• Pokračujeme v spolupráci s výchovnými poradcami základných škôl
     • Pokračujeme v spolupráci s výchovnými poradcami základných škôl

     • V stredu 8.11.2023 sme sa po roku opäť rozhodli zorganizovať v spolupráci s Mgr. Andreou Magyarovou z CPP Kežmarok v priestoroch našej školy stretnutie výchovných poradcov základných škôl kežmarského i popradského okresu, ktoré sa nieslo v znamení príjemnej pracovnej atmosféry. Jeho hlavným cieľom bolo informovať všetkých zúčastnených o aktuálnej ponuke našich študijných a učebných odborov v školskom roku 2024/2025. Zároveň sme ich oboznámili so systémom duálneho vzdelávania v podmienkach našej školy, ako aj so súčasnými zamestnávateľmi, u ktorých môžu žiaci vykonávať počas svojho štúdia odborný výcvik. Pozvanie na naše prínosné stretnutie prijala i Ing. Zlatica Čubanová, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti z ÚPSVaR, ktorá nás bližšie poinformovala o pripravovanej Burze stredných škôl v Kežmarku.

      Záver nášho neformálneho pracovného dňa bol venovaný živej diskusii, počas ktorej výchovní poradcovia obdržali propagačné materiály s aktuálnymi informáciami o škole. Našich hostí sme si uctili aj malou pozornosťou v podobe darčekov a chutným lákavým občerstvením pripraveným rukami našich študentov a majstrov.

      Ďakujeme Vám, milí naši kolegovia, že ste nás prišli obohatiť aj o nové myšlienky, skúsenosti a zároveň si uvedomujete zmysel našej vzájomnej spolupráce pri rozhodovaní sa deviatakov o budúcom povolaní s čo najlepším uplatnením na trhu práce. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

    • Zúčastnili sme sa okresného kola vo futsale
     • Zúčastnili sme sa okresného kola vo futsale

     • Naši chlapci sa v stredu 8.11.2023 zúčastnili okresného kola vo futsale. Na tomto turnaji sme sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

      Za reprezentáciu našej školy im ďakujeme a gratulujeme k výbornému výsledku!

    • Ďalšie super dni strávené medzi deviatakmi
     • Ďalšie super dni strávené medzi deviatakmi

     • V priebehu tohto týždňa sme sa opäť stretli s deviatakmi vo veľmi príjemnej atmosfére dvoch kežmarských základných škôl – ZŠ Dr. Daniela Fischera a ZŠ s MŠ sv. Kríža a dvoch základných škôl v kežmarskom regióne – ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej a ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi.

      Prezentácia nášho systému duálneho vzdelávania, aktuálnej širokej ponuky 12 študijných a učebných odborov v budúcom školskom roku, ako aj rôznorodých aktivít našej školy podnietila živý záujem zo strany školákov v podobe rôznych otázok týkajúcich sa štúdia. Pýtali sa najmä na našich súčasných zamestnávateľov, u ktorých môžu vykonávať odbornú prax a nimi ponúkané benefity. Deviataci od nás získali rôzne propagačné materiály a letáky, ktoré im pomôžu lepšie sa zorientovať pri rozhodovaní o životnej profesii.

      Vedeniu všetkých základných škôl, ako aj výchovným poradcom PaedDr. Dagmar Gáborčíkovej, Ing. Monike Krajčiovej, Ing. Ľudmile Brinckovej a Mgr. Ivovi Imrichovi ďakujeme za srdečné privítanie, ochotu a spoluprácu. A Vám, milí naši deviataci, radi otvoríme v septembri brány našej školy!

    • Po roku sme opäť zavítali medzi deviatakov základných škôl
     • Po roku sme opäť zavítali medzi deviatakov základných škôl

     • Tak ako v minulom školskom roku, ani teraz sme nezabudli na našich deviatakov na základných školách, ktorým chceme byť nápomocní pri správnom výbere ich budúceho povolania. Uplynulú stredu 18.10.2023 sme v spolupráci s výchovnými poradkyňami a vedením školy zorganizovali návštevu dvoch základných škôl v našom regióne – ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku a ZŠ v Ľubici.

      Žiakom sme poskytli dôležité informácie o ponúkaných možnostiach ich ďalšieho štúdia na našej škole. Priblížili sme im pestrú ponuku učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania, jeho výhody a benefity a zároveň sme ich oboznámili s našimi aktuálnymi zamestnávateľmi, u ktorých môžu počas svojho štúdia absolvovať odborný výcvik. Ich pozornosť sme upriamili aj na možnosti uplatnenia sa na trhu práce v rámci jednotlivých odborov po ukončení školy. U budúcich nádejných prvákov sme sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom v podobe zvedavých otázok a prejaveným záujmom o propagačné materiály našej školy.

      Za ústretovosť, ochotu a skvelý prístup srdečne ďakujeme výchovnej poradkyni Ing. Mariole Jankočkovej zo ZŠ Nižná brána Kežmarok a RNDr. Michaele Mačákovej zo ZŠ Ľubica, ktoré nám promptne sprostredkovali tieto príjemné a zároveň prínosné stretnutia. Veríme, že práve výber našej školy bude pre budúcich stredoškolákov tým správnym rozhodnutím, ktorý im pomôže uplatniť sa v praxi. Už teraz sa na Vás tešíme!
       

    • Kvetinová záhrada a bylinkové záhony
     • Kvetinová záhrada a bylinkové záhony

     • Vďaka šikovným rukám žiakov učebného odboru stolár a stavebná výroba vznikla pri našej škole kvetinová záhrada a bylinkové záhony.

      Veríme, že úrodu zo záhonov budú využívať naši kuchári, medonosné rastliny zas budú prínosom pre prácu žiakov včelárskeho krúžku.

      V budúcnosti plánujeme tento priestor rozšíriť o prvky pre outdoorové vyučovanie a aktivity.

    • Zúčastnili sme sa Burzy informácií a stredných škôl v Poprade
     • Zúčastnili sme sa Burzy informácií a stredných škôl v Poprade

     • Vo štvrtok 12.10.2023 sa v Poprade konala Burza informácií a stredných škôl zameraná na poskytovanie informácií pre budúcich absolventov základných škôl o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov a stredných škôl.

      Pozvanie na burzu, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade, prijala i naša škola. Naším prvoradým cieľom bolo poskytnúť návštevníkom burzy, žiakom deviatych ročníkov základných škôl, ich rodičom, výchovným poradcom a širokej verejnosti podrobné informácie a propagačné materiály o možnostiach štúdia na našej škole, ponúkaných študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku, systéme duálneho vzdelávania a benefitoch poskytovaných našimi zmluvnými zamestnávateľmi, aktivitách školy, ako aj o uplatnení absolventov v praxi podľa jednotlivých odborov štúdia.

      V našom prezentačnom stánku predviedli ukážky svojej práce a svoju zručnosť i naši žiaci, ktorí preukázali, že o zvolený odbor majú skutočný záujem. Deviatakov zaujala najmä práca stolárov, kaderníčok, kozmetičiek či budúcich poštárov, ktorí našu školu, spolu s pedagógmi, vzorne reprezentovali a trpezlivo odpovedali na ich zvedavé otázky.

      Celému tímu, ktorý sa podieľal na príprave prezentácie školy na Burze informácií, srdečne ďakujeme. Veríme, že širokou ponukou kvalitných študijných a učebných odborov sme upútali záujem a presvedčili čo najviac nádejných prvákov o ďalšom štúdiu práve u nás a uľahčili im tak rozhodnutie pri správnom výbere budúceho povolania. Tešíme sa na Vás!

    • Našu ponuku odborov sme prezentovali na rodičovskom združení v Lendaku
     • Našu ponuku odborov sme prezentovali na rodičovskom združení v Lendaku

     • Nakoľko sa deviatakom základných škôl pomaly blíži čas podávania prihlášok na stredné školy, radi sme prijali pozvanie Mgr. Márie Hudáčekovej, zástupkyne Spojenej školy v Lendaku a zúčastnili sme sa rodičovského združenia, určeného rodičom žiakov deviatych ročníkov.

      Na tomto stretnutí sme prezentovali pestrú a zaujímavú ponuku študijných a učebných odborov našej školy na ďalší školský rok. Rodičia sa živo zaujímali o štúdium u nás, mnohých oslovila hlavne možnosť duálneho vzdelávania, uplatnenie absolventov na trhu práce, ako aj ďalšie výhody štúdia na našej škole.

      Pani zástupkyni Mgr. Hudáčekovej ďakujeme za pozvanie: sme radi, že aj takouto formou sme mohli rodičom priblížiť možnosti ďalšieho vzdelávania ich detí po ukončení ZŠ.

    • Zúčastnili sme sa Odborného seminára pre členov školských parlamentov
     • Zúčastnili sme sa Odborného seminára pre členov školských parlamentov

     • Pod záštitou Rady mládeže Prešovského samosprávneho kraja prebiehal v Spišskej Belej v dňoch 5.10. a 6.10.2023 Odborný seminár pre členov školských parlamentov.

      Zúčastnili sa na ňom zástupcovia školského parlamentu našej školy Veronika Svitanová, Dominika Gelatová, Patrícia Pištová, Samuel Kitz a Lukáš Kolodzej, ktorí získali informácie o fungovaní školských parlamentov i o podpornej legislatíve a aktuálnych dokumentoch.

      Oboznámili sa s kompetenčným profilom člena, venovali sa efektívnej propagácii parlamentu a jej nástrojom, spolupráci v tíme, motivácii a event manažmentu. Tvorivým spôsobom získavali informácie o aktivitách a práci v školskom parlamente.

    • Príprava a servis jedál a nápojov
     • Príprava a servis jedál a nápojov

     • Kulinárske zážitky účastníkom Literárneho Kežmarku v Lýceu, ale aj seniorom na stretnutí v Mestskom kultúrnom stredisku, pripravili naši žiaci, spoločne s majstrami odbornej výchovy gastronomických odborov.

    • Zúčastnili sme sa vernisáže výstavy venovanej Martinovi Kukučínovi
     • Zúčastnili sme sa vernisáže výstavy venovanej Martinovi Kukučínovi

     • Tohtoročný 58. ročník Literárneho Kežmarku bol venovaný velikánovi slovenskej literatúry, Martinovi Kukučínovi.

      Zúčastnili sme sa odborného seminára a vernisáže výstavy v Kežmarskej galérii, ktorá bola venovaná jeho životu a pôsobeniu na ostrove Brač (Chorvátsko), v Chile a v Argentíne, kde sa stal veľmi známym lekárom, ktorý nezištne pomáhal ľuďom.

      Celý svoj život túžil vrátiť sa domov, na svoje milované Slovensko... Ďakujeme!

    • Na našej škole prebehlo online testovanie FinQ
     • Na našej škole prebehlo online testovanie FinQ

     • Naši prváci sa zúčastnili vstupného online testovania FinQ týkajúceho sa rozvoja finančnej kultúry. Cieľom testovania bolo zistiť, aké vedomosti z danej oblasti naši študenti aktuálne dosahujú.

      Program FinQ sa venuje finančnému vzdelávaniu žiakov. Tí sa učia uvažovať v súvislostiach, vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov a zdokonaľovať sa v oblasti financií.

      Výsledky ich vedomostí majú žiaci aj rodičia k dispozícii na platforme EDUQ pod svojim prihlasovacím menom a heslom.

