• Oznam o dištančnej forme vzdelávania

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom, že vyučovanie od pondelka 11. januára  2021 bude s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pokračovať dištančnou formou podľa nového, čiastočne upraveného rozvrhu.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania online a využívať stránku (alebo aplikáciu) edupage, prostredníctvom ktorej ich budú učitelia informovať, akým spôsobom sa bude výučba daného predmetu realizovať. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Nástup  žiakov do školy bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

    • Zbierka Hodina deťom
     • Zbierka Hodina deťom

     • Naša škola, sa podobne ako po minulé roky, aj tentokrát zapojí do zbierky Hodina deťom. 

      Záleží nám na našich deťoch a ich budúcnosti. Nastala doba, kedy potrebujú našu pomoc ešte viac. 19. novembra sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne.

      Zbierka sa uskutoční v pôvodnom termíne 19.11. a v nasledujúcich týždňoch online: prostredníctvom online darov na https://www.hodinadetom.sk/ alebo alebo cez SMS v hodnote 4 € na číslo 800.

       

     • Oznam o dištančnej forme vzdelávania

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom, že vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania online a využívať stránku (alebo aplikáciu) edupage, prostredníctvom ktorej ich budú učitelia informovať, akým spôsobom bude výuka daného predmetu prebiehať.  V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní. Upozorňujeme žiakov, že podľa platných pokynov je možné aj v súčasnej situácii nariadiť vykonanie komisionálnej skúšky (napr. u tých žiakov, ktorí sa aktívne nezapájali do dištančnej formy štúdia).

      Veríme, že žiaci si na túto formu vyučovania rýchlo zvyknú a budú sa snažiť o naštudovanie maximálneho množstva učiva (podľa platných tematických plánov).

     • Pozvánka na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 7. októbra 2020 (streda) o 15.30 v triedach v budove školy, následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      Súčasťou zasadnutia bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy. Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru do 5.10.2020 do 12.00 na sekretariáte riaditeľstva školy.

      Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 7.10.2020 o 16.00 v jednotlivých triedach. V prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, uskutoční sa o 17.00 druhé kolo voľby, pri ktorom už nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.

      Zasadnutie bude realizované za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s Covid19. Pri vstupe do budovy použite prosím dezinfekciu, každému bude pri vstupe do budovy odmeraná telesná teplota a vstup  bude umožnený len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať počas celého zasadnutia.

      Poslanie a funkciu Rady školy definuje zákon č. 596/2003 Z.z.:
      Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejne záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní verejnú kontrolu, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021

     • Riaditeľstvo SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020.

      Na základe platných predpisov pripomíname, že povinnosťou žiaka je nosiť v priestoroch školy rúško, alebo mať inak prekryté horné dýchacie cesty.

      Z dôvodu povinného merania teploty pri vstupe do budovy bude príchod žiakov do školy v čase od 8.00 do 8.50. Následne pôjdu žiaci do tried podľa rozpisu, ktorý bude vyvesený pri vstupe do budovy. Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční o 9.00 v triedach. Následne prebehne zápis do 1. ročníkov.

      Potvrdenia o návšteve školy budú vydávať triedni učitelia po zápise žiakov.

     • Harmonogram vydávania vysvedčení dňa 30. júna 2020

     • Vysvedčenia budú odovzdávať triedny učitelia v učebniach na prízemí v novej časti budovy školy v nasledujúcom časovom rozpise:

      • 8:30 - I.AU, I. AN
      • 9:00 - I.GŠ, II.GŠ, III.GŠ
      • 9:30 - I.A, I.B, I.C
      • 10:00 - II.A, II.B, II.C
     • Oznam pre žiakov, ktorí poberajú sociálne štipendia

     • Sociálne štipendiá za mesiac máj 2020 sa budú vyplácať v utorok 23.6.2020 v čase od 9.00 do 11.00 hod. v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy.

      Žiak, ktorý si príde po štipendium musí mať rukavice, rúško a vlastné pero na podpis (v prípade ak nebude mať jednu z týchto vecí nebudú mu vyplatené peniaze). Žiaci pristúpia k okienku po jednom ostatní čakajú pred budovou školy. Žiak si prevezme obálku s peniazmi, podpíše prevzatie vlastným perom a ihneď odchádza z budovy.

      Žiadame žiakov aby dodržali stanovené termíny aj opatrenia aby mohli dostať svoje peniaze.

     • Organizácia vyučovania do konca šk. roka 2019/2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci !

      Na základe pokynov MŠVVaŠ SR je možné od 22. júna 2020 realizovať prezenčné vyučovanie v stredných školách.

      Na základe odporúčania Prešovského samosprávneho kraja vedenie našej školy rozhodlo nasledovne:

      • do konca školského roka 2019/2020 sa bude realizovať dištančné vzdelávanie podľa pokynov učiteľov a majstrov odbornej výchovy,
      • odovzdávanie učebníc a vysporiadanie záväzkov na teoretickom a praktickom vyučovaní bude dňa 26.6.2020 (piatok) podľa pokynov triednych učiteľov a majstrov odbornej výchovy,
      • odovzdávanie vysvedčení bude dňa 30.6.2020 (utorok) o 9.00 hod v budove školy.


     • Ako si predĺžiť platnosť preukazu ISIC?

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      aby ste aj školskom roku 2020/2021 mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      1. Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze).

      2. Priložte preukaz k terminálu v škole u Ing. Huťovej od 15.6. do 19.6. na riaditeľstve na 2. poschodí každý pracovný deň od 10.00 do 11.00 alebo od 22.6. v kabinete INF, keďže už nastupujete aj vy do školy, prípadne k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

      3. Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

      V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.

       

      S platným preukazom bude môcť vaše dieťa:

      1. Denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.

      2. Využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk

      3. Uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk

      4. Uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka

      5. Mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk

      6. Využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

       

     • Informácie ohľadom preukazu žiaka ISIC/EURO<26

     • Upozorňujeme rodičov, ktorí majú záujem o vystavenie preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre svoje dieťa, aby priniesli vypísanú žiadosť a poplatok, prípadne aj fotografiu (fotografia teraz nie je podmienkou, nalepí sa dodatočne) osobne do 15.6.2020 na riaditeľstvo školy, Garbiarska 1, Kežmarok2. poschodie - p. Zavacká, resp. Kunáková, denne do 12.00 hod., prípadne po telefonickej dohode na čísle 052  /452 3038, 052 / 452 3353.