• Skončil sa školský rok 2022/2023, začali sa letné prázdniny
     • Skončil sa školský rok 2022/2023, začali sa letné prázdniny

     • V piatok 30.6.2023 sa zavreli brány škôl a začali sa vytúžené letné prázdniny.

      Všetkým našim žiakom prajeme, aby nastávajúce 2 mesiace zaslúženého voľna využili na oddych, relaxáciu a regeneráciu svojich síl. Prajeme Vám počas týchto dní mnoho radosti a pekných letných zážitkov. Dávajte na seba pozor, aby sme sa v septembri všetci znova stretli a mohli sa s radosťou a elánom pustiť do učenia.

      Učiteľom, majstrom odborného výcviku a nepedagogickým zamestnancom ďakujeme za kvalitnú a dobre vykonanú prácu. Taktiež im želáme zaslúžený oddych, aby načerpali nové sily do ďalšieho školského roka.

      Všetkým prajeme príjemné prežitie letných prázdnin 2023!

    • Naša škola sa zapojila do programu ZMUDRI do škôl
     • Naša škola sa zapojila do programu ZMUDRI do škôl

     • Naša škola sa v druhom polroku zaradila do programu ZMUDRI do škôl so žiakmi 3. ročníka učebných odborov kaderník, hostinský a 3. ročníka študijných odborov kozmetik a klientsky manažér pošty.

      Žiaci týmto spôsobom aktívne získavali vedomosti a nadobúdali zručnosti prostredníctvom riešení rôznych modelových situácií, kvízov a videí. Venovali sa témam: Financie a ekonomika, Ako si nájsť prácu / brigádu.

      Za aktívnu účasť získali DIPLOM a škola titul ZMUDRI ŠKOLA.

    • Získali sme ocenenie na celoslovenskej súťaži Objav PEDAS - ŠTUDUJ DOPRAVU - ZELENÁ DOPRAVA
     • Získali sme ocenenie na celoslovenskej súťaži Objav PEDAS - ŠTUDUJ DOPRAVU - ZELENÁ DOPRAVA

     • Žiačky 2. ročníka odboru Klientsky manažér pošty sa v stredu 28.6.2023 zúčastnili slávnostného odovzdávania cien v študentskej súťaži Objav PEDAS - ŠTUDUJ DOPRAVU - ZELENÁ DOPRAVA.

      Súťaže sa zúčastnilo 29 tímov z celého Slovenska a naše žiačky - Veronika Svitanová, Martina Michalisková a Simona Polčáková sa s témou ZELENÁ DOPRAVA V NAŠOM MESTE umiestnili na krásnom 7. mieste.

      Na pôde Žilinskej univerzity si prvýkrát žiačky vyskúšali na vlastnej koži stres z prezentácie pred významnými ľuďmi z oblasti politiky, podnikateľského i univerzitného života.

      Dievčatám gratulujeme a veríme, že získané skúsenosti budú aj naďalej využívať na svoj rozvoj a propagáciu svojej školy.

    • Zúčastnili sme sa slávnostného odovzdávania cien Slovenskej pošty
     • Zúčastnili sme sa slávnostného odovzdávania cien Slovenskej pošty

     • V pondelok 26.6.2023 sa tri žiačky 2. ročníka odboru Klienstky manažér pošty zúčastnili slávnostného odovzdávania cien pre najlepších študentov v systéme duálneho vzdelávania v Banskej Bystrici v centrále Slovenskej pošty.

      Na stretnutí sa zúčastnili žiaci, učitelia i inštruktori odborného výcviku zo škôl z Kežmarku, Banskej Bystrice, z Trenčína a zo Žiliny. Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére pod vedením Mgr. Angely Lazorovej, ktorá má v Slovenskej pošte na starosti vzdelávanie študentov na SŠ a VŠ.

      Aj takto chce Slovenská pošta motivovať študentov k čo najlepším výkonom a s jej podporou ich chce pošta podľa možností posúvať k ďalšiemu vzdelávaniu aj na VŠ.

    • Záverečné skúšky 2023
     • Záverečné skúšky 2023

     • V uplynulých dňoch mali žiaci učebných odborov možnosť predviesť zručnosti aj teoretické vedomosti nadobudnuté počas svojho štúdia na našej škole.

      Kuchári, čašníci, hostinskí, murári, stolári, strojní mechanici, kaderníčky, ale aj výroba konfekcie a stavebná výroba - tí všetci dokázali, že čas strávený v škole nebol márny a že si do života odnášajú kvalitnú výbavu pre vykonávanie poctivého remesla, či dobrej práce.