       

    • Voľné pracovné miesto: Majster odbornej výchovy pre učebný odbor Strojný mechanik
     • Voľné pracovné miesto: Majster odbornej výchovy pre učebný odbor Strojný mechanik

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru na celý pracovný úväzok  (37,5 hod. týždenne) majstra odbornej výchovy pre učebný odbor Strojný mechanik. 

       

      Pracovné podmienky:

      • pracovný pomer na dobu určitú od 1.1.2024, s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

      Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.:

      •  vyučený v odbore  strojný mechanik, alebo v príbuznom odbore  – (stredoškolské vzdelanie (maturita + výučný list v odbore) , alebo
      •   VŠ 1.st. (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie  v príslušnom, alebo v príbuznom odbore

      Ďalšie požiadavky:

      • znalosť práce s PC,
      • komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita

      Forma odmeňovania:

      • v zmysle zákona NR SR 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z,. ktorým s ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme.

      Požadované doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
      • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
      • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
      • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
      • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
      • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedag. zam. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Termín podania žiadosti:

      Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na dresu školy, alebo emailov v termíne do  17.11.2023.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

       

      Adresa školy: Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 
                             Garbiarska 1
                             060 01 Kežmarok

      Kontakt:

      tel.: +421 52 452 33 53 

      e-mail: sekretariat@sosgarbiarska.sk  

       

       

    • Slávnostné stolovanie
     • Slávnostné stolovanie

     • Príjemnú atmosféru pri príležitosti životného jubilea vytvorili naši žiaci krásnym slávnostným stolovaním. Prácu žiakov a majstrov odbornej prípravy ocenili naši zákazníci veľkou pochvalou: „Majsterka so svojím tímom nám splnili všetko podľa predstáv.“

      Pochvala je cennou formou motivácie. Ďakujeme.

    • Na našej škole prebehli virtuálne voľby
     • Na našej škole prebehli virtuálne voľby

     • "Virtuálne voľby - Sloboda a demokracia" - touto aktivitou sme ukončili týždeň plný zážitkovo vzdelávacích programov v spolupráci s neziskovou organizáciou SEEDS.

      Naši maturanti, prvovoliči, si založili vlastné politické strany s programom, logom, rozpočtom a pokúsili sa presvedčiť svojich spolužiakov (voličov). V závere prebehli simulované voľby v ktorých získala najviac hlasov strana "MLADOSŤ ROZUMU" so ziskom 80 % hlasov.

      Žiaci - prvovoliči si tak mohli uvedomiť dôležitosť nadchádzajúcich parlamentných volieb.

    • Zaujímavé prednášky na našej škole
     • Zaujímavé prednášky na našej škole

     • Počas tohto týždňa sme pre našich žiakov pripravili v spolupráci s neziskovou organizáciou SEEDS interaktívne prednášky na témy: "Riziká sociálnych sietí" a "Ako správne debatovať - alebo úvod do kritického myslenia".

      Žiaci si prostredníctvom rôznych aktivít mohli vyskúšať správne argumentovať, ale aj rozlíšiť hoax a pravdivú informáciu.

      Naša spolupráca so SEEDS n.o. pokračuje v tomto roku, tešíme sa na ďalšie zaujímavé aktivity.

    • Návšteva z Weilburgu
     • Návšteva z Weilburgu

     • V dňoch 12.9.2023 až 23.9.2023 mala naša škola česť po 25 rokoch stretnúť sa s partnerskou školou z Weilburgu.

      Učitelia a žiaci mali vopred pripravený bohatý program návštev a výletov, z ktorých si odniesli množstvo nezabudnuteľných zážitkov: napríklad opekačka (spolu s našimi žiakmi na školskom dvore), spoločný projekt Slovenský a nemecký školský systém, návšteva Belianskej jaskyne, exkurzia vo firme HENGSTLER, túry do Vysokých Tatier a Slovenského raja.

      Žiaci a ich nemeckí pedagógovia boli nadšení návštevou našej krajiny a jej prírodnými krásami a už teraz sa tešia na opätovné stretnutie s nami v ďalšom školskom roku.