 1. mieste v zaujímavej disciplíne „vyrezávanie lyžice pre kráľa“ a chlapci v učebnom odbore murár – Ondrej Hudaček a Ľubomír Šoltés - obsadili zasa 2. miesto za krásne vymurovaný komín.

      Získané ocenenia za tieto skvelé produkty dostanú čestné miesto v priestoroch našej školy a budú neustále pripomínať, že remeslá v rukách mladých sú nádherným pokračovaním odkazu našich predkov.
       

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     • V uplynulom týžni naši tretiaci absolvovali Kurz ochrany života a zdravia - KOŽAZ.

      Prvý deň splavovali Dunajec na raftoch z Červeného Kláštora do Lesnice. Druhý deň turistický pochod zo Starého Smokovca cez Hrebienok a Studenovodské vodopády na Rainerovu útulňu preveril ich kondíciu.Tretí, záverečný deň, bol venovaný zdravotnej a ekologickej príprave a previerke vedomostí.

      Počasie nám prialo, a tak pobyt v krásnej slovenskej prírode bol, dúfajme, pekným zážitkom pre všetkých.

    • Úprava okolia školy - spoločná brigáda učiteľov a majstrov OV
     • Úprava okolia školy - spoločná brigáda učiteľov a majstrov OV

     • Aj keď pre našich učiteľov a majstrov odborného výciku je prvoradé vzdelávanie našich študentov, ani prostredie, v ktorom pracujú, im nie je ľahostajné.

      Po zrealizovaní nového chodníka k hlavnému vchodu do budovy školy našimi žiakmi študujúcimi v odbore murár začiatkom tohto školského roka, ostala časť terénu neupravená. A tak sa niektorí pedagógovia vo štvrtok 1.6.2023 popoludní zúčastnili na spoločnej brigáde, aby aj oni prispeli k skrášleniu okolia našej školy.

      Veríme, že aj takýmto spôsobom budeme príkladom pre našich žiakov!

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • V piatok 2.6.2023 sa do školy poslednýkrát vrátili naši maturanti, aby si prevzali maturitné vysvedčenia.Po úspešne zloženej skúške dospelosti sa z nich stali absolventi našej školy. Rozlúčil sa s nimi pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner a vysvedčenia im slávnostne odovzdali ich triedne učiteľky Ing. Monika Sokáčová a Mgr. Zuzana Jurská.

      Našim absolventom prajeme do ďalšieho života veľa šťastia, veríme, že vedomosti, ktoré v škole nadobudli, uplatnia vo svojom zamestnaní a že na našu školu a na študentské časy budú spomínať len v dobrom.

    • Deň úsmevu 2023
     • Deň úsmevu 2023

     • Vo štvrtok 25.5.2023 sa študenti II.GŠ, pod záštitou Školského parlamentu pri SOŠ Garbiarska 1, KK, zapojili do verejnej finančnej zbierky DEŇ ÚSMEVU, ktorú organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

      Aj keď by sa mohlo zdať, že najdôležitejším aspektom tejto zbierky sú financie, jej poslaním je priniesť posolstvo empatie a spoločenskej zodpovednosti k verejnosti a upovedomiť ju o tom, že každý jednotlivec môže mať v ťažkej životnej situácii partnera na jej riešenie, lebo zdravotné, finančné, alebo situačné ťažkosti vedia prísť aj nečakane.

      Koordinácia zhmotnená do vyzbieraných financií z celého Slovenska reálne pomôže zachrániť niekoho domov a zabezpečiť potraviny, lieky alebo energie.

    • Rozlúčka našich maturantov so školou
     • Rozlúčka našich maturantov so školou

     • V piatok 19.5.2023 sa naši maturanti rozlúčili s učiteľmi, spolužiakmi a celou školou, ktorú navštevovali niekoľko rokov.

      Pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner v slávnostnom príhovore poprial študentom veľa šťastia pri maturitnej skúške a mnoho úspechov v ďalšom živote. Za žiakov sa prihovorila Dominika Lukáčová, ktorá poďakovala vedeniu školy, triednym učiteľkám a ostatným učiteľom za ich prístup a obetavú prácu počas celej doby štúdia.

      Maturantom prajeme šťastnú ruku pri výbere maturitnej témy a keďže už od pondelka ich čaká akademický týždeň, želáme im, aby si dnešný rozlúčkový deň užili a od pondelka sa mohli naplno venovať učeniu a opakovaniu maturitných otázok.

      Milí maturanti, budete nám v škole chýbať Držíme Vám palce pri maturite!

    • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
     • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

     • V uplynulých dňoch prebehla v našej škole ďalšia časť maturitnej skúšky, kde študenti predviedli svoje praktické zručnosti.

      Žiaci študujúci v odboroch mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, podnikanie v remeslách a službách a spoločné stravovanie túto časť maturitnej skúšky vykonávali formou obhajoby vlastného projektu, alebo praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy.

      Všetci maturanti boli v praktickej časti odbornej zložky MS úspešní, k čomu im srdečne blahoželáme a v ďalších častiach MS im prajeme, aby sa im podarilo obhájiť svoje nadobudnuté vedomosti, a tak úspešne vykročili do života!

    • Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan 2023
     • Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan 2023

     • Dvanásť žiakov druhého a tretieho ročníka študijného odboru klientsky manažér pošty sa zúčastnilo školského kola súťaže Mladý digitálny Európan 2023, ktoré organizoval NIVAM. Školské kolá prebiehali v 161 stredných školách a gymnáziách formou online testu, ktorý obsahoval rôzne náročné úlohy z histórie a súčasnosti EÚ.

      Najúspešnejšími žiakmi našej školy boli Martina Michalisková, Dominika Gelatová a Tamara Polhošová s úspešnosťou nad 70 %.

      Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov!

    • Praktická časť maturitnej skúšky v odbore kozmetik
     • Praktická časť maturitnej skúšky v odbore kozmetik

     • Žiačky študijného odboru kozmetik vykonali v dňoch 10. a 11. mája 2023 praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky v priestoroch kozmetického salóna na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.

      Študentky preukázali svoje praktické zručnosti, ktoré počas štvorročného štúdia nadobúdali na odbornom výcviku v kozmetickom salóne a v stredisku praktického vyučovania.

      Všetky naše budúce kozmetičky túto časť maturitnej skúšky úspešne zvládli. Maturantkám srdečne blahoželáme a držíme im palce na ústnych maturitných skúškach!

    • Školenie kozmetičiek s prístrojovou technikou mezoterapie
     • Školenie kozmetičiek s prístrojovou technikou mezoterapie

     • V utorok 9. mája 2023 sa v priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici konalo školenie s RNDr. Zdenkou Zupkovou, školiteľkou firmy FELYMA, spol. s.r.o. Zvolen.

      Žiačky študijného odboru kozmetik sa v rámci školenia mali možnosť oboznámiť s prístrojovou technikou MEZOTERAPIE, určenou pre profesionálne použitie v kozmetických salónoch, ako aj so zložením jednotlivých prípravkov španielskej značky INNOAESTHETICS.

      Školiteľka podrobne informovala žiačky o účinkoch revitalizačných látok (kyselina hyalurónová, vitamíny a minerály) aplikovaných pomocou mikroinjekcií prístrojom "INJEKTOR MESOTECH". Naše budúce kozmetičky si tak obohatili svoje vedomosti v oblasti kozmetického ošetrenia tváre a dekoltu.

    • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
     • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

     • V piatok 5. mája 2023 sa naši študenti, spolu s pedagógmi, zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov na nádvorí Kežmarského hradu, pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe, ktoré si pripomíname 8. mája.

      Aj v dnešnej dobe je dôležité žiakom pripomínať hrôzy, ktoré priniesla 2. svetová vojna a ktoré prináša každá vojna, aby si uvedomili dôležitosť udržiavania mieru a pokoja vo svete a tiež aby si uvedomili vzácnosť toho, že oni tieto hrôzy vojen zatiaľ nemusia prežívať.

      Preto patrí poďakovanie organizátorom tohto pietneho aktu za to, že aj takýmto spôsobom, môžeme v našich študentoch prehlbovať tieto myšlienky mieru a pokoja a podnietiť ich v tom, aby sa na tieto hrôzy vojny nezabudlo a aby sme im snáď vedeli aj zabrániť.

    • Prednáška spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG)
     • Prednáška spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG)

     • Cieľom našej školy je pripravovať žiakov na budúce povolanie, a to je možné len vtedy, ak teoretické vzdelávanie prepojíme aj s praxou. K tomu nám pomáhajú aj kvalifikované prezentácie odborníkov z praxe, ktorým bolo aj prezentovanie výrobkov a technológií YTONG.

      V stredu 3.5.2023 Ing. Sič, zástupca spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG), predviedol chlapcom študujúcim v stavebných odboroch murár a mechanik SIZ možnosti použitia systémov YTONG, na murovanie nosných stien a priečok, vytváranie stropov, schodísk, prekladov, dokonca šikmých striech.

      Odborná prezentácia bola veľmi zaujímavá a chlapcom otvorila možnosti orientovať sa vo svete stavebníctva a spoznávať nové a moderné stavebné technológie a materiály.