      S viacerými sa budeme stretávať ďalšie dva roky na nadstavbovom štúdiu, ostatným prajeme, aby si v živote našli svoje miesto, ktoré ich bude baviť ale aj dobre živiť a aby im ostali hlavne tie pekné spomienky na roky strávené v školských laviciach na Garbine..

    • Exkurzia v pobočke Tatrabanky
     • Exkurzia v pobočke Tatrabanky

     • V pondelok 19.6.2023 sa žiaci z odboru Klientský manažér pošty zúčastnili exkurzie v kežmarskej pobočke Tatrabanky. V novozrekonštruovaných priestoroch nás privítala pani riaditeľka Ing. Judita Uličná. Ukázala nám krásne zmodernizovaný interiér pobočky a následne pomohla žiakom prepojiť teoretické vedomosti z predmetu bankovníctvo s praxou.

      Žiakom zodpovedala na otázky, vysvetlila moderný systém prijímania a vzdelávania zamestnancov v TB, vysvetlila moderné technológie, ktoré sú v banke využívané a ktoré pomáhajú klientom v bežnom živote, vysvetlila viaceré vkladové a úverové bankové produkty.

      Chceme sa veľmi poďakovať pani riaditeľke za spoločný čas, za nové poznatky a informácie.

    • Festival študentského remesla 2023
     • Festival študentského remesla 2023

     • V piatok 9. júna 2023 sa už tradične konal v našom meste 9. ročník Festivalu študentského remesla, ktorého neoddeliteľnou súčasťou ako každoročne sme boli aj my. Naša škola opäť prispela nemalou mierou k zachovaniu tejto nádhernej tradície, ktorá je skvelou ukážkou šikovnosti a zručnosti predovšetkým našej mladej generácie.

      Celé podujatie odštartoval na námestí v Kežmarku veľkolepý „Historický sprievod mestom“, ktorí tvorili študenti základných a stredných škôl prezentujúci rôzne historické remeslá v prekrásnych dobových kostýmoch. Nechýbali ani naši študenti všetkých ročníkov učebných a študijných odborov, ktorí sa nadšene zhostili tejto úlohy a užili si celú slávnostnú atmosféru.

      Výrobkami našich šikovných žiakov vyprodukovaných spoločne s majstrami počas odborného výcviku sme zaplnili náš prezentačný stánok priamo na nádvorí Kežmarského hradu. Odozva zo strany verejnosti bola obrovská, návštevníci podujatia boli veľmi milo prekvapení, čo všetko dokážu naši študenti zhotoviť a ich prácu úprimne ocenili.

      Veľká vďaka patrí tiež všetkým našim zúčastneným žiakom a ich majstrom, ktorí nás vzorne reprezentovali v súťažiach zameraných na remeslá z oblasti vizážistiky, tvorby účesov, výroby konfekcie, ako aj našim stolárom a murárom. Dokázali, že sú pre prax vo svojom odbore naozaj veľmi dobre pripravení a za svoju snahu boli aj náležite ocenení.

      Osobitne srdečne blahoželáme študentom III.A triedy a ich dosiahnutému úspechu. Žiaci v učebnom odbore stolár – Adam Mačičák a Jaroslav Špak - sa umiestnili na 1. mieste v zaujímavej disciplíne „vyrezávanie lyžice pre kráľa“ a chlapci v učebnom odbore murár – Ondrej Hudaček a Ľubomír Šoltés - obsadili zasa 2. miesto za krásne vymurovaný komín.

      Získané ocenenia za tieto skvelé produkty dostanú čestné miesto v priestoroch našej školy a budú neustále pripomínať, že remeslá v rukách mladých sú nádherným pokračovaním odkazu našich predkov.
       

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     • V uplynulom týžni naši tretiaci absolvovali Kurz ochrany života a zdravia - KOŽAZ.

      Prvý deň splavovali Dunajec na raftoch z Červeného Kláštora do Lesnice. Druhý deň turistický pochod zo Starého Smokovca cez Hrebienok a Studenovodské vodopády na Rainerovu útulňu preveril ich kondíciu.Tretí, záverečný deň, bol venovaný zdravotnej a ekologickej príprave a previerke vedomostí.

      Počasie nám prialo, a tak pobyt v krásnej slovenskej prírode bol, dúfajme, pekným zážitkom pre všetkých.

    • Úprava okolia školy - spoločná brigáda učiteľov a majstrov OV
     • Úprava okolia školy - spoločná brigáda učiteľov a majstrov OV

     • Aj keď pre našich učiteľov a majstrov odborného výciku je prvoradé vzdelávanie našich študentov, ani prostredie, v ktorom pracujú, im nie je ľahostajné.

      Po zrealizovaní nového chodníka k hlavnému vchodu do budovy školy našimi žiakmi študujúcimi v odbore murár začiatkom tohto školského roka, ostala časť terénu neupravená. A tak sa niektorí pedagógovia vo štvrtok 1.6.2023 popoludní zúčastnili na spoločnej brigáde, aby aj oni prispeli k skrášleniu okolia našej školy.

      Veríme, že aj takýmto spôsobom budeme príkladom pre našich žiakov!

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • V piatok 2.6.2023 sa do školy poslednýkrát vrátili naši maturanti, aby si prevzali maturitné vysvedčenia.Po úspešne zloženej skúške dospelosti sa z nich stali absolventi našej školy. Rozlúčil sa s nimi pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner a vysvedčenia im slávnostne odovzdali ich triedne učiteľky Ing. Monika Sokáčová a Mgr. Zuzana Jurská.

      Našim absolventom prajeme do ďalšieho života veľa šťastia, veríme, že vedomosti, ktoré v škole nadobudli, uplatnia vo svojom zamestnaní a že na našu školu a na študentské časy budú spomínať len v dobrom.

    • Deň úsmevu 2023
     • Deň úsmevu 2023

     • Vo štvrtok 25.5.2023 sa študenti II.GŠ, pod záštitou Školského parlamentu pri SOŠ Garbiarska 1, KK, zapojili do verejnej finančnej zbierky DEŇ ÚSMEVU, ktorú organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

      Aj keď by sa mohlo zdať, že najdôležitejším aspektom tejto zbierky sú financie, jej poslaním je priniesť posolstvo empatie a spoločenskej zodpovednosti k verejnosti a upovedomiť ju o tom, že každý jednotlivec môže mať v ťažkej životnej situácii partnera na jej riešenie, lebo zdravotné, finančné, alebo situačné ťažkosti vedia prísť aj nečakane.

      Koordinácia zhmotnená do vyzbieraných financií z celého Slovenska reálne pomôže zachrániť niekoho domov a zabezpečiť potraviny, lieky alebo energie.

    • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
     • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

     • V uplynulých dňoch prebehla v našej škole ďalšia časť maturitnej skúšky, kde študenti predviedli svoje praktické zručnosti.

      Žiaci študujúci v odboroch mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, podnikanie v remeslách a službách a spoločné stravovanie túto časť maturitnej skúšky vykonávali formou obhajoby vlastného projektu, alebo praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy.

      Všetci maturanti boli v praktickej časti odbornej zložky MS úspešní, k čomu im srdečne blahoželáme a v ďalších častiach MS im prajeme, aby sa im podarilo obhájiť svoje nadobudnuté vedomosti, a tak úspešne vykročili do života!

    • Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan 2023
     • Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan 2023

     • Dvanásť žiakov druhého a tretieho ročníka študijného odboru klientsky manažér pošty sa zúčastnilo školského kola súťaže Mladý digitálny Európan 2023, ktoré organizoval NIVAM. Školské kolá prebiehali v 161 stredných školách a gymnáziách formou online testu, ktorý obsahoval rôzne náročné úlohy z histórie a súčasnosti EÚ.

      Najúspešnejšími žiakmi našej školy boli Martina Michalisková, Dominika Gelatová a Tamara Polhošová s úspešnosťou nad 70 %.

      Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov!

    • Praktická časť maturitnej skúšky v odbore kozmetik
     • Praktická časť maturitnej skúšky v odbore kozmetik

     • Žiačky študijného odboru kozmetik vykonali v dňoch 10. a 11. mája 2023 praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky v priestoroch kozmetického salóna na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.

      Študentky preukázali svoje praktické zručnosti, ktoré počas štvorročného štúdia nadobúdali na odbornom výcviku v kozmetickom salóne a v stredisku praktického vyučovania.

      Všetky naše budúce kozmetičky túto časť maturitnej skúšky úspešne zvládli. Maturantkám srdečne blahoželáme a držíme im palce na ústnych maturitných skúškach